Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:1-13

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 10:1-13

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 10:1-13

 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu có người hỏi bạn điểm khác biệt căn bản giữa Cơ-đốc giáo và những tôn giáo khác, bạn sẽ trả lời như thế nào?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Niềm ao ước của Sứ đồ Phao-lô thể hiện qua lời cầu nguyện của ông là gì (10:1)? Ưu điểm và nhược điểm của những người mà ông nhắc đến là gì (10:2)? Sự thiếu hiểu biết về Chúa cùng với sự ỷ lại nơi chính mình đã đưa dẫn họ đến thái độ nào (10:3)?
  2. Môi-se cho biết làm thể nào để một người có thể được xưng nhận là công chính (10:5)? Trong khi đó, Sứ đồ Phao-lô cho biết mọi người có thể nhận được sự công chính qua điều gì (10:4)?  Có phải là một người cần phải là những việc khó khăn, phải đến những nơi xa xôi như lên thiên đàng hay xuống âm phủ để rước Chúa, rồi mới nhận được sự công chính hay không (10:6-7; Phục Truyền 30:11-13)? Điều kiện để một người có thể nhận sự công chính đã được Đức Chúa Trời đặt ở đâu (10:8; Phục Truyền 30:14)? Một người có thể nhận sự công chính bằng những hành động nào (10:9-10)? Tại sao (10:11)?
  3. Như vậy điều gì sẽ xảy ra (10:12a)? Tại sao (10:12b; Rô-ma 3:27-30; Ga-la-ti 3:26-28; Cô-lô-se 3:11)? Tóm lại, làm thế nào để một người có thể được cứu (10:13; Giô-ên 2:32; Giăng 1:12-13)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, ngoài việc xưng nhận đức tin nơi Chúa, có ai, hoặc tín lý nào trong Hội Thánh, buộc bạn phải làm thêm điều gì đó để được cứu hay không?  Nếu có, điều đó là gì? Đó là luật lệ của con người hay của Chúa?  Dựa vào phân đoạn Kinh Thánh hôm nay, bạn có thể trả lời như thế nào với những người khuyên bạn như vậy?
  2. Người Do Thái nhiệt thành nhưng thiếu hiểu biết ý muốn của Chúa nên họ đã hành động sai lạc.  Bạn có nhiệt thành theo Chúa hay không?  Bạn tìm hiểu ý Chúa như thế nào?  Làm thế nào bạn có thể tránh những sai lầm như người Do Thái đã mắc phải trong bước đường theo Chúa của bạn?     

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 10:1-13

Sự Công Chính Đến Từ Ðức Tin

  1. Thưa anh em! Niềm ao ước của lòng tôi, và lời khẩn xin của tôi với Đức Chúa Trời, là để cho họ được cứu rỗi. 2. Tôi làm chứng cho họ rằng họ có lòng nhiệt thành với Đức Chúa Trời, nhưng không theo sự hiểu biết. 3. Vì không biết sự công chính của Đức Chúa Trời, và tìm cách lập sự công chính của riêng mình, cho nên họ không thuận phục sự công chính của Đức Chúa Trời.
  1. Đấng Christ chính là sự kết thúc của luật pháp, để mọi người tin thì nhận được sự công chính. 5. Môi-se đã viết về sự công chính đến từ luật pháp rằng người nào thực hành nó sẽ sống theo điều đó. 6. Tuy nhiên sự công chính đến từ đức tin nói thế nầy: “Các ngươi đừng nói trong lòng mình rằng: ‘Ai sẽ lên trời?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ xuống; 7. hay là: ‘Ai sẽ xuống vực sâu?’ với hàm ý là để đem Đấng Christ từ cõi chết lên.” 8. Nhưng lời ấy nói gì? “Lời ở gần anh em, trong miệng anh em, và trong lòng anh em”; đó là lời của đức tin mà chúng tôi rao giảng, 9. để nếu miệng anh em nói lời xưng nhận rằng Đức Chúa Jesus là Chúa, và lòng anh em tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ cõi chết sống lại, anh em sẽ được cứu. 10. Bởi vì ai tin trong lòng thì được xưng công chính, tuyên xưng nơi miệng thì được cứu rỗi. 11. Vì Kinh Thánh đã nói: “Người nào tin Ngài sẽ không bị hổ thẹn.” 12. Như vậy, không có sự phân biệt giữa người Do Thái và người Hy Lạp, bởi vì có cùng một Chúa cho mọi người, là Đấng rộng lượng với tất cả người nào kêu cầu Ngài. 13. Bởi vì “ai kêu cầu danh Chúa, thì người đó sẽ được cứu.”

Bản Dịch Việt Ngữ – Thư Viện Tin Lành

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top