Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 5:12-21

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 5:12-21

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 5:12-21

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn có bao giờ thực hiện một quyết định sai lầm hay không? Tác hại của quyết định đó như thế nào? Hệ quả của điều đó còn ảnh hưởng đến ai nữa? Làm thế nào bạn đã vượt qua những điều đó?  Có ai đã giúp bạn hay không?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Tội lỗi đã vào trong thế gian như thế nào (5:12a; Sáng Thế Ký 2:15-17; 3:1-3)? Tội lỗi đã gây tác hại gì (5:12b; Rô-ma 6:23)? Tội lỗi đã có từ khi nào (Sáng Thế Ký 2:15-17; 3:1-3)? Sứ đồ Phao-lô cho biết vai trò của luật pháp liên hệ đến tội lỗi đã đem lại điều gì cho con người (5:13)?
  2. A-đam biểu tượng cho ai (5:14b)? Sự chết đã ảnh hưởng trên ai (5:14a)? Tội lỗi và ân điển không giống nhau, nhưng cả hai đã có ảnh hưởng như thế nào (5:15)? Một trong những khác biệt căn bản giữa ảnh hưởng của tội lỗi và ân điển là gì (5:16)?
  3. Đấng Christ đã làm gì cho tội nhân (5:6-12)? Xin phân tích và so sánh sự khác biệt giữa ảnh hưởng của A-đam và của Đấng Christ (5:17), giữa tội lỗi và sự công chính (5:18), giữa sự không vâng phục và vâng phục (5:19)? 
  4. Khi có luật pháp thì chuyện gì xảy ra (5:20a)? Hệ quả của điều đó là gì (5:20b)?  Tội lỗi của A-đam đem đến điều gì (5:21a)? Ân điển của Đấng Christ đem đến điều (5:21b; Rô-ma 6:1-2; I Cô-rinh-tô 15:56)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Xin đọc lại đoạn 5 từ câu 1 cho đến câu 21, rồi ghi lại từng điều mà Đức Chúa Trời đã làm cho chúng ta qua Đức Chúa Jesus.  Những điều đó giúp bạn hiểu thêm về ý nghĩa của ân điển như thế nào? Sau khi học khúc Kinh Thánh này, lời chào thăm “Nguyện ân điểnbình an từ Ðức Chúa Trời, Cha của chúng ta, và từ Chúa, là Ðức Chúa Jesus Christ, đến cùng anh em” trong phần đầu của bức thư Rô-ma 1:7 có ý nghĩa gì cho bạn?
  2. Nếu bạn phải viết một bức thư để cảm ơn Đức Chúa Jesus, trong bức thư bạn sẽ cảm ơn những điều gì?  Xin cho biết những việc Chúa làm đã đem lại những ảnh hưởng tốt đẹp như thế nào cho bạn?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top