Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:8-10

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 13:8-10

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 13:8-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn thương ai? Bạn đã làm điều gì, hay không làm điều gì, để bày tỏ tình thương của bạn với người đó?  Người đó có nhận biết tình thương qua hành động của bạn dành cho người đó hay không? Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu điều gì (13:8a)? Có phải Kinh Thánh khuyên người tin Chúa không nên vay mượn hay không (II Các Vua 4:3; 6:5; Thi Thiên 37:25-26; 112:5; Châm Ngôn 22:7; Ma-thi-ơ 5:42; Lu-ca 6:35; 11:5)? Điều mà người tin Chúa nên mắc nợ thật nhiều là gì (13:8b)?  Giống như Sứ đồ Phao-lô, chúng ta đang mắc nợ ai (Rô-ma 1:14)?
  2. Sứ đồ Phao-lô nhắc lại những điều răn nào trong câu 9a (13:9a)? Đó là các điều răn thứ mấy trong Kinh Thánh (Xuất Ê-díp-tô 20:1-17)? Những điều răn đó dạy về trách nhiệm của chúng ta đối với ai? Điểm cốt lõi của những điều răn này là gì (13:9b)? Đặc điểm chung của những điều răn này là gì (13:10a)?  Một trong những kết quả của tình yêu thương là gì (13:10b)? Bạn hiểu gì về chữ “làm trọn luật pháp” trong (13:10)?  Có phải người tin Chúa chỉ cần giữ bốn điều răn trong (13:9) là “làm trọn luật pháp” hay không (Gia-cơ 2:10)?  Thật ra điều gì, hay ai, làm trọn luật pháp (13:8b; 13:10b; 1 Giăng 4:8 )?
  3. Đức Chúa Jesus dạy gì về tương quan giữa luật pháp và tình yêu trong mối quan hệ giữa con người với nhau (Mác 12:31)? Đức Chúa Jesus dạy một trong những cách thể hiện tình yêu thương với người khác là gì (Giăng 15:13)? Đức Chúa Jesus đã làm gì với sự dạy dỗ của Ngài (Ma-thi-ơ 20:28; Giăng 10:11; 10:15)? Xin so sánh mức độ trong tình yêu giữa con người với nhau (Mác 12:31) với mức độ của tình yêu mà Chúa muốn chúng ta có với Chúa (Mác 12:30)? Đức Chúa Jesus đã làm gì để thể hiện tình yêu của Ngài với Đức Chúa Cha (Giăng 10:17)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Bạn có yêu chính bạn hay không?  Bạn đã làm gì cho chính mình?  Chúa dạy hãy yêu thương người khác như yêu mình (Mác 12:31).  Bạn có thể làm cho người khác những điều bạn đang làm cho chính bạn hay không?  Tại sao?
  2. Trong tình yêu với Chúa, theo bạn trong ba điều yêu Chúa với “hết linh hồn”, “hết trí khôn”, và “hết sức”, điều nào khó thực hiện nhất?  Tại sao?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 13:8-10

  1. Ðừng mắc nợ ai điều gì, ngoại trừ tình yêu thương nhau; bởi vì ai yêu thương người khác là làm trọn luật pháp. 9. Các điều răn “ngươi chớ phạm tội ngoại tình, ngươi chớ sát nhân, ngươi chớ trộm cắp, ngươi chớ tham lam”, và nếu có một điều răn nào khác,  đều được tóm lại trong điều nầy: “Ngươi hãy yêu người lân cận như mình.” 10. Tình yêu thương không làm hại người lân cận; do đó, yêu thương làm trọn luật pháp.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top