Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Công Việc Của Đức Thánh Linh

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:1-5 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Thần Lẽ Thật

Bible Text: Giăng 14:26; 16:12-15; Ê-phê-sô 4:3 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Bởi Đức Thánh Linh

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Bông Trái Của Đức Thánh Linh

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Hội Thánh ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-4; 14-21 | Preacher: Mục sư Lê Hoàng Phu | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần ...

Read more

Đức Thánh Linh

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần Tựa đề: Đức Thánh Linh Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân ...

Read more

Cần Có Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:4-8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top