Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-8

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 12:1-8

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 12:1-8

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, bạn có bắt chước bạn bè làm những điều không tốt hay không? Bạn đã làm chuyện gì? Sau này, khi bạn đã lớn lên, rồi suy nghĩ lại, bạn thấy mình đã hành động như thế nào? Nếu lúc đã lớn, có ai rủ bạn làm như vậy, bạn còn làm nữa hay không?  Nhận thức của một người trưởng thành ảnh hưởng như thế nào đến quyết định của bạn?    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô khuyên các tín hữu tại Rô-ma điều gì (12:1)? Động lực nào khiến ông khuyên như vậy (12:1a)? Xin cho biết ba đặc điểm của “sinh tế” hay “của lễ” mà Sứ đồ Phao-lô nói đến (12:1b)? Người tin Chúa sống như vậy thể hiện điều gì (12:1c)?
  2. Sứ đồ Phao-lô khuyến cáo các tín hữu đừng nên làm theo điều gì (12:2a)? Ngược lại ông khuyên người tin Chúa nên làm gì (12:2b; Ga-la-ti 5:22-26)? Mục đích của nếp sống như vậy là để làm gì (12:2c)?
  3. Bản thân Sứ đồ Phao-lô là người như thế nào (Công Vụ 22:3; Phi-líp 3:5-6)? Tuy nhiên ông khuyên các tín hữu điều gì (12:3)?  Sứ đồ Phao-lô so sánh Hội Thánh với điều gì (12:4a) và có những gì (12:4b)?  Tương tự, các tín hữu trong Hội Thánh có điều gì chung với nhau?  Mỗi cá nhân đóng vai trò nào và có trách nhiệm gì trong Hội Thánh (12:5; I Phi-e-rơ 4:10)?
  4. Những khả năng đặc biệt mà người tin Chúa có được là nhờ vào đâu (12:6)? Có bao nhiêu ân tứ được nhắc đến trong các câu Kinh Thánh 12:6-8?  Có phải trong Hội Thánh chỉ có bao nhiêu ân tứ đó hay không?  Mỗi người nên sử dụng ân tứ Chúa cho mình như thế nào (12:6-8)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Theo bạn, “đời nầy” có những khuôn mẫu nào mà người tin Chúa không nên bắt chước (6:13; 8:13; I Giăng 2:14-15; Ê-phê-sô 4:22-24; Ga-la-ti 5:16-26)? Làm thế nào để người tin Chúa không bị lôi cuốn theo những điều đó (12:2b; Ga-la-ti 5:22-26)?
  2. Kể từ khi tin Chúa, tâm trí của bạn có gì đổi mới? Nếp sống hiện tại của bạn có được biến đổi theo những nhận thức mới đó hay không (12:2b)?  Nếu có, đó là những điều gì?  Nếu không, tại sao bạn không thể thay đổi?
  3. Làm thế nào để một người có thể trở thành một sinh tế “sống động, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời” (12:1)? Điều này liên hệ như thế nào đến “ân điển” và “ân tứ” mà Chúa ban cho bạn (12:6)?   

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 12:1-8

Lời Khuyên Dâng Mình Cho Chúa

  1. Vì vậy, thưa anh em! Bởi tình thương của Ðức Chúa Trời, tôi nài khuyên anh em hãy dâng thân thể của mình làm vật hiến tế sống động, thánh khiết, và đẹp lòng Đức Chúa Trời. Ðó là sự thờ phượng thích hợp của anh em. 2. Ðừng rập khuôn theo đời nầy, nhưng hãy được biến hóa theo sự đổi mới trong tâm trí của anh em, để minh chứng cho ý muốn tốt lành, đẹp lòng, và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thế nào.

Sống Khiêm Nhường Trong Hội Thánh

  1. Nhờ ân điển đã ban cho tôi, tôi nói với mỗi người trong anh em, đừng nghĩ quá cao về chính mình, nhưng phải suy nghĩ đúng mực, theo lượng đức tin mà Đức Chúa Trời đã ban cho mỗi người. 4. Giống như trong một thân thể, chúng ta có nhiều chi thể, và các chi thể không có cùng một chức năng, 5. cũng vậy, chúng ta tuy nhiều người, nhưng chỉ là một thân trong Ðấng Christ, và mỗi người là chi thể của nhau, 6. nhưng tùy theo ân điển của Chúa ban, chúng ta có những ân tứ khác nhau: Nếu được ân tứ tiên tri, hãy nói theo lượng đức tin; 7. được ân tứ phục vụ, hãy phục vụ; được ân tứ giảng dạy, hãy giảng dạy; 8. được ân tứ khích lệ, hãy khích lệ; được ân tứ ban phát, hãy ban phát rộng rãi; được ân tứ lãnh đạo, hãy nhiệt tâm lãnh đạo; được ân tứ bày tỏ tình thương, hãy vui vẻ mà làm.

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top