Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 4:13-25

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 4:13-25

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 4:13-25

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn ở trong hoàn cảnh tuyệt vọng hay không? Bạn đã làm gì trong hoàn cảnh đó?  Bạn có cầu nguyện với Chúa hay không?  Đức Chúa Trời đã nói gì với bạn trong hoàn cảnh đó?  Ngài đã làm gì cho bạn?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nhờ điều gì mà Áp-ra-ham đã nhận được cơ nghiệp của mình (4:13)? Có phải  nhờ vào luật pháp hay không (4:13a)?  Nếu đúng như vậy, điều gì sẽ xảy ra (4:14)? Đức Chúa Trời ban luật pháp khi nào (Xuất Ê-díp-tô Ký 24:12)? Như vậy, vì sao Áp-ra-ham không thể nhận được cơ nghiệp nhờ luật pháp? Một trong những hệ quả của việc có luật pháp là gì (4:15a)? Một trong những hệ quả của việc trước đó không có luật pháp là gì (4:15b)?       
  2. Đức tin đem lại điều gì cho dòng dõi của Áp-ra-ham (4:16a)? Dòng dõi của Áp-ra-ham bao gồm những ai (4:16b)?  Đức Chúa Trời đã hứa cho Áp-ra-ham điều gì (4:17a, Sáng Thế Ký 12:2-3; 17:5)? Lời hứa đó ảnh hưởng như thế nào đối với chúng ta là những người tin Đức Chúa Jesus Christ (4:16b; Ga-la-ti 3:29)? 
  3. Sứ đồ Phao-lô đã gọi Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (4:17b)? Tình trạng của Áp-ra-ham và Sa-ra lúc đó ra sao (4:19; Hê-bơ-rơ 11:11-12)? Áp-ra-ham có thái độ như thế nào trong hoàn cảnh đó (4:20-21)?  Ông tin điều gì (4:18)?  Trọng tâm đức tin của Áp-ra-ham đặt vào ai (4:20-21)?
  4. Một trong những kết quả của đức tin của Áp-ra-ham là gì (4:22; Sáng Thế Ký 15:6)? Sứ đồ Phao-lô cho biết phước hạnh đó cũng dành cho ai (4:23-24a)?  Những người đó đã làm gì (4:24b)? Sứ đồ Phao-lô mô tả Đức Chúa Jesus là Đấng như thế nào (4:24b-25)?  Điều đó liên hệ gì với mô tả về Đức Chúa Trời trong câu (4:17b) và cho chúng ta?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Nếu bạn ở trong hoàn cảnh của Áp-ra-ham và Sa-ra đã già nua nhưng vẫn son sẻ, bạn có dám tin tưởng rằng mình sẽ có thật nhiều con cháu hay không?  Điều gì khiến bạn không thể tin, hay điều gì khiến bạn tin? Trong thực tế cuộc sống, có thể các trường hợp của bạn không giống với trường hợp của Áp-ra-ham và Sa-ra, tuy nhiên yếu tố nào khiến bạn có thể tin vào những lời hứa của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh?
  2. Bên cạnh Áp-ra-ham, nhân vật nào trong Kinh Thánh là mẫu mực về đức tin cho bạn?  Đặc điểm nào trong cuộc đời của người này đã khích lệ bạn?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top