Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Ravi Zacharias: Hãy Sống Một Cuộc Đời Được Sử Dụng Bởi Đức Chúa Trời

Ravi Zacharias: Hãy Sống Một Cuộc Đời Được Sử Dụng Bởi Đức Chúa Trời

Tựa đề: Hãy Sống Một Cuộc Đời Được Sử Dụng Bởi Đức Chúa Trời
Nguyên văn: Living A Life Used By God
Kinh Thánh: Nê-hê-mi 1-2:6
Diễn Giả: Mục sư Ravi Zacharias

Vào tháng Kít-lêu, trong năm thứ hai mươi, khi tôi đang ở tại trấn thành Su-sơ, một trong những anh em của tôi là Ha-na-ni đã đến cùng với những người từ Giu-đa. Tôi hỏi thăm họ về những người Do Thái đã trốn thoát, là những anh em của tôi còn sót lại, và về Giê-ru-sa-lem.

Họ nói với tôi rằng: “Những người thoát cảnh lưu đày, còn lại ở trong tỉnh, bị kiệt quệ và tủi nhục lắm, còn tường thành của Giê-ru-sa-lem đã bị đổ nát, và những cổng của nó đã bị lửa thiêu hủy.”

Khi nghe những lời ấy, tôi ngồi xuống, rơi lệ, và khóc như cư tang mấy ngày; tôi kiêng ăn và cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên trời. Và tôi đã thưa rằng:

“Con cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời trên trời, tức Đức Chúa Trời vĩ đại và đáng kính, là Đấng giữ lời giao ước và lòng nhân từ của Ngài với người nào kính mến Ngài và vâng giữ các điều răn của Ngài! Xin tai Ngài lắng nghe và mắt Ngài mở ra để Ngài nghe lời cầu nguyện của con, là đầy tớ Ngài, hiện đang cầu xin với Ngài, và ngày đêm cầu nguyện vì dân Y-sơ-ra-ên, là các đầy tớ của Ngài, cùng xưng nhận những tội lỗi của chúng con là dân Y-sơ-ra-ên đã phạm với Ngài. Cả con và tổ phụ của con đã phạm tội. Chúng con đã làm những việc đồi bại chống lại Ngài, không vâng giữ các điều răn, quy định, và luật lệ mà Ngài đã truyền cho Môi-se, đầy tớ Ngài. Con cầu xin Ngài nhớ lại lời Ngài đã truyền cho Môi-se, đầy tớ Ngài: ‘Nếu các con phạm tội, Ta sẽ rải các con giữa các quốc gia; nhưng nếu các con trở về cùng Ta, vâng giữ các điều răn của Ta, và thực hiện những điều đó, thì dù những kẻ bị tan lạc của các con ở tận cuối trời, Ta cũng sẽ gom họ lại từ nơi đó và đem họ đến nơi mà Ta đã chọn, để danh Ta ngự tại đó.’ Giờ đây, những đầy tớ Ngài và dân của Ngài – là những người mà Ngài đã chuộc bằng uy quyền vĩ đại và cánh tay hùng mạnh của Ngài. Chúa ôi! Con cầu xin tai của Ngài lắng nghe lời cầu nguyện của con là đầy tớ Ngài và lời cầu nguyện của những đầy tớ Ngài, là những người đang khao khát tôn kính danh Ngài. Con cầu xin Ngài cho con, là đầy tớ Ngài, hôm nay được may mắn và được ơn thương xót trước mặt người này.”

Vì tôi là quan dâng rượu cho vua.

Thời gian trôi qua, đến tháng Ni-san, năm thứ hai mươi đời vua Ạt-ta-xét-xe, khi rượu được đem đến trước vua, tôi lấy rượu dâng cho vua. Chưa bao giờ tôi tỏ vẻ buồn lúc vua hiện diện. Vì vậy, vua đã hỏi tôi: “Sao mặt ngươi buồn, dù ngươi không bị bệnh? Không có gì khác hơn là có chuyện buồn trong lòng.” Do đó, tôi rất sợ hãi.

Và tôi đã tâu với vua: “Nguyện vua vạn tuế! Làm sao mặt tôi không buồn khi thành trì, nơi mồ mả của tổ phụ tôi, bị tàn phá và các cổng thành đều bị lửa thiêu đốt?”

Sau đó vua hỏi tôi: “Ngươi cầu xin điều gì?”

Vì thế tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên trời, rồi tâu với vua: “Nếu vua vui lòng và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, tôi xin vua sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây dựng nó lại.”

Khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua, vua hỏi tôi: “Ngươi sẽ đi bao lâu? Và khi nào ngươi trở lại?”

Tôi đã trình với vua về thời hạn, vì vậy vua bằng lòng sai tôi đi.

Bản Dịch Đại Chúng 


Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top