Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:1-11

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 8:1-11

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 8:1-11

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Trong cách cư xử, bạn thừa hưởng những đặc điểm nào từ cha mẹ của bạn?  Những đặc điểm đó là gì?  Những điều nào bạn làm không giống như cha mẹ của bạn?  Những đặc điểm đó đến từ đâu?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Xin cho biết vài đặc điểm của những người ở trong Đấng Christ (8:1b)? Họ nhận được điều gì (8:1a)?  Tại sao (8:2)?  Luật pháp không thể làm gì cho con người (8:3a)?  Đức Chúa Trời đã giải quyết tình trạng bất lực của luật pháp như thế nào (8:3b)?  Sự hy sinh của Đức Chúa Con đã đem lại điều gì cho con người (8:4)?  
  2. Khuynh hướng của những người sống theo xác thịt là gì (8:5a)? Ngược lại những người sống theo Thánh Linh tìm kiếm điều gì (8:5b)?  Kết quả của hai xu hướng trái ngược này đem lại điều gì (8:6)?
  3. Sứ đồ Phao-lô nói rõ những người sống theo xác thịt có thái độ nào với Đức Chúa Trời (8:7a)? Tại sao (8:7b)?  Kết quả của nếp sống theo xác thịt là gì (8:8)?  
  4. Xin cho biết lý do tại sao nhiều người vẫn sống theo xác thịt (8:9a)? Nếu người tin Chúa vẫn còn sống trong xác thịt, điều đó có nghĩa là gì (8:9b; Ê-phê-sô 1:13; 4:30)?
  5. Sứ đồ Phao-lô giải thích nếu Đấng Christ ở trong một người, thì điều gì sẽ xảy ra cho người đó (8:10)? Đức Thánh Linh đã làm gì với Đức Chúa Jesus (8:11a)?  Ngài sẽ làm gì cho những người tin Chúa (8:11b)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Một trong những nguyên tắc để sống phước hạnh trong Chúa được Sứ Đồ Phao-lô tóm tắt trong câu (8:5). Bao nhiêu phần trăm cuộc sống của bạn hướng về Đức Thánh Linh? Bao nhiêu phần trăm cuộc sống của bạn hướng về xác thịt? Hiện trạng cuộc sống của bạn như thế nào?  Nguyên nhân nào đã đưa bạn đến tình trạng đó?      
  2. Xin kể vài thí dụ mà bạn đã làm theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh? Đức Thánh Linh đã giúp bạn “làm cho chết” những điều gì thuộc về bản ngã xác thịt?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top