Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Rick Warren: Làm Thế Nào Để Đạt Được Sự Kính Trọng Từ Những Người Khác

Rick Warren: Làm Thế Nào Để Đạt Được Sự Kính Trọng Từ Những Người Khác

Tựa đề: Làm Thế Nào Để Đạt Được Sự Kính Trọng Từ Những Người Khác
Nguyên văn: How to Earn the Respect of Others?
Kinh Thánh: Nê-hê-mi 5

Diễn giả: Mục sư Rick Warren

Nê-hê-mi 5

Lúc này, có sự than van rất nhiều của một số người, cùng vợ của họ, nghịch cùng những người Do Thái, là anh em của mình. Vì có những người trong số họ đã nói rằng: “Chúng tôi – cùng với các con trai và các con gái – rất đông; chúng tôi cần lúa để ăn và sống.”

Rồi có vài người nói: “Do nạn đói, chúng tôi đã phải thế chấp ruộng đất, vườn nho và nhà của chúng tôi để có thể mua lúa.”

Rồi cũng có những người trong số họ nói: “Chúng tôi đã cầm ruộng đất và vườn nho của chúng tôi để mượn tiền đóng thuế cho nhà vua. Dầu cốt nhục của chúng tôi cũng là cốt nhục của anh em chúng tôi; các con của chúng tôi cũng giống như các con của họ, nhưng chúng tôi bị ép buộc phải giao các con trai và con gái của chúng tôi làm nô lệ cho họ. Thật vậy, một số con gái của chúng tôi đã phải làm nô tỳ. Tay của chúng tôi không có năng lực gì để chuộc lại chúng, bởi vì ruộng đất và vườn nho của chúng tôi đều đã thuộc về người khác.”

Khi nghe tiếng than van của họ cùng những lời này, tôi rất tức giận. Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi đã khiển trách các quý tộc và những viên chức, rồi nói với họ rằng: “Chính mỗi quý vị đã cho anh em mình vay nặng lãi!”

Vì vậy, tôi đã triệu tập một buổi họp rất lớn. Tôi nói: “Với khả năng, chúng tôi đã chuộc lại những anh em của chúng ta là những người Do Thái đã bị bán cho các dân tộc khác. Bây giờ, chính quý vị sẽ đem bán những anh em của mình, để rồi họ được bán lại cho chúng tôi hay sao?”

Những người đó im lặng vì không tìm được lời gì để nói.

Và rồi tôi nói: “Những gì quý vị đang làm là không tốt. Chẳng phải là quý vị nên sống trong sự kính sợ Ðức Chúa Trời để các dân ngoại – những kẻ thù của chúng ta – không sỉ nhục chúng ta nữa hay sao? Chính tôi, các anh em tôi, và các tôi tớ của tôi cũng cho họ mượn tiền và lúa. Nhưng xin vui lòng chấm dứt việc cho vay nặng lãi này. Ngay hôm nay, hãy trả lại cho họ ruộng đất của họ, những vườn nho của họ, những vườn ô-liu của họ, và nhà cửa của họ; cùng với lãi suất về tiền, lúa, rượu mới, và dầu mà quý vị đã tính cho họ.”

Vì vậy họ nói: “Chúng tôi sẽ trả lại và không đòi họ điều gì cả. Chúng tôi sẽ làm như ông đã nói.”

Sau đó, tôi cũng gọi những thầy tế lễ, yêu cầu những người đó tuyên thệ rằng họ sẽ làm theo như lời đã hứa. Rồi tôi cũng giũ vạt áo của tôi và nói: “Ai không thực hiện lời hứa nầy, xin Đức Chúa Trời hãy giũ hắn khỏi nhà cửa và tài sản của hắn. Nguyện hắn bị giũ sạch và trắng tay!”

Cả hội chúng cùng nói: “A-men” và tôn ngợi Đức Giê-hô-va.

Và rồi những người đó đã làm theo lời hứa nầy.

Tấm Lòng Của Nê-hê-mi

Hơn thế nữa, từ khi tôi được lập làm tổng trấn của họ tại xứ Giu-đa – từ năm thứ hai mươi cho đến năm thứ ba mươi hai đời vua Ạt-ta-xét-xe là mười hai năm – tôi và thân nhân tôi không ăn lương bổng dành cho tổng trấn. Tuy nhiên, các tổng trấn đến trước tôi đã đặt gánh nặng trên dân chúng, bên cạnh bốn mươi lăm siếc lơ bạc, họ còn lấy bánh và rượu của dân chúng. Ngay cả các đầy tớ của họ cũng hống hách với dân chúng nữa.

Nhưng tôi không làm như vậy vì kính sợ Đức Chúa Trời. Thật vậy, tôi đã tiếp tục công việc xây tường thành, và chúng tôi không mua đất ruộng nào. Tất cả các đầy tớ tôi họp lại tại nơi đó là để làm việc.

Nơi bàn ăn của tôi cũng có một trăm năm mươi người Do Thái và các viên chức, không kể những người từ các dân tộc chung quanh đến với chúng tôi. Mỗi ngày thết đãi một con bò, sáu con chiên tuyển chọn; và cũng có gia cầm được dọn cho tôi; và cứ mười ngày thì đãi đủ loại rượu. Mặc dầu như vậy, tôi cũng không đòi lương bổng dành cho tổng trấn, bởi vì việc lao dịch đã là gánh nặng cho dân chúng.

“Đức Chúa Trời của con! Xin nhớ đến con và tất cả những điều tốt lành mà con đã làm cho dân tộc nầy.”

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top