Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 3:9-18

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 3:9-18

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 3:9-18

Câu Hỏi Gợi Ý

 1. Bạn có bao giờ vấp phạm trong lời nói của mình hay không? Nếu không, điều gì đã giúp bạn tránh khỏi những điều đó? Nếu có, lý do nào đưa dẫn bạn đến điều đó? Bạn có hối tiếc về những đổ vỡ do những lời nói của mình gây ra hay không?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

 1. Trong Rô-ma 2:17-29, Sứ đồ Phao-lô nhắc đến một số khuyết điểm của người Do Thái. So với người Do Thái, người ngoại quốc có gì tốt hơn (3:9a)? Điều giống nhau giữa hai nhóm người này là gì (3:9b)? Vì sao (3:10; Truyền Đạo 7:20)?
 2. Xin liệt kê những điều tốt đẹp mà Chúa muốn thấy nơi loài người được ghi lại trong các câu (3:10-3:12)? Đức Chúa Trời đã tạo dựng loài người như thế nào (Sáng Thế Ký 1:31)? Tuy nhiên tổ phụ loài người đã làm gì (Sáng Thế Ký 3:1-6)? Sau đó loài người đã sống như thế nào (Giê-rê-mi 17:9)? Thực trạng của loài người trong cái nhìn của Đức Chúa Trời hiện nay ra sao (Thi Thiên 14:1-3; 53:1-3)?
 3. Kinh Thánh mô tả cổ họng giống như cái gì (3:13a)? Hình ảnh đó biểu tượng cho điều gì? Con người đã dùng cổ họng như thế nào (Thi Thiên 5:9)?
 4. Lưỡi được Đức Chúa Trời tạo dựng để làm gì? Chúa muốn loài người dùng lưỡi của mình để làm gì (Dân-số Ký 11:8; I Sa-mu-ên 14:29; II Sa-mu-ên 23:2; Thi Thiên 34:13; 35:28; 37:30; 39:1; 66:17; 119:172; Ê-sai 50:4)? Tuy nhiên, con người đã dùng lưỡi như thế nào (3:13b; Thi Thiên 5:9; 10:7; 52:2; Giê-rê-mi 18:18)? Tại sao?
 5. Môi được Đức Chúa Trời tạo dựng để làm gì? Chúa muốn con người dùng môi của mình để làm gì (Gióp 8:21, 16:5; 32:20; 33:3; Phục Truyền 23:23; 31:19; Thi Thiên 34:13; 45:2; 55:15; 63:5; 71:3)? Con người đã dùng môi như thế nào (3:13c; Lê-vi Ký 5:4; Thi Thiên 12:2; 140:3; Châm Ngôn 10:18)? Tại sao?
 6. Miệng được Đức Chúa Trời tạo dựng để làm gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 4:11-12; Phục Truyền 23:24)? Chúa muốn con người dùng miệng để làm những điều gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 13:9; Dân-số Ký 23:12; Giô-suê 1:8; Thi Thiên 19:14; 40:3)? Chúa không muốn con người dùng miệng để làm gì (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:13; I Sa-mu-ên 2:3)? Tuy nhiên, con người đã dùng miệng để làm gì (3:14; Thi Thiên 5:9; 10:7; 17:10; 59:7; …)? Tại sao?
 7. Con người nôn nả tìm kiếm điều gì (3:15)? Dấu ấn trong cuộc đời của họ là những gì (3:16)? Họ không biết điều gì (3:17; Ê-sai 59:7-8)? Nhận thức đó nói lên điều gì về nếp sống của họ? Căn nguyên của tất cả những xấu xa trong cuộc đời của mỗi người là gì (3:18; Thi Thiên 36:1)?   

Câu Hỏi Suy Gẫm

 1. Khúc Kinh Thánh này nhắc lại một số bộ phận trong thân thể của con người như môi, miệng, lưỡi, cổ họng, và chân.  Bạn đang dùng những bộ phận đó của mình như thế nào?  Làm thế nào để bạn có thể sử dụng những gì Chúa ban cho mình đúng với mục đích mà Chúa tạo dựng nó?
 2. Trong năm bộ phận của thân thể được nhắc đến trong khúc Kinh Thánh này có đến bốn bộ phận liên hệ đến lời nói. Sứ đồ Phao-lô lưu ý các tín hữu đọc bức thư của ông rằng con người rất dễ vi phạm trong lời nói. Với nhận thức đó, làm thế nào để bạn ngăn ngừa, hoặc hạn chế, những sai phạm liên quan đến lời nói?   
 3. Đa số nhân loại đang sống dưới ảnh hưởng của tội lỗi (3:9) bởi vì họ không kính sợ Đức Chúa Trời (3:18). Nếu thư Rô-ma ngưng ở câu 3:18, bạn nghĩ như thế nào về chính mình, về nhân loại, và về Đức Chúa Trời?  Thật ra Đức Chúa Trời đã làm gì (Giăng 3:16; Rô-ma 6:23)? Bạn nên làm gì với cuộc sống của mình (6:23)?       

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top