Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Thực Hiện Một Kế Hoạch Cải Thiện Cuộc Sống Của Bạn

Rick Warren: Thực Hiện Một Kế Hoạch Cải Thiện Cuộc Sống Của Bạn

Tựa đề: Thực Hiện Một Kế Hoạch Cải Thiện Cuộc Sống Của Bạn
Nguyên văn: Making a Plan to Improve Your Life
Kinh Thánh: Nê-hê-mi 2:1-9

Diễn giả: Mục sư Rick Warren
Ngày 18/5/2021 

Phần III

Bảy Điều Cần Có Trong Chương Trình Của Bạn:
1. Cầu nguyện và cầu xin ân huệ của Chúa. 
2. Chuẩn bị và chờ đợi cơ hội Chúa ban.
3. Đừng để sự sợ hãi ngăn chặn bạn.
4. Xác định rõ mục đích.
5. Ấn định thời gian.
6. Dự đoán những trở ngại.
7. Tin cậy Chúa sẽ cung cấp mọi nhu cầu.

Kinh Thánh:

1. Đến tháng Ni-san, năm thứ hai mươi đời vua Ạt-ta-xét-xe, khi rượu có trước vua, tôi lấy rượu dâng cho vua. Chưa bao giờ tôi tỏ vẻ buồn lúc vua hiện diện. 2. Do đó, vua đã hỏi tôi: “Sao mặt ngươi buồn, dù ngươi không bị bệnh? Không có gì khác hơn là có chuyện buồn trong lòng.” Vì vậy, tôi rất sợ hãi. 3. Và tôi đã tâu với vua: “Nguyện vua vạn tuế! Làm sao mặt tôi không buồn khi thành trì, nơi mồ mả của tổ phụ tôi, bị tàn phá và các cổng thành đều bị lửa thiêu đốt?”

4. Sau đó vua đã hỏi tôi: “Ngươi cầu xin điều gì?” Do đó tôi đã cầu nguyện với Đức Chúa Trời trên trời, 5. rồi tâu với vua: “Nếu vua vui lòng và nếu đầy tớ vua được ơn trước mặt vua, tôi xin vua sai tôi về Giu-đa, đến thành có mồ mả của tổ phụ tôi, để tôi xây dựng nó lại.”

6. Khi ấy hoàng hậu cũng ngồi bên cạnh vua, vua hỏi tôi: “Ngươi sẽ đi bao lâu? Và khi nào ngươi trở lại?” Vậy vua bằng lòng sai tôi đi, và tôi trình với vua về thời hạn.

7. Tôi cũng tâu với vua: “Nếu vua vui lòng, xin vua trao cho tôi những văn thư gửi cho các quan tổng đốc tại bên kia sông để họ cho phép tôi đi ngang qua cho đến khi tôi đến Giu-đa, 8. và một văn thư cho A-sáp, quan kiểm lâm của vua, truyền cho ông cấp cho tôi gỗ để làm khung cho các cổng thành cùng với đền thờ, và làm tường thành cùng căn nhà mà tôi sẽ ở.” Nhờ bàn tay nhân lành của Đức Chúa Trời tôi ở trên tôi, vua ban cho tôi những điều đó.

9. Rồi tôi đến gặp các quan tổng đốc bên kia sông và trao cho họ những văn thư của vua. Vua cũng sai những sĩ quan và kỵ binh đi với tôi.

10. Khi San-ba-lát – người Hô-rôn, và Tô-bi-gia – một quan chức người Am-môn, nghe điều đó thì rúng động, bởi vì có người đến để tìm sự hưng thịnh cho dân Y-sơ-ra-ên.

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top