Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 4:1-12

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 4:1-12

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn nghe những lời hứa nực cười hoặc khó tin hay không? Nếu có, những điều đã được hứa là gì? Những người đã hứa là ai? Bạn đã làm gì với những lời hứa của họ? 

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Để giải thích về khái niệm con người có thể được xưng công chính bởi đức tin, Sứ đồ Phao-lô đã nhắc đến tên người nào (4:1)? Có phải người đó được xưng công chính bởi việc làm hay không (4:2)? Kinh Thánh đã nói gì về việc xưng công chính của người này (4:3; Sáng Thế Ký 15:6)?
  2. Trong cuộc sống, lương của một người đi làm nhận từ chủ là tiền công hay là ân huệ của chủ (4:4)? Ngược lại, một người không làm gì nhưng nhận được sự công chính từ Chúa thì đó là ân huệ của Chúa ban cho hay là công đức của người đó (4:5)?  Theo sự dạy dỗ của các tôn giáo khác, một người có tội cần phải làm gì để chuộc lại tội lỗi của mình?  Ngược lại, Kinh Thánh cho biết con người có thể được cứu nhờ điều gì (4:6; Giăng 3:16)?  Vua Đa-vít đã gọi điều đó là gì (4:6-8, Thi Thiên 32:1-2)?
  3. Phước hạnh mà Vua Đa-vít đã nhắc đến được dành cho ai (4:9)? Dòng dõi của Áp-ra-ham bao gồm những người nào (Sáng Thế Ký 17:5-6; Ga-la-ti 3:29)?  Áp-ra-ham đã nhận điều đó khi nào (4:10; Sáng Thế Ký 15:5-6; 17:9-14)? Xin phân tích hai điều quan trọng về thời điểm Áp-ra-ham được kể là công chính lúc ông chưa nhận cắt bì (4:11)?  Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến người Do Thái và đến chúng ta ngày nay (4:12; Ga-la-ti 3:29)?    

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Khi hiểu được một con người tội lỗi có thể nhờ đức tin nhận được ân điển của Đức Chúa Trời, điều này ảnh hưởng như thế nào trên tình cảm, trên nhận thức, trên thái độ sống, và mục đích sống của bạn?  
  2. Điều đáng ngạc nhiên mà Kinh Thánh đã ghi lại về đức tin khiến Áp-ra-ham được kể là công chính đó là ông đã tin Đức Chúa Trời sẽ bảo vệ ông, tưởng thưởng cho ông, và sẽ cho ông có rất nhiều con cháu (Sáng Thế Ký 15:1-6). Trong kinh nghiệm theo Chúa của bạn, Chúa đã từng nói gì hoặc hứa gì với bạn?  Bạn đã làm gì với lời hứa của Chúa?  Kết quả ra sao?  Điều đó có đem lại phước hạnh cho gia đình bạn hoặc cho những ai khác hay không?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Giải thích sơ lược nội dung sách Rô-ma

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top