Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:13-21

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:13-21

 


Cùng Học Kinh Thánh

Rô-ma 10:13-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Tiêu chuẩn nào khiến bạn đánh giá một bộ phận trong thân thể là xinh đẹp? Tại sao bạn chọn tiêu chuẩn đó?  Theo bạn, bàn chân như thế nào là một bàn chân xinh đẹp?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Kinh Thánh cho biết ai là người có thể được cứu (10:13; Giô-ên 2:32; Giăng 1:12-13)? Theo Sứ đồ Phao-lô, một người chỉ có thể cầu xin Chúa khi nào (10:14a)?  Điều gì giúp họ có thể tin Chúa (10:14b)?  Một người chỉ có thể nghe, khi nào (10:14c)? Điều kiện cần thiết để lời Chúa được công bố khắp nơi đó là gì (10:15a)?  Kinh Thánh nói gì về những con người như vậy (10:15b; Ê-sai 52:7)?
  2. Mặc dầu tất cả những nỗ lực nêu trên đã được thực hiện, thực tế cho thấy điều gì đã xảy ra (10:16a)? Tại sao (10:16b)?  Tóm lại, người ta có thể tin Chúa khi nào (10:17a)?  Nhờ nghe lời của ai (10:17b)?   Những câu hỏi trong các câu (10:14-10:17) đã được Sứ đồ Phao-lô nêu lên với mục đích gì?  Xin cho biết ba thành phần khác nhau góp phần trong sự cứu rỗi linh hồn của một người (10:14-10:17)?
  3. Theo Sứ đồ Phao-lô người Do Thái đã được nghe về Phúc Âm hay chưa (10:18a)? Tại sao (10:18b)?  Nếu như vậy, lý do nào đã khiến người Do Thái không tin Chúa? Có phải là vì họ thiếu hiểu biết hay không (10:19; Thi Thiên 19:4)?  Đức Chúa Trời đã làm gì để giúp cho mọi người nhận biết Ngài (10:20; Ê-sai 65:1; Thi Thiên 19:1-2)?  Lý do thật sự đã khiến người Do Thái không tin Đức Chúa Jesus là gì (10:21; Ê-sai 65:2)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Công tác cứu rỗi linh hồn của một người là một quá trình đòi hỏi sự đóng góp của nhiều người (10:14-10:17). Bên cạnh ân điển cứu rỗi của Đức Chúa Trời đã được thực hiện trong Đức Chúa Jesus, Chúa muốn người tin Chúa làm gì (Ma-thi-ơ 28:19-20; Công Vụ 1:8)? Trong gia đình của bạn, trong nhóm học Kinh Thánh của bạn, hay trong Hội Thánh của bạn, ai là những người đã được sai đi để chia sẻ Phúc Âm cứu rỗi của Chúa cho những người khác (10:15)? Những người đó đã được trang bị như thế nào? Họ nói những điều gì? Họ nói lời của họ, lời của Hội Thánh, của tổ chức gởi họ đi, hay là lời của Đấng Christ (10:17)?
  2. Đa số người Do Thái không tin Đức Chúa Jesus bởi vì họ hiểu sai những điều Chúa dạy họ trong Kinh Thánh. Có ai trong những người thân yêu của bạn đã không tin Chúa bởi vì họ không biết, hoặc không hiểu Kinh Thánh, hay không? Làm thế nào bạn có thể giúp họ biết Chúa và tin Chúa?
  3. Có một số người chủ trương và nhấn mạnh đến việc truyền giảng qua việc thực hiện những công tác xã hội. Đây là một đường hướng tốt và nên làm; tuy nhiên, trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh đến những yếu tố nào đã giúp một người tin Chúa (10:14)? Đức Chúa Jesus đã làm gì (Ma-thi-ơ 4:23)? Ngài lưu ý điều gì (Giăng 6:26-27)? Làm thế nào để người tin Chúa có thể quân bình giữa việc thực hiện công tác xã hội và rao giảng sứ điệp Phúc Âm để đem lại kết quả hữu hiệu cho Chúa (Lu-ca 9:2-6)?   

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 10:14-21

  1. Nhưng làm sao họ có thể kêu cầu Ðấng mà họ chưa tin? Làm sao họ có thể tin Ðấng mà họ chưa nghe? Làm sao họ có thể nghe nếu không được rao giảng? 15. Làm sao họ có thể rao giảng nếu họ không được sai đi? Như có chép rằng: “Bàn chân của những người rao truyền sự bình an, của những người rao truyền Phúc Âm phước hạnh, xinh đẹp là dường nào!” 16. Nhưng không phải mọi người đều vâng theo Phúc Âm; bởi vì Ê-sai đã nói: “Lạy Chúa! Ai tin lời tường thuật của chúng con?” 17. Như vậy, tin là nhờ nghe – nghe lời của Đấng Christ.
  1. Nhưng tôi lại hỏi: “Họ đã được nghe chưa?” Có! Bởi vì: “tiếng của sứ giả đã vang ra khắp đất, và lời của họ đã truyền đến tận cùng thế giới.”
  1. Tôi lại hỏi: “Có phải người Y-sơ-ra-ên không hiểu?” Thứ nhất, Môi-se nói: “Ta sẽ làm cho các ngươi ganh tị với những dân không phải là dân; Ta sẽ giận các ngươi – một dân thiếu hiểu biết.” 20. Hơn nữa, Ê-sai đã mạnh dạn nói rằng: “Những người không tìm kiếm Ta thì đã gặp được Ta; Ta đã tỏ mình ra cho những người chẳng cầu hỏi Ta.” 21. Nhưng về dân Y-sơ-ra-ên, Ngài phán: “Suốt ngày Ta dang tay của ta hướng về một dân tộc bất tuân và bội nghịch.”

Bản Dịch Việt Ngữ

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top