Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 3:19-31

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 3:19-31

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 3:19-31

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Có bao giờ bạn cố gắng làm một điều gì đó thật khó để tự chứng minh cho khả năng của mình, nhưng bạn không thể nào thực hiện được điều đó hay không?  Nếu có ai chỉ cho bạn một cách khác để đạt được điều đó, nhưng cách này đòi hỏi bạn phải khiêm tốn hơn thì bạn có chấp nhận hay không?  Điều gì đưa đến việc bạn quyết định nhận hay không nhận phương cách như vậy? 

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Luật pháp ảnh hưởng trên ai (3:19a)? Luật pháp giúp họ nhận biết những điều gì (3:19a-20)? Hiện nay, điều kiện để được xác nhận là công chính bởi Đức Chúa Trời có còn đặt trên luật pháp nữa hay không (3:21)? Nhưng điều kiện mới đó là gì (3:22a)?  Phương cách giải quyết mới này giúp ích cho ai (3:22b)?
 2. Sự thật đáng buồn mà mỗi người cần nhận biết đó là gì (3:23)? Tuy nhiên Đức Chúa Trời đã làm gì để giải quyết tình trạng này (3:24)? Con người có thể nhận được sự công chính bởi điều gì (3:24)?  Đức Chúa Jesus đã làm gì để giúp những người có tội được xưng là công chính (3:25)?  Về phần Đức Chúa Trời, Ngài đã làm gì (3:26)?
 3. Con người có thể tự hào vì mình là công chính hay không (3:27a)? Luật pháp hay việc làm công đức có giúp con người đạt đến tình trạnh công chính hay không (3:27b)? Tuy nhiên mỗi người có thể nhận được sự công chính bởi điều gì (3:27c-28)? Người Do Thái tự hào vì họ có luật pháp của Đức Chúa Trời, tuy nhiên sự công chính của loài người không thể đạt được dựa trên luật pháp, nhưng dựa trên hai điều gì (3:24a, 3:28a)? Hệ quả của phương pháp này sẽ dẫn đến điều gì (3:29)? Tại sao (3:20)?  
 4. Trong phương thức giải quyết mới của Đức Chúa Trời, có phải luật pháp bị loại bỏ hay không (3:31a)?  Nhưng thực ra luật pháp đóng vai trò gì (3:31b)? Tại sao (3:20)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Sứ đồ Phao-lô nhắc các tín hữu Do Thái rằng tất cả loài người bất lực không thể dạt đến mức công chính theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời bằng việc thực hiện theo luật pháp (3:23), vì vậy họ cần đến ân điển của Đức Chúa Trời (3:24).  Nhiều người ngày nay vẫn tự hào về khả năng riêng của họ. Theo bạn, những khía cạnh nào trong cuộc sống mà con người không thể thực hiện được? Làm thế nào để bạn có thể giải thích cho những người đó rằng họ cần đến ân điển của Đức Chúa Trời?  
 2. Ân điển của Đức Chúa Trời được ban ra, tuy nhiên sự cứu rỗi của Ngài chỉ ban cho những người có lòng tin. Rất nhiều người Việt vẫn chưa biết về ân điển của Chúa. Bạn và Hội Thánh của bạn có thể làm gì để giúp cho những người chưa biết Chúa có cơ hội nhận được ân điển của Đức Chúa Trời?  Nếp sống của bạn có phải là một trong những yếu tố thuyết phục những người chưa biết Chúa rằng họ cần tin đến Chúa hay không?  

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Rô-ma 3:19-31 – Bản Dịch Việt Ngữ

 1. Hơn nữa, chúng ta biết rằng tất cả những gì luật pháp nói là nói cho những người ở dưới luật pháp, để mọi miệng phải nín lặng, và cả thế gian phải nhận sự phán xét của Ðức Chúa Trời. 20. Do đó, không có một người nào nhờ vâng giữ luật pháp mà được kể là công chính trước mặt Ngài, tuy nhiên nhờ luật pháp người ta biết thế nào là tội lỗi.

Phương Cách Ðức Chúa Trời Giúp Loài Người Trở Nên Công Chính

 1. Nhưng hiện nay, sự công chính của Ðức Chúa Trời – không theo luật pháp – đã được thể hiện, được luật pháp và các tiên tri làm chứng; 22. sự công chính của Ðức Chúa Trời được dành cho tất cả những người tin vào Ðức Chúa Jesus Christ. Không phân biệt ai. 23. Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất vinh quang của Ðức Chúa Trời, 24. nhưng bởi ân điển của Ngài, đã được kể công chính mà không phải trả một giá nào, chỉ nhờ sự cứu chuộc đã được thực hiện trong Ðấng Christ Jesus, 25. là Đấng mà Ðức Chúa Trời – nhằm thể hiện sự công chính của Ngài – đã lập làm sinh tế, để qua đức tin nơi dòng huyết của Ngài, những tội lỗi trong quá khứ – được Đức Chúa Trời tiết chế – bỏ qua; 26. Ngài thể hiện sự công chính của Ngài trong hiện tại, Ngài là Ðấng Công Chính xưng công chính cho những người tin nơi Ðức Chúa Jesus.

Tầm Quan Trọng của Ðức Tin

 1. Như vậy sự tự hào ở đâu? Đã bị loại bỏ rồi. Dựa vào luật pháp, vào việc làm phải không? Không! Nhưng chỉ dựa vào luật của đức tin. 28. Chúng ta tin rằng một người được xưng công chính bởi đức tin chứ không phải bởi việc làm theo luật pháp. 29. Hay là Ðức Chúa Trời chỉ là của người Do Thái? Không phải là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa hay sao? Vâng! Ngài cũng là Ðức Chúa Trời của các dân ngoại nữa; 30. bởi vì chỉ có một Ðức Chúa Trời, Ðấng sẽ xưng công chính những người được cắt bì bởi đức tin, và cũng sẽ xưng công chính những người không được cắt bì bởi đức tin.
 1. Như vậy chúng ta dựa vào đức tin để loại bỏ luật pháp hay sao? Không hề như vậy! Nhưng chúng ta làm vững bền luật pháp.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top