Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 16:17-27

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 16:17-27

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 16:17-27

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn trẻ, có bao giờ bạn phải sống xa gia đình hay không? Nếu có, cha mẹ bạn đã căn dặn bạn những điều gì? Bạn cần phải làm gì khi sống xa nhà? Bạn cần nhớ mục đích của thời gian bạn xa nhà là gì? Ai là những người bạn cần phải cẩn thận?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô lưu ý Hội Thánh Rô-ma điều gì (16:17a, 3:8, 6:1, 6:15, 7:7, 9:4)? Ông khuyên họ nên làm gì (16:17b)?  Động lực của những người này là gì (16:18a, 14:17-18)?  Để đạt được mục đích, họ đã dùng những phương thức nào (16:18b)? 
  2. Sứ đồ Phao-lô khen Hội Thánh Rô-ma điều gì (16:19a)? Tuy nhiên ông muốn họ làm gì (16:19b)? Sứ đồ Phao-lô khẳng định sự thật nào (16:20a), và ông chúc họ điều gì (16:20b)?
  3. Ai là những người cùng gởi lời chào thăm Hội Thánh Rô-ma (16:21)? Sứ đồ Phao-lô có vài người bà con tại nơi ông đang ở (16:21) và ông cũng có rất nhiều bà con tại Hội Thánh Rô-ma (16:7, 16:11, 16:13).  Những chi tiết này cho thấy ảnh hưởng của Sứ đồ Phao-lô như thế nào trong gia đình của ông?
  4. Ai là người đã giúp Sứ đồ Phao-lô viết những lời của ông thành một bức thư (16:22)? Sứ đồ Phao-lô đang lưu trú tại gia đình của ai (16:23)?  Những ai khác đã gởi lời thăm Hội Thánh Rô-ma (16:24)?
  5. Cuối bức thư Sứ đồ Phao-lô nói gì về chương trình của Đức Chúa Trời (16:25)? Mục đích của chương trình đó là gì (16:26)?  Tại sao Đức Chúa Trời xứng đáng được tôn ngợi (16:25-27)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Những dạy dỗ nào đang gây tranh luận trong Hội Thánh ngày hôm nay?  Làm thế nào để bạn giữ sự quân bình giữa việc gìn giữ sự hiệp nhất trong Hội Thánh và bảo toàn chân lý của Kinh Thánh?
  2. Trong phần đầu của Thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến “cơn giận của Đức Chúa Trời” (1:18-20). Trong phần cuối của Thư Rô-ma, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến “Đức Chúa Trời của bình an” (15:33, 16:20) và “Đức Chúa Trời của hy vọng” (15:13).  Bạn học được điều gì qua điều này?
  3. Trong phần cuối của bức thư, Sứ đồ Phao-lô nhắc lại chương trình của Đức Chúa Trời cứu mọi dân tộc.  Làm thế nào bạn có thể tham gia tích cực hơn vào chương trình này?  Bạn coi công tác này là một trách nhiệm bắt buộc hay là một vinh dự cao quý?

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 16:17-27

Lời căn dặn sau cùng

17. Thưa anh em! Tôi khuyên anh em hãy coi chừng những người gây chia rẽ và cản trở, chống lại sự dạy dỗ mà anh em đã học; hãy tránh xa họ. 18. Vì những người đó không phục vụ Ðấng Christ, Chúa của chúng ta, nhưng phục vụ bao tử của họ. Họ dùng những lời trơn tru và dua nịnh để gạt gẫm những tấm lòng thật thà.

19. Mọi người đều biết lòng vâng phục của anh em; vì vậy, tôi vui mừng về anh em; tôi mong rằng anh em khôn ngoan về điều lành và thanh sạch về điều dữ. 20. Vì không bao lâu nữa, Ðức Chúa Trời của bình an sẽ chà nát đầu của Sa-tan ở dưới chân của anh em.

Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus, Chúa của chúng ta, ở cùng anh em.

Những lời chào cá nhân

21. Ti-mô-thê – người cùng làm việc với tôi – Lu-si-út, Gia-sôn và Sô-xi-pa-tê – những bà con của tôi – chào anh em.

22. Tôi, Tẹt-tiu – người chép bức thư nầy – xin chào anh em trong Chúa.

23. Gai-út – người tiếp đãi tôi và cả hội thánh – chào anh em.

Ê-rát – thủ quỹ của thành phố – và Qua-rơ-tu – anh em của chúng tôi – chào anh em.

24. Cầu xin ân điển của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa của chúng ta, ở cùng tất cả anh em. A-men.

Lời chúc tôn Chúa

25. Chúc tụng Ðấng có quyền làm vững mạnh anh em theo Phúc Âm mà tôi rao giảng, là sự rao giảng về Ðức Chúa Jesus Christ, theo sự mặc khải về huyền nhiệm vốn được giữ kín từ ngàn xưa, 26. nhưng bây giờ được tỏ ra, và qua ký thuật của các tiên tri theo lịnh của Ðức Chúa Trời hằng sống, để tất cả các dân ngoại được biết, và đem họ đến đức tin vâng phục.

27. Nguyện Ðức Chúa Trời khôn ngoan duy nhất, qua Ðức Chúa Jesus Christ, được vinh hiển đời đời vô cùng. A-men.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top