Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:1-10

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 11:1-10

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 11:1-10

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nói là thương ai nhưng lại không làm đúng ý của người đó hay không? Bạn đã làm gì?  Kết quả thế nào?  Mối quan hệ giữa hai người như thế nào sau chuyện đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Dựa vào ký thuật trong (9;25; 10:21; Ê-sai 65:2), Đức Chúa Trời đã làm gì với tuyển dân của Ngài (11:1a; Thi Thiên 94:14)?  Sứ đồ Phao-lô đã dùng kinh nghiệm cá nhân của mình để minh chứng cho câu trả lời đó như thế nào (11:1b)?  Sứ đồ Phao-lô khẳng định điều gì (11:12a; Thi Thiên 94:14)?
  2. Trong quá khứ, đa số dân Do Thái đã có thái độ nào với sứ điệp của Chúa (11:2b-3)? Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã nói gì (11:4)? Theo Sứ đồ Phao-lô, trong giai đoạn hiện nay Đức Chúa Trời có chương trình cho họ như thế nào (11:5a; 9:27)?
  3. Lý do nào khiến một số người Do Thái vẫn được cứu (11:5b-6)? Có gì khác biệt giữa nhóm người nầy với đại đa số dân Do Thái (10:3; 11:7a; 9:18)? Đức Chúa Trời đã làm gì với những người Do Thái tìm kiếm Ngài theo cách riêng của họ (11:8; Ê-sai 29:10; Ma-thi-ơ 13:14-14; Mác 4;12)?
  4. Sứ đồ Phao-lô đã trích dẫn Thi Thiên 69:22-23 để chứng minh cho thái độ của đa số người Do Thái trong thế hệ của ông như thế nào (11:9-10)? Đức Chúa Jesus giải thích bàn tiệc trong những câu Kinh Thánh này biểu tượng cho điều gì (Ma-thi-ơ 22:1-14; Lu-ca 13:22-29)?  Những người không nhận biết và không nắm bắt cơ hội mà ân điển của Đức Chúa Trời đã dành cho họ sẽ như thế nào (11:10)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Một trong những ý quan trọng trong khúc Kinh Thánh này là gì (9:5-6)? Là người đã nhận ơn cứu rỗi của Chúa, hiện nay bạn đang sống như thế nào với nhận thức đó?
  2. Mặc dù chúng ta được cứu không nhờ vào công đức hay việc làm, Sứ đồ Gia-cơ đã nói gì về kết quả của một người được cứu bởi ân điển của Đức Chúa Trời và nhận được nhờ đức tin của chúng ta (Gia-cơ 2:14-26)?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 11:1-10

Lòng Thương Xót Của Ðức Chúa Trời Ðối Với Dân Do Thái

1. Như vậy tôi hỏi: “Không phải Ðức Chúa Trời đã từ bỏ dân của Ngài hay sao?” Không hề như vậy! Bởi vì chính tôi là người Y-sơ-ra-ên, thuộc dòng dõi của Áp-ra-ham, về chi tộc Bên-gia-min. 2. Đức Chúa Trời không hề từ bỏ dân của Ngài, là dân mà Ngài đã biết trước. Anh em không biết Kinh Thánh viết gì về việc Ê-li đã nài xin Đức Chúa Trời chống lại dân Y-sơ-ra-ên sao? 3. “Lạy Chúa! Họ đã giết các tiên tri của Ngài, họ đã phá đổ những bàn thờ, chỉ một mình con còn sót lại, và họ đang tìm mạng sống của con.” 4. Nhưng Ðức Chúa Trời đã đáp lại với ông thế nào? “Ta đã để dành cho Ta bảy ngàn người chưa hề quỳ gối trước Ba-anh.” 5. Thời nay cũng vậy, có một số người còn sót lại do được chọn bởi ân điển. 6. Nhưng nếu bởi ân điển, thì không cần đến việc làm; nếu không, ân điển không còn là ân điển. Còn nếu bởi việc làm, thì không cần đến ân điển; nếu không, việc làm không còn là việc làm.

7. Như vậy vấn đề là gì? Những điều dân Y-sơ-ra-ên tìm kiếm, thì không đạt được; nhưng những người được chọn lại đạt được. Số còn lại thì cứng lòng, 8. như đã được chép rằng: “Ðức Chúa Trời đã ban cho họ một tâm linh mê muội, mắt không thấy, tai không nghe, cho đến ngày hôm nay.” 9. Ða-vít còn nói: “Nguyện bàn của chúng trở thành một lưới bẫy và một cạm bẫy, một chướng ngại gây vấp váp và một sự báo trả cho chúng; 10. nguyện mắt của chúng bị tối tăm, không thấy; nguyện lưng của chúng bị cong khom mãi mãi.”

Bản Dịch Việt Ngữ

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top