Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 9:1-18

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 9:1-18

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 9:1-18

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn cảm thấy tiếc cho những người thân yêu của mình khi bạn thấy họ tiếp tục bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt để rồi họ phải lâm vào hoàn cảnh khó khăn hay không? Trong trường hợp như vậy, bạn sẽ làm gì cho những người đó? Nếu có những người khác bắt đầu làm như vậy, bạn sẽ làm gì? Tại sao? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đang ở trong tâm trạng nào (9:2)? Ông mong ước điều gì (9:3a)?  Vì ai (9:3b)? Niềm mơ ước đó có thành thật không (9:1)? 
  2. Dân Do Thái có được những vinh hạnh nào (9:4-5)? Tuy nhiên họ không có điều gì mà Sứ đồ Phao-lô đang có (9:3b)? Có phải Đức Chúa Trời đã thất hứa hay không (9:6a)? Sứ đồ Phao-lô lưu ý một sự thật về người Do Thái, điều đó là gì (9:6b)? 
  3. Áp-ra-ham có bao nhiêu người con (Sáng Thế Ký 16:5; 21:1-2; 25:1-2)? Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô lưu ý độc giả điều gì? Theo Sứ đồ Phao-lô, những người nào mới thật sự là con cháu của Áp-ra-ham (9:7)?  Tương tự, ai mới là con của Đức Chúa Trời (9:8)?  Trong trường hợp của Áp-ra-ham, lời hứa đó là gì (9:9)?  Đức Chúa Trời đã hứa gì cho chúng ta (Giăng 1:12; 3:16)? Theo lời hứa này, ai là người được Đức Chúa Trời xem là con cái của Ngài (Giăng 1:12 )?
  4. Bên cạnh yếu tố lời hứa (9:10a), có một yếu tố khác khiến một người được trở thành con của Đức Chúa Trời, yếu tố đó là gì (9:12b)? Một người có thể trở thành con của Đức Chúa Trời nhờ việc làm của mình hay không (9:11-12a)? Theo Sứ đồ Phao-lô, tại sao dòng dõi của Gia-cốp được gọi là con cái của Đức Chúa Trời, trong khi dòng dõi của Ê-sau thì không (9:10-13)?  Về phần  chúng ta thì sao,  Đức Chúa Trời đã làm gì (Ê-phê-sô 1:4; II Tê-sa-lô-ni-ca 2:13; I Phi-e-rơ 2:9)?
  5. Như vậy Đức Chúa Trời có bất công hay không (9:14)? Theo Sứ đồ Phao-lô, có một yếu tố thứ ba ảnh hưởng đến việc  ai có thể là con cái của Đức Chúa Trời, yếu tố đó là gì (9:16)?  Đức Chúa Trời đã giải thích như thế nào với Môi-se (9:15)?  Ngược lại Ngài đã làm gì với Pha-ra-ôn (9:17)? Trong câu (9:18), Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh điều gì về Đức Chúa Trời?  Tại sao (Ê-sai 45:9; Đa-ni-ên 4:35 )? 

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin đọc lại Giăng 3:16, lời hứa này được ban cho ai? Động lực nào khiến Đức Chúa Trời ban lời hứa này? Tuy nhiên, ai là người nhận được kết quả từ lời hứa này? Đức Chúa Trời có bất công trong trường hợp này hay không?  Tại sao?
  2. Xin đọc Ê-phê-sô 1:4 và cho biết Đức Chúa Trời đã chọn chúng ta khi nào? Ở đâu?  Để làm gì? Xin đọc thêm I Phi-e-rơ 2:9, theo bạn một thầy tế lễ cần phải có tư cách như thế nào?  Trách nhiệm của thầy tế lễ là gì?  Làm thế nào chúng ta có thể hoàn tất trách nhiệm của một thầy tế lễ của hoàng gia?  

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Tâm Tình Của Phao-lô Ðối Với Người Do Thái

  1. Tôi nói sự thật – trong Ðấng Christ, tôi không nói dối – lương tâm của tôi làm chứng cho tôi trong Ðức Thánh Linh 2. rằng lòng tôi buồn không ngớt và đau khổ rất nhiều; 3. thật vậy, tôi ước gì chính mình bị nguyền rủa, bị phân cách khỏi Ðấng Christ, để thay thế cho những anh em của tôi, những đồng bào của tôi theo phần xác, 4. là những người Y-sơ-ra-ên, tức là những người đã được chọn làm con, được vinh quang, được giao ước, được ban cho luật pháp, được thờ phượng, được lời hứa; 5. được thuộc về các tổ phụ, và từ họ Ðấng Christ đã sinh ra theo phần xác – là Ðấng ở trên mọi sự, là Ðức Chúa Trời được chúc tụng đời đời. A-men.

Quyền Tể Trị Của Ðức Chúa Trời Trong Quyết Ðịnh Của Ngài

  1. Tuy nhiên, không phải vì vậy mà lời của Ðức Chúa Trời đã thất bại. Bởi vì không phải tất cả những người Y-sơ-ra-ên đều là người Y-sơ-ra-ên. 7. Cũng không phải tất cả những ai thuộc dòng dõi Áp-ra-ham đều là con cái của ông, nhưng: “trong Y-sác, một dòng dõi sẽ mang danh ngươi.” 8. Điều này có nghĩa là không phải con cái theo phần xác là con cái của Ðức Chúa Trời, nhưng con cái của lời hứa mới được xem là những hậu duệ đích thực. 9. Thật vậy, lời hứa đó là thế nầy: “Vào khoảng thời gian nầy Ta sẽ trở lại, và Sa-ra sẽ có một con trai.” 10. Không phải chỉ như vậy, nhưng Rê-bê-ca bởi Y-sác – tổ phụ của chúng ta – mang thai; 11. trước khi chào đời, chưa làm một điều thiện hay điều ác, nhưng theo mục đích của Ðức Chúa Trời trong sự chọn lựa 12. – không căn cứ vào việc làm, nhưng tùy thuộc vào Đấng kêu gọi – bà đã được bảo rằng: “Ðứa lớn sẽ phục vụ đứa nhỏ.” 13. Như đã chép rằng: “Ta thương Gia-cốp nhưng ghét Ê-sau.” 14. Như vậy chúng ta sẽ nói gì? Không phải là Đức Chúa Trời bất công hay sao? Không phải như vậy! 15. Bởi vì Ngài đã phán với Môi-se: “Ta sẽ nhân từ với người nào Ta muốn nhân từ, và Ta sẽ thương xót người nào Ta muốn thương xót.” 16. Vì vậy, điều đó không tùy thuộc vào ước muốn hay sự bôn ba của con người, nhưng bởi sự thương xót của Đức Chúa Trời. 17. Bởi vì Kinh Thánh cũng nói với Pha-ra-ôn rằng: “Chính vì điều này, Ta đã nâng ngươi lên, để Ta tỏ bày quyền năng của Ta trong ngươi, để danh Ta được loan ra khắp đất.” 18. Như vậy, Ngài muốn tỏ bày sự thương xót cho người nào Ngài muốn, Ngài muốn làm cứng lòng ai Ngài muốn.

Bản Dịch Việt Ngữ

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top