Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 6:1-14

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 6:1-14

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 6:1-14

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nghe một người đang sống mà nói rằng mình đã chết rồi hay không? Người đó nói mình chết về điều gì (về tình cảm, về mối quan hệ, về những cám dỗ, …)?  Thật ra người đó muốn nói gì với lời nói đó?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nếu ân điển của Chúa quá dồi dào (5:20), có phải đó sẽ là động lực để chúng ta cứ sống mãi trong tội lỗi hay không (6:1-2a)? Tại sao (6:2b; 6:7)?  Theo Sứ đồ Phao-lô, thật ra con người cũ của người tin Chúa đã chết vào lúc nào (6:6)?  Nếu con người cũ đã chết, thì điều gì sẽ xảy ra (6:6b-7; Ga-la-ti 2:20; I Phi-e-rơ 4:2)?
  2. Sứ đồ Phao-lô nói gì về báp-tem trong Đấng Christ (6:3)? Việc người tin Chúa nhận báp-tem trong Đấng Christ và việc người đó chết con người tội lỗi cũ, có liên hệ gì với nhau (6:3b-4a; I Phi-e-rơ 3:18)?
  3. Một kết quả khác của việc nhận báp-tem trong Đấng Christ là gì (6:4b-5; 6:8)? Việc Đấng Christ sống lại xác nhận điều gì (6:9; Khải Huyền 1:17-18)? Vì sao Đức Chúa Jesus chết (6:10a; I Phi-e-rơ 3:18)? Hiện nay Chúa sống vì lý do gì (6:10b)? Điều này liên hệ như thế nào đến quan niệm sống của người tin Chúa (6:11; Ga-la-ti 2:20)?      
  4. Đặc điểm của một người đang sống cho Chúa là gì (6:12-13a; Ga-la-ti 5:16-21; I Phi-e-rơ 4:2-3)? Tuy nhiên người tin Chúa phải làm gì (6:13b)?  Tại sao người tin Chúa có thể làm như vậy (6:14)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Có ai mời một người đã chết đi ăn hay không? Xác chết sẽ trả lời thế nào?  Nếu con người cũ của bạn thật sự đã chết, những cám dỗ bên ngoài có còn tác động trên bạn hay không?  Nếu có, tại sao?
  2. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở người tin Chúa rằng về một phương diện người tin Chúa giống như Đức Chúa Jesus đã chết về con người xác thịt nhưng sống trong tâm linh (I Phi-e-rơ 3:18; 4:1-2).  Bạn đang sống với sức sống của ai  (6:4; Ga-la-li 2:20)? Sống cho ai (6:11)? Và nhờ đâu bạn có thể sống như vậy (Rô-ma 8:9-13)?    

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top