Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:28-36

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:28-36

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 8:28-36

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Trước những gì đang xảy ra trong cuộc sống, bạn lạc quan hay bi quan?   Thái độ của bạn đặt căn bản trên điều gì?  Tại sao bạn tin cậy vào những điều đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Đức Chúa Trời đã sắp đặt mọi vật với mục đích đem lại lợi ích cho ai (8:28a)? Để làm gì (8:28b)? Xin cho biết một trong những mục đích của Đức Chúa Trời là gì (8:29)? Trong tiến trình thực hiện mục đích đó, xin cho biết Đức Chúa Trời đã và đang làm những điều gì (8:30)?  Những người tin Chúa đang ở đâu trong tiến trình này?
 2. Xin liệt kê những câu hỏi mà Sứ đồ Phao-lô đã nêu lên trong các câu 8:31-8:35? Xin trả lời những câu hỏi này dựa vào những câu Kinh Thánh trong đoạn 8? Theo bạn, Sứ đồ Phao-lô đã nêu những câu hỏi này với mục đích gì?
 3. Người sống theo mục đích của Chúa có thể đối diện với những tình trạng nào (8:35-36)? Tác động hoặc thay đổi nào có thể đưa chúng ta đến những tình trạng đó (8:38-8:39a)?  Tuy nhiên, Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng điều gì không thay đổi (8:39b)?  Và rồi chúng ta sẽ như thế nào (8:37a)? Nhờ vào ai (8:37b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Trong cuộc đời theo Chúa của bạn, Chúa đã đặt bạn trong những hoàn cảnh khó khăn nào? Trong những hoàn cảnh khó khăn như vậy, bạn nghĩ gì? Chúa đã làm gì để bày tỏ tình thương của Ngài cho bạn trong những hoàn cảnh đó? Thật ra Chúa đang làm điều gì với bạn (8:37)?
 2. Trong các trở lực được liệt kê trong các câu 8:35; 8:38-39, những trở lực nào mà bạn thường đối diện nhất?  Những điều đó đã đưa bạn đến tình trạng nào?  Có những câu Kinh Thánh nào trong phân đoạn này đã khích lệ bạn trong những hoàn cảnh đó?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Tình Yêu Thương Của Ðức Chúa Trời

 1. Chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại đem ích lợi cho những người yêu mến Ðức Chúa Trời, tức là những người được kêu gọi theo mục đích của Ngài. 29. Bởi vì những người Ngài biết trước, Ngài cũng đã định trước để trở nên giống như hình ảnh của Con Ngài – là con đầu lòng ở giữa các em. 30. Những người Ngài đã định trước, Ngài cũng đã kêu gọi; những người Ngài đã kêu gọi, Ngài cũng đã xưng công chính; những người Ngài đã xưng công chính, Ngài cũng làm cho vinh hiển. 

  31. Như vậy chúng ta sẽ nói gì về những điều nầy? Nếu Ðức Chúa Trời ủng hộ chúng ta, ai có thể chống lại chúng ta? 32. Ngài đã không tiếc chính Con Ngài, nhưng vì tất cả chúng ta, Ngài đã ban Con ấy, lẽ nào Ngài sẽ không ban mọi sự cùng với Con ấy cho chúng ta sao? 33. Ai sẽ tố cáo những người được chọn của Ðức Chúa Trời trong khi Ðức Chúa Trời chính là Ðấng phân xử? 34. Ai sẽ kết án họ khi Ðức Chúa Jesus Christ, Ðấng đã chết – đúng ra là Ðấng đã sống lại – là Ðấng đang ở bên phải Ðức Chúa Trời, và đang cầu xin cho chúng ta? 35. Ai có thể tách rời chúng ta ra khỏi tình yêu của Ðấng Christ? Có phải hoạn nạn, khốn cùng, bách hại, đói khát, trần truồng, nguy hiểm, hoặc gươm giáo chăng? 36. Như đã được chép rằng: “Vì cớ Ngài, chúng con đối diện với sự chết cả ngày; chúng con bị xem như chiên để làm thịt.”

  37. Trái lại, trong mọi sự đó chúng ta nhờ Đấng yêu thương mình mà đắc thắng. 38. Bởi vì tôi tin chắc rằng dù sự chết, sự sống, các thiên sứ, các bậc cầm quyền, việc hiện tại, việc tương lai, các quyền lực, 39. chiều cao, chiều sâu, hoặc một tạo vật nào cũng không thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu thương của Đức Chúa Trời, trong Đấng Christ Jesus, là Chúa của chúng ta.

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top