Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:25-36

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:25-36

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 11:25-36

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, có bao giờ bạn được nhiều quà hơn những anh chị em khác trong gia đình hay không?  Nhờ đâu mà bạn được đối xử cách đặc biệt như vậy?  Ngược lại, có bao giờ những anh chị em khác trong gia đình nhận được nhiều quà hơn bạn hay không? Bạn đã làm gì sai, hay những người đó đã làm gì đúng?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô muốn cho các tín hữu ngoại quốc biết điều gì (11:25a)? Điểm quan trọng đầu tiên của điều đó là gì (11:25b)? Điểm quan trọng thứ hai mà họ cần hiểu là gì (11:26a)? Việc Đấng Christ đến từ Si-ôn liên hệ như thế nào đến việc người Do Thái được cứu (11:26b; Ê-sai 59:20-21)? Dựa vào đâu mà Sứ đồ Phao-lô có thể nói như vậy (11:27)?
  2. Nhìn từ góc độ của Phúc Âm, Sứ đồ Phao-lô cho biết dân Do Thái là những người như thế nào (11:28a)? Nhìn theo góc độ của sự tuyển chọn, thì họ là ai (11:28b)?  Tại sao dân Do Thái đã đứng trong những vị trí như vậy (11:29)? Sứ đồ Phao-lô giải thích mối liên hệ hổ tương giữa người Do Thái và những người ngoại quốc trong chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời như thế nào (11:30-31)?  Trong phương diện đó, người Do Thái và người ngoại quốc có gì trội hơn nhau hay không?  Cả hai đã có những điểm chung nào (11:32; Công Vụ 14:16; Rô-ma 3:10-12)?
  3. Phương hướng giải quyết của Đức Chúa Trời dành cho cả nhân loại như vậy cho thấy điều gì về Ngài (11:33; Cô-lô-se 2:2-3)? Tại sao (11:34; Ê-sai 40-13-14)?  Thật ra, ai có thể thấu hiểu Đức Chúa Trời (2:16; Giăng 1:18)? Con người có thể mặc cả để nhận được sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời hay không (11:35)?  Tất cả chúng ta là ai so với Đức Chúa Trời (11:36)? Những điều dạy dỗ trong khúc Kinh Thánh này liên hệ như thế nào đến những lời giải thích trong (3:21-26)?         

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có bao giờ bạn hãnh diện vì mình là người tin Chúa và xem thường người Do Thái hay không? Tại sao Sứ đồ Phao-lô muốn cho các tín hữu ngoại quốc biết chương trình cứu rỗi của Đức Chúa Trời (11:25)?  Sự kiêu ngạo thuộc linh có thể đem đến nguy hại nào cho người tin Chúa? 
  2. Xin cho biết các đặc tính của Đức Chúa Trời trong các câu (11:33-36)? Cuộc sống hiện nay của bạn như thế nào? Những đặc tính nói trên của Chúa liên hệ như thế với hoàn cảnh hiện tại của bạn? Khi hiểu rằng tất cả những gì mình có được đều là nhờ ơn thương xót của Đức Chúa Trời (11:32; 3:21-26), một người hiểu biết nên có thái độ như thế nào (11:36)?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 11:25-36

Dân Do Thái sẽ được cứu

  1. Thưa anh em! Tôi không muốn anh em không biết gì về huyền nhiệm nầy để anh em không tự cho mình là khôn ngoan; đó là: Sự cứng lòng trong một phần dân Y-sơ-ra-ên đã xảy ra cho đến khi số dân ngoại gia nhập được đầy đủ, 26. và rồi tất cả dân Y-sơ-ra-ên sẽ được cứu, như có lời chép: “Ðấng Giải Cứu sẽ đến từ Si-ôn; Ngài sẽ cất bỏ sự vô đạo khỏi Gia-cốp. 27. Ðây là giao ước của Ta với họ, lúc Ta xóa bỏ tội lỗi của họ.”
  2. Bởi vì theo Phúc Âm, họ là những kẻ chống nghịch – nhờ đó anh em được lợi; nhưng theo phương diện tuyển chọn, họ là những người được yêu thương – căn cứ theo các tổ phụ. 29. Bởi vì những sự ban cho và sự kêu gọi của Đức Chúa Trời không hề bị thu hồi. 30. Giống như anh em trước kia không vâng phục Đức Chúa Trời, mà bây giờ được thương xót nhờ sự không vâng phục của họ, 31. thì cũng vậy, bây giờ họ đã không vâng phục để nhờ sự thương xót tỏ ra cho anh em bây giờ, họ cũng được thương xót. 32. Bởi vì Ðức Chúa Trời đã ràng buộc tất cả trong sự không vâng phục, để Ngài có thể bày tỏ sự thương xót cho tất cả.

Tôn Ngợi Ðức Chúa Trời

  1. Ôi! Sự giàu có, khôn ngoan và hiểu biết của Đức Chúa Trời thật sâu nhiệm biết bao! Những phán quyết của Ngài không thể hiểu thấu, và những đường lối của Ngài không thể dò lường! 34. “Bởi vì ai biết được ý tưởng Chúa; hay ai cố vấn cho Ngài?” 35. hoặc ai đã cho Ngài trước, để Ngài ban lại cho người đó?” 36. Vì tất cả mọi vật đều từ Ngài, nhờ Ngài, và hướng về Ngài. Nguyện vinh quang thuộc về Ngài đời đời vô cùng. A-men.

Bản Dịch Việt Ngữ

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top