Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 14:7-13

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 14:7-13

 

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 14:7-13

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Khi đi làm, bạn có phải báo cáo công việc của bạn cho cấp trên của bạn hay không? Nếu có, bao lâu bạn phải báo cáo một lần? Bạn đã được đánh giá như thế nào?  Kết quả đánh giá dựa trên công việc của bạn hay của những người khác?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Mục đích về sự hiện hữu của mỗi chúng ta trên cuộc đời này là gì (14:7-8a; Ga-la-ti 2:20; Phi-líp 1:20b)? Do đó chúng ta cần hiểu biết điều quan trọng nào (14:8b; II Cô-rinh-tô 5:1-15; Lu-ca 20:38)? 
  2. Sứ đồ Phao-lô cho biết một trong những lý do khiến Đức Chúa Jesus đã chết và sống lại là gì (14:9; Khải Huyền 1:18)? Tất cả nhân loại sẽ đến đâu (14:10c; Ma-thi-ơ 25:31-46; II Cô-rinh-tô 5:10)?  Trước hết để làm gì (14:11; Ê-sai 45:23b)? Và sau đó sẽ làm gì (14:12; Ma-thi-ơ 12:36-37)?
  3. Nếu chúng ta biết mỗi người đều phải làm như vậy thì chúng ta cần quan tâm đến công việc của chính mình hay là của người khác (14:10a-b; Ga-la-ti 5:15; II Cô-rinh-tô 13:5)? Chúng ta nên có thái độ nào đối với những người khác (14:13; Lu-ca 18:9-14; Ma-thi-ơ 7:1-5)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi biết rằng chúng ta sống hay chết đều là vì Chúa (14:8a), bạn sẽ sống với thái độ nào?  Khi biết chúng ta sống hay chết đều thuộc về Chúa (14:8b), đối với sự chết bạn sẽ có thái độ nào.
  2. Khi biết rằng mỗi người đều phải tường trình công việc của mình với Chúa, bạn nghĩ rằng bạn sẽ tường trình với Chúa điều gì?  Nếu có nhiều việc bạn vẫn chưa làm xong, bạn sẽ làm gì với những thời gian còn lại của bạn trên đất? 

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 14:7-13 

  1. Bởi vì không ai trong chúng ta vì chính mình mà sống, và không ai trong chúng ta vì chính mình mà chết. 8. Vì trong cả hai trường hợp, nếu chúng ta sống, là sống cho Chúa; và nếu chúng ta chết, là chết cho Chúa. Cho nên, trong cả hai trường hợp, dù sống hay chết, chúng ta đều thuộc về Chúa. 9. Chính vì vậy Ðấng Christ đã chết và đã sống lại, để Ngài có thể làm Chúa của cả người chết lẫn người sống.
  1. Như vậy, tại sao bạn xét đoán anh em mình; hay là bạn, tại sao bạn khinh anh em mình? Bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ ứng hầu trước tòa án của Ðức Chúa Trời, 11. như đã chép rằng: “Chúa phán: Thật như Ta hằng sống, mọi đầu gối sẽ quỳ trước Ta, và mọi lưỡi sẽ xưng nhận với Ðức Chúa Trời.’” 12. Vì vậy, mỗi chúng ta sẽ tường trình, về chính mình, với Đức Chúa Trời. 
  1. Vì vậy, chúng ta đừng đoán xét nhau nữa; nhưng hãy quyết định như thế nầy: Tôi sẽ không đặt vật gây vấp váp hay lưới bẫy trước anh em mình.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top