Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:8-13

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 15:8-13

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 15:8-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, có điều gì mà cha mẹ bạn căn dặn bằng cách lập đi lập lại nhiều lần hay không?  Khi nghe như vậy bạn hiểu điều đó như thế nào?  Bạn đã làm gì? Cha mẹ bạn vui hay buồn khi thấy kết quả trong việc làm của bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Vì điều gì mà Đấng Christ đã trở thành người phục vụ cho dân Do Thái (15:8a)? Ngài làm điều đó, trước hết, để làm gì (15:8b)? Lời hứa của Đức Chúa Trời dành cho tổ phụ của dân Do Thái là gì (Sáng Thế Ký 12:3, 18:18, 22:18, 26:4, 28:14; Công Vụ 3:25; Ga-la-ti 3:8)?  Theo Sứ đồ Phao-lô lời hứa đó cũng dành cho ai (Rô-ma 4:16)?
  2. Mục đích thứ hai của việc Đức Chúa Jesus hạ mình để phục vụ là gì (15:9a)? Sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn bao nhiêu câu Kinh Thánh trong Cựu Ước để chứng minh cho mục đích này (15:9-12)? Bằng cách nhiều lần trích dẫn như vậy, Sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh điều gì?
  3. Trong câu 15:9b, tác giả nói gì về Đấng Christ (15:9b, Thi Thiên 18:49)? Đức Chúa Jesus đã thực hiện điều đó như thế nào (Giăng 12:20-23, 12:28)?  Những lời tiên tri trong các câu 15:10-11, nói gì về các dân tộc ngoại quốc (15:10-11, Phục Truyền 32:43; Thi Thiên 117:1)?  Tại sao họ lại ca ngợi (15:12; Ê-sai 11:10; Ma-thi-ơ 12:21; Khải Huyền 5:5, 22:16)? 
  4. Cội nguồn của hy vọng đến từ đâu (15:12c)? Phao-lô cầu xin Đức Chúa Trời của hy vọng trước hết đổ đầy cho chúng ta những điều gì (15:13a)? Để chúng ta nhận được điều gì (15:13b)? Ba Ngôi Đức Chúa Trời đã phối hợp như thế nào trong việc ban niềm hy vọng cho mọi dân tộc trên thế giới (15:12-13)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Đấng Christ đã đến để cứu mọi người thuộc mọi dân tộc trên thế giới.  Bạn có thể làm gì để giới thiệu Chúa cho một số dân tộc tại Việt Nam vẫn chưa có cơ hội biết về Chúa?  Đấng Christ đã thực hiện trách nhiệm của Ngài với thái độ khiêm tốn hạ mình.  Bạn có thể noi gương Chúa để thực công việc Ngài giao cho bạn với cùng một tâm tình và thái độ như vậy hay không?
  2. Khúc Kinh Thánh này cho biết nguồn hy vọng của người tin Chúa đến từ đâu (15:13a)?  Hy vọng của chúng ta đặt vào ai (15:12c)?  Và chúng ta nhận được hy vọng từ ai (15:13b)? Nhận thức đó khích lệ bạn như thế nào khi đối diện với  những khó khăn trong cuộc sống hiện tại?

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 15:8-13

Các dân tộc vui mừng vì nhận được ơn cứu rỗi

8. Vì vậy, tôi nói: Chính vì chân lý của Ðức Chúa Trời, Ðấng Christ đã trở thành đầy tớ của dân được cắt bì để khẳng định những lời hứa đã ban cho các tổ phụ của họ, 9. và để các dân ngoại tôn vinh Ðức Chúa Trời về sự thương xót của Ngài, như đã được chép rằng: “Vì vậy, con sẽ tôn ngợi Ngài giữa các dân; con sẽ hát chúc tụng danh Ngài.”

10. Một lần nữa nói rằng: “Hỡi các dân ngoại! Hãy vui mừng với dân của Ngài.

11. Và một lần nữa: “Tất cả các dân ngoại! Hãy tôn ngợi Chúa; Tất cả các dân tộc! Hãy tôn ngợi Ngài!”

12. Và một lần nữa Ê-sai nói: “Cội rễ của Giê-se sẽ đến, và một Đấng sẽ trỗi lên để cai trị các dân ngoại; các dân ngoại sẽ hy vọng nơi Ngài.”

13. Cầu xin Ðức Chúa Trời của hy vọng đổ đầy anh em với tất cả niềm vui và sự bình an trong đức tin, để anh em có thể tràn trề hy vọng trong quyền năng của Thánh Linh.

Bản Dịch Việt Ngữ

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top