Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:11-24

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:11-24

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 11:11-24

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn thấy sự thất bại của một người đã đem lại cơ hội cho người khác hay không? Người thất bại đã làm gì?  Người thứ hai đã bắt lấy cơ hội như thế nào?  Sau đó người thất bại đã làm gì?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Theo Sứ đồ Phao-lô, lý do mà người Do Thái vấp phạm là gì (11:11)? Sự thất bại của người Do Thái đem đến cho thế giới điều gì (11:12a)?  Như vậy sự thành toàn của người Do Thái có thể đem lại điều gì nữa (11:12b)? Với những nhận thức được ghi lại trong (11:11-12), Sứ đồ Phao-lô đã quyết tâm làm gì (11:13)? Với mục đích gì (11:14)?  Và tại sao (11:15)?
  2. Sứ đồ Phao-lô lưu ý điều gì về căn nguyên và bản chất của những kết quả trong Chúa (11:16)? Nếu người Do Thái là một cây ô-liu mà Chúa đã trồng, thì chúng ta – những người ngoại quốc đã tin Chúa – là gì (11:17)?  Như vậy chúng ta nên có thái độ nào (11:18)? Có người đã lập luận như thế nào để xem thường người Do Thái (11:19)?  Sứ đồ Phao-lô khuyên người đó nên có thái độ nào (11:20)?  Tại sao (11:21)?
  3. Sứ đồ Phao-lô lưu ý một trong những yếu tố quan trọng để một người được cứu là gì (11:22)? Đức Chúa Trời có thể cắt bỏ một nhánh cây ra khỏi thân cây mà Ngài đã trồng (11:7; Giăng 15:6), tuy nhiên Ngài có thể làm điều gì nữa (11:23)? Tại sao Chúa có thể làm như vậy (11:24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong những đoạn Kinh Thánh trước, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến thái độ kiêu ngạo không đúng của người Do Thái. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô lưu ý như thế nào về nguy cơ trong nhận thức sai lầm của một số người tin Chúa ngày nay (11:13-24)?  Người Do Thái, lẫn người không phải là dân Do Thái, được cứu là nhờ vào điều gì (10:10; 11:22-23; 11:13-14)?
  2. Kinh Thánh nói gì về sự kiêu ngạo (Châm Ngôn 16:18)?  Nguy hiểm của bản tính này đối với người Do Thái (9:31-32) lẫn người không phải Do Thái (11:22) là gì?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 11:11-24

Ơn Cứu Rỗi Ðến Với Dân Ngoại

11. Như vậy tôi hỏi: “Không phải họ bị vấp để bị ngã hay sao?” Không hề như vậy! Nhưng do sự phạm tội của họ, sự cứu rỗi đã đến với các dân ngoại, khiến họ phải ganh tị. 12. Nếu như sự phạm tội của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho thế gian, và sự thất bại của họ đã đem phước hạnh dồi dào cho các dân ngoại, thì khi họ đầy trọn, còn biết bao điều sẽ thêm nữa! 13. Hơn nữa, tôi nói với anh em là những dân ngoại: Bao lâu tôi còn làm sứ đồ cho dân ngoại, tôi sẽ làm rạng rỡ chức vụ của mình, 14. để nếu tôi có thể khơi gợi sự ganh tị từ những người ruột thịt của tôi, và cứu được một số người trong vòng họ. 15. Bởi vì nếu việc họ bị loại bỏ đã đem lại sự giải hòa cho thế gian, việc được chấp nhận, không phải là chuyện cải tử hoàn sinh hay sao?

Cây Ô-liu Hoang và Cây Ô-liu Thuần Chủng

16. Nếu lễ vật đầu tiên là thánh thì cả phần bột còn lại cũng vậy; và nếu rễ là thánh thì các nhánh cũng vậy. 17. Tuy nhiên, nếu một vài nhánh bị cắt bỏ, và bạn chỉ là nhánh ô-liu hoang, được tháp vào chỗ của chúng, để hưởng nhựa sống từ rễ của cây ô-liu, 18. thì đừng nên kiêu hãnh với những nhánh đó. Nếu bạn kiêu hãnh thì hãy nhớ rằng không phải bạn cưu mang rễ, nhưng rễ cưu mang bạn. 19. Rồi bạn nói: “Những nhánh đó bị cắt bỏ để tôi được tháp vào.” 20. Đúng vậy! Họ đã bị cắt bỏ vì không tin, còn bạn, nhờ đức tin nên được đứng vào. Vì vậy, đừng kiêu ngạo, nhưng hãy kính sợ. 21. Bởi vì nếu Ðức Chúa Trời đã không dung tha những nhánh tự nhiên, thì Ngài cũng không dung tha các bạn đâu.

22. Vì vậy, hãy nhận biết sự nhân từ và sự nghiêm khắc của Ðức Chúa Trời: Nghiêm khắc đối với những người sa ngã, nhưng sự nhân từ của Đức Chúa Trời dành cho bạn, nếu bạn cứ tiếp tục ở trong sự nhân từ đó, nếu không, bạn cũng sẽ bị cắt bỏ. 23. Còn họ, nếu họ không tiếp tục trong sự vô tín, họ sẽ được ghép vào, bởi vì Ðức Chúa Trời có quyền để ghép họ vào trở lại. 24. Bởi vì nếu theo tự nhiên, bạn được cắt từ một cây ô-liu hoang – và trái ngược với tự nhiên – được ghép vào một cây ô-liu đã được vun trồng, thì cần phải bao nhiêu để họ – theo tự nhiên – được tháp trở lại vào chính cây ô-liu của mình.

Bản Dịch Việt Ngữ

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top