Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:14-22

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:14-22

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 15:14-22

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn được ai khen hay không? Khen về điều gì?  Có ai khen bạn là người giàu lòng thương, một người hiểu biết sâu sắc, và có khả năng thuyết phục người khác hay không? Nếu được khen như vậy, bạn sẽ làm gì với những phẩm chất này?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô có ba nhận định nào về các tín hữu tại Rô-ma (15:14)? Xin so sánh trình độ của họ với các tín hữu tại Cô-rinh-tô (I Cô-rinh-tô 3:1-3)? Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô vẫn phải viết hơi mạnh với các tín hữu tại Rô-ma (15:15a)? Ông muốn nhấn mạnh điều gì (15:15b)?
  2. Chúa đã ban cho Sứ đồ Phao-lô chức vụ nào (15:16a), với trách nhiệm gì (15:16b), để làm công tác nào (15:16c), và được thực hiện bởi ai (15:16d)? Dầu vậy tại sao Sứ đồ Phao-lô vẫn hãnh diện? Ông hãnh diện ở trong ai (15:17)? Ông hãnh diện về việc gì (15:18a)?  Xin cho biết những phương cách mà Sứ đồ Phao-lô đã dùng để đưa những người khác vào trong sự thuận phục Chúa (15:18b-15:19a)? 
  3. Sứ đồ Phao-lô đã thực hiện trách nhiệm công bố Phúc Âm tại những nơi nào (15:19b)? Ông thích truyền giảng tại những nơi nào (15:20a)? Tại sao (15:20b)?  Vì sao (15:21)? Lý do nào khiến Sứ đồ Phao-lô chưa đến Rô-ma (15:22)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô cho biết ông đã dùng cả lời nói và việc làm để đưa người khác đến với Chúa (15:18).  Nếu phải dùng lời nói, bạn cần nói điều gì?  Nếu phải dùng việc làm, bạn sẽ làm gì để góp phần đưa người khác đến với Chúa?
  2. Sứ đồ Phao-lô không thích đến truyền giảng tại những nơi đã có người truyền giảng (15:20).  Gần nơi bạn đang sống, có những khu vực nào, hay thị trấn nào chưa có người tin Chúa?  Bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để giới thiệu Chúa cho những khu vực đó?

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 15:14-22

14. Về phần anh em, các anh em của tôi, tôi – chính tôi – tin chắc rằng anh em đầy nhân ái, đủ tri thức, và có khả năng khuyên bảo lẫn nhau. 15. Tuy nhiên, có vài chỗ tôi viết cho anh em hơi mạnh, để nhắc anh em, về ân điển Ðức Chúa Trời đã ban cho tôi, 16. khiến tôi làm đặc sứ của Ðức Chúa Jesus Christ cho các dân ngoại, đặc trách về Phúc Âm của Ðức Chúa Trời, để các dân ngoại có thể trở thành một lễ vật được chấp nhận, được thánh hóa bởi Ðức Thánh Linh.

17. Vì vậy, trong Ðức Chúa Jesus Christ, tôi có lý do để hãnh diện về sự phục vụ Ðức Chúa Trời, 18. bởi vì tôi không dám nói điều gì khác hơn là những gì Ðấng Christ đã thực hiện qua tôi – bằng lời nói và việc làm – để đem các dân ngoại đến sự thuận phục, 19. trong quyền năng của những dấu kỳ và những việc phi thường, trong quyền năng của Thánh Linh của Đức Chúa Trời, để tôi đã công bố đầy đủ Phúc Âm của Ðấng Christ từ Giê-ru-sa-lem cho đến các vùng phụ cận của I-ly-ri. 20. Tuy nhiên, ước vọng của tôi là được rao giảng Phúc Âm tại nơi nào danh Ðấng Christ chưa được rao giảng, để tôi khỏi phải xây trên nền của người khác, 21. như đã được chép rằng: “Để những người chưa được loan báo về Ngài, sẽ thấy; những người chưa nghe, sẽ hiểu.”

22. Đó là lý do đã nhiều lần cản trở tôi đến với anh em.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top