Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:12-17

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:12-17

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 8:12-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có mắc nợ ai một món tiền lớn hay không? Chủ nợ có thái độ như thế nào với bạn?  Bạn sống như trong tâm trạng nào với một món nợ lớn như vậy?  Nếu có người muốn giúp bạn giải quyết tất cả món nợ đó, và giúp cho bạn một có một địa vị tốt hơn, bạn có bằng lòng nhận sự giúp đỡ của người đó hay không?  Tại sao?  

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Trong bài học trước Sứ đồ Phao-lô giải thích người được Đức Thánh Linh ngự trị sẽ không làm điều gì (8:9)? Người đó đã chết về điều gì (8:10b) và sẽ sống theo điều gì (8:10c)? Lý do nào người đã được Chúa cứu, không phải làm theo những điều của xác thịt nữa (8:12)?
  2. Đức Chúa Trời tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân; vì vậy, ngoài sự tể trị của Đức Thánh Linh, Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta những sự chọn lựa mà những sự chọn lựa đó sẽ ảnh hưởng đến cuộc đời của chúng ta (8:13). Chọn lựa sống theo xác thịt sẽ dẫn đến điều gì (8:13a)? Ngược lại nếu chúng ta nhờ cậy Đức Thánh Linh để làm chết những gì thuộc về xác thịt thì chúng ta sẽ như thế nào (8:13b; 8:10)?   
  3. Phước hạnh của một người được Đức Thánh Linh dẫn dắt là gì (8:14)? Người đó nhận được địa vị nào (8:14; 8:15c)? Chúng ta gọi Đức Chúa Trời là ai (8:15d)?  Nghĩa là chúng ta không còn ở trong địa vị nào (8:15a) và không phải sống trong tâm trạng nào (8:14b)? 
  4. Ai đã xác nhận địa vị mới đó cho chúng ta (8:16)? Trong địa vị mới đó, chúng ta nhận được quyền lợi nào (8:17a)?  Trong quyền lợi này, chúng ta được ngang bằng với ai (8:17b)?  Với điều kiện gì (8:17c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô giải thích Đức Thánh Linh có quyền hủy diệt những ham muốn xác thịt trong đời sống của chúng ta, tuy nhiên Ngài không làm điều đó nếu không có sự quyết định của mỗi người chúng ta (8:13).  Cuộc sống của bạn hiện nay thế nào?  Bạn có muốn Chúa hủy diệt tất cả những bản ngã xác thịt của mình để bạn có thể sống môt đời sống mới trong Chúa hay không?     
  2. Thực tế cuộc sống cho thấy nhiều người đã được Chúa trả xong món nợ mà mỗi người đã mắc với xác thịt (8:3-4; 8:9; 8:12); tuy nhiên sau đó, người đó đã quay trở lại tiếp tục mượn nợ của xác thịt. Sứ đồ Phao-lô cho biết làm thế nào để bạn khỏi vướng vào tình trạng này (8:5-7)?  Bao nhiêu lần chữ “tâm trí” được nhắc đến trong các câu 8:5-7?  Bạn cần làm gì để hướng tâm trí của mình về Chúa (8:6b)?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top