Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 16:1-16

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 16:1-16

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 16:1-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có quen ai đang sống tại một thành phố ở xa hay không? Mối quan hệ của bạn với người đó như thế nào? Nếu có ai từ chỗ bạn đến thành phố đó, bạn sẽ nhắn gởi điều gì?  Người nhận được tin sẽ có thái độ nào khi nhận được lời nhắn gởi của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã gởi gắm ai cho Hội Thánh tại Rô-ma (16:1a)? Chức vụ của bà là gì (16:1b)?  Ông yêu cầu Hội Thánh Rô-ma tiếp đãi bà với tư cách dành cho ai (16:2a)? Ngoài ra ông còn yêu cầu Hội Thánh làm gì cho bà nữa (16:2b)?  Tại sao (16:2c)?  Những lời dặn dò thật chi tiết như vậy cho thấy thái độ của Sứ đồ Phao-lô với người phụ nữ này như thế nào?   
  2. Sứ đồ Phao-lô chào thăm ai (16:3a)? Ông gọi họ là ai (16:3b)? Kinh Thánh nói gì về hai người này (Công Vụ 18:2-26; II Ti-mô-thê 4:19)?  Họ đã làm gì cho Sứ đồ Phao-lô (16:4a)? Cộng đồng những người tin Chúa nghĩ gì về họ (16:4b)?  Hội thánh thường nhóm lại tại nhà của hai người này (16:5a, I Cô-rinh-tô 16:19), những chi tiết trên nói lên điều gì về hai ngưởi nầy?  
  3. Có bao nhiêu người được Sứ đồ Phao-lô nhắc tên trong khúc Kinh Thánh này (16:3-16)? Có bao nhiêu gia đình đã được nhắc đến (16:3, 16:7, 16:10, 16:11, 16:13, 16:14, 16:15)? Có bao nhiêu người là bạn của ông (16:5, 16:9, 16;12)?  Có bao nhiêu người là bà con của ông (16:7, 16:11, 16:13)? Có bao nhiêu người là phụ nữ (16:3, 16:6, 16:7, 16:12, 16:15)? Có bao nhiêu người là những người đã cùng làm việc với Sứ Đồ Phao-lô (16:3, 16:7,16:9)? Có bao nhiêu người đã từng ở tù chung với ông (16:7)? Có bao nhiêu người là những người tận tụy hầu việc Chúa (16:6, 16:12)?
  4. Sứ Đồ Phao-lô chưa bao giờ đến Rô-ma, nhưng ông nhắc đến tên của rất nhiều người tại Hội Thánh này. Điều đó nói lên điều gì về Sứ Đồ Phao-lô?  Đa số những người được nhắc đến là những người tận tụy hầu việc Chúa.  Điều đó nói gì về tình trạng của Hội Thánh Rô-ma và mối quan hệ của Sứ đồ Phao-lô với những ngưởi đó?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong nguyên văn Hy Lạp, Sứ Đồ Phao-lô nhắc đến chín phụ nữ khác nhau tại Hội Thánh Rô-ma. Họ đã góp phần và giữ nhiều vai trò quan trọng trong Hội Thánh (16:3, 16:6, 16:7, 16:12, 16:15). Có bao nhiêu người là phụ nữ trong ban chấp hành của Hội Thánh bạn?
  2. Sứ Đồ Phao-lô có rất nhiều bà con đã tin Chúa (16:7, 16:11, 16:13, 16:21). Có bao nhiêu người là bà con của bạn đã tin Chúa?  Có bao nhiêu bà con của bạn đang đi hầu việc Chúa?  Họ phục vụ Chúa trong những lãnh vực nào?  Nếu trong các thân nhân của bạn, có rất ít người tin Chúa, làm thế nào để bạn có thể giới thiệu Chúa cho những người thân của mình?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 16:1-16

Lời gởi gắm Phê-bê

1. Tôi xin giới thiệu với các anh em: Phê-bê, một chị em của chúng tôi – cũng là một chấp sự của Hội Thánh tại Sen-cơ-rê – 2. để trong danh Chúa, anh em có thể tiếp bà tương xứng theo cách dành cho các thánh đồ; và anh em có thể giúp bà bất cứ điều gì khi bà cần đến anh em. Bởi vì bà đã từng giúp rất nhiều người, và cả chính tôi nữa.

Những lời chào cá nhân

3. Xin gởi lời chào đến Bê-rít-sin và A-qui-la, những người cùng làm việc với tôi trong Đấng Christ Jesus, 4. họ đã liều mình để cứu mạng sống của tôi; không phải chỉ một mình tôi – nhưng tất cả các hội thánh của các dân ngoại – cũng mang ơn họ, 5. và hội thánh tại nhà của họ.

Xin chào Ê-bai-nết – người thân yêu của tôi – trái đầu mùa cho Ðấng Christ trong vùng A-si-a.

6. Xin chào Ma-ri, người đã làm việc vất vả vì anh em.

7. Xin chào An-trô-ni-cơ và Giu-ni-a, những bà con của tôi, và cũng là những bạn đồng tù với tôi. Họ là những người được tôn trọng giữa các sứ đồ, và cũng ở trong Ðấng Christ trước tôi.

8. Xin chào Am-li-a – người thân yêu của tôi ở trong Chúa.

9. Xin chào U-rơ-banh, bạn cùng làm việc với tôi trong Ðấng Christ, và Ếch-ta-chy, người thân yêu của tôi.

10. Xin chào A-be-lơ, người được chấp nhận trong Ðấng Christ.

Xin chào những người trong gia đình của A-rích-tô-bu.

11. Xin chào Hê-rô-đi-ôn, người bà con của tôi.

Xin chào những người trong gia đình của Nạt-xít, là những người trong Chúa.

12. Xin chào Try-phe-nơ và Try-phô-sơ, những phụ nữ đã chịu khó nhọc vì Chúa.

Xin chào Pẹt-si-đơ, người chị quý mến, là người đã chịu nhiều khó nhọc vì Chúa.

13. Xin chào Ru-phu, người được Chúa chọn, và mẹ của người, và cũng là mẹ của tôi.

14. Xin chào A-sin-cơ-rích, Phơ-lê-gôn, Hẹt-me, Pa-trô-ba, Hẹt-ma, và những anh em ở với họ.

15. Xin chào Phi-lô-lô-gơ và Giu-lia, Nê-rê-u và em gái của anh ấy, cùng Ô-lim và tất cả các thánh đồ đang ở với họ.

16. Hãy chào nhau bằng cái hôn thánh.

Tất cả các hội thánh của Ðấng Christ chào thăm anh em.

Bản Dịch Việt Ngữ

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top