Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 7:14-25

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 7:14-25

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 7:14-25

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn muốn làm điều tốt nhưng không thể thực hiện được hay không?  Điều gì đã ngăn trở bạn? Sự ngăn trở đó đến từ bên ngoài hay xuất phát từ bên trong bạn?  Tình trạng đó kéo dài bao lâu?  Lý do nào bạn vẫn còn ở trong trình trạng như vậy?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Bản chất của luật pháp là gì (7:14a; 7:12)? Bản chất của con người là gì (7:14b)?  Sứ đồ Phao-lô cho biết con người xác thịt thuộc về ai (7:14c)?  Tình trạng đó dẫn đến điều gì (7:15)?  Hoàn cảnh đó đã giúp con người nhận thức điều gì về luật pháp (7:16) và về tội lỗi (7:17)?
  2. Con người xác thịt đang sống trong tình trạng nào (7:18-19)? Ai đang kiểm soát người đó (7:20)? Lý do nào con người phải sống trong tình trạng như vậy (Ga-la-ti 5:16-17)? Làm thế nào để con người thoát khỏi điều đó (Ga-la-ti 5:18)?     
  3. Theo Sứ đồ Phao-lô điều thiện trong con người không ở tại đâu (7:16) nhưng ở nơi đâu (7:22; 7:23b)? Điều ác hay những ham muốn xấu xa của con người xuất phát từ đâu (7:23c; 7:25c)? Hai bản chất đối nghịch nhau tồn tại tại hai nơi khác nhau bên trong con người đã đưa họ đến điều gì (7:21-23)?
  4. Trong hoàn cảnh bất lực như vậy, con người chỉ có thể làm gì (7:24)? Sự giải cứu đến từ đâu (7:25a)? Với sự cứu giúp của Chúa, dầu cho xác thịt muốn sống theo luật của tội lỗi (7:25c), tâm linh của người được Chúa cứu có thể sống như thế nào (7:25b, Ga-la-ti 5:18)?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Kinh Thánh cho biết người theo Chúa có thể bị khuynh hướng xác thịt ảnh hưởng (Ga-la-ti 5:16-17). Khuynh hướng xác thịt có thể đưa con người đến những hành động nào (Ga-la-ti 5:19-21), và có thể ngăn trở chúng ta làm điều gì (Mác 14:38)? Bí quyết nào giúp người tin Chúa thoát khỏi tình trạng đó (Ga-la-ti 5:18)? 
  2. Bạn có đang sống giống như tình trạng được mô tả trong phân đoạn Kinh Thánh này hay không (7:14-22)? Kinh Thánh nói rõ điều gì về người được Thánh Linh dẫn dắt (Rô-ma 8:9)? Bạn có đang sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh hay không? Làm thế nào để nhận biết điều đó (Ga-la-ti 5:18)?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top