Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 2:17-29

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 2:17-29

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 2:17-29

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Bạn tự hào về những tín lý hay nghi thức nào trong niềm tin của mình?  Bạn hiểu lý do vì sao những tín lý hay nghi thức đó được thiết lập hay không?  Nếp sống của bạn có minh chứng cho những niềm tin đó hay không?  Những người chung quanh đang nhận xét như thế nào về nếp sống của bạn?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Nhóm độc giả mà Sứ đồ Phao-lô lưu ý trong phân đoạn Kinh Thánh này là ai (2:17a)? Họ tự hào về những điều gì (2:17b-18)?   Họ nghĩ rằng họ là những người như thế nào (2:19-20)?  Với niềm kiêu hãnh về chính họ như vậy, Sứ đồ Phao-lô đã hỏi họ điều gì (2:21a; 2:1; 2:3)? Thực tế, họ đang sống như thế nào (2:21b-23)?  Nếp sống như vậy đã ảnh hưởng gì đến danh của Chúa (2:24)?
  2. Mục đích của luật pháp và phép cắt bì từ ban đầu là để làm gì (Sáng Thế Ký 17:1-14)? Sứ đồ Phao-lô lưu ý người Do Thái điều gì (2:25)? Giữa việc vâng giữ luật pháp và giữ phép cắt bì, điều nào là quan trọng hơn (2:26; I Cô-rinh-tô 7:19)? Những người không giữ nghi thức cắt bì nhưng vẫn làm theo luật pháp của Chúa sẽ nghĩ gì về những người Do Thái không làm theo luật pháp của Chúa (2:27)? Theo Sứ đồ Phao-lô, một người Do Thái thật sự là một người như thế nào (2:28-29)?  Người như vậy sẽ được nhìn nhận bởi ai (2:29b)
  3. Phép cắt bì trong lòng nghĩa là gì (2:29)? Kinh Thánh nói gì về điều này (Phục Truyền 10:16; 30:6; Giê-rê-mi 4:4; 9:25-26)?  Đối với người Do Thái, bằng chứng, hay dấu ấn, chứng tỏ họ thuộc về Chúa là phép cắt bì.  Dấu ấn của người tin Chúa ngày nay là gì (2:29; II Cô-rinh-tô 1:23; 5:5; Ê-phê-sô 1:13; 4:30)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Người Do Thái hãnh diện về luật pháp và nghi thức cắt bì.  Đối với người tin Chúa ngày nay, luật pháp và lễ cắt bì tượng trưng cho những điều gì (Giăng 1:17; 10:34-35; Cô-lô-se 2:11; Rô-ma 6:3-4; I Cô-rinh-tô 12:13)? Có bao giờ bạn hãnh diện về những điều này hay không? Tuy nhiên Kinh Thánh cho biết điều chính yếu mà Chúa muốn thấy nơi người tin Chúa là gì (2:24; 2:29; Giăng 7:17; I Giăng 2:6; 2:29; Ê-phê-sô 6:6; Ga-la-ti 6:15; Phi-líp 3:3; Rô-ma 3:30; 8:2)?   
  2. Nếu Sứ đồ Phao-lô đổi chữ “Do Thái hay Giu-đa”, “luật pháp”, và “cắt bì” trong các câu 2:17-29 bằng chữ “Cơ-đốc nhân”, “Kinh Thánh”, và “báp-tem” rồi gởi  bức thư này cho một Hội Thánh ngày nay.  Nếu bạn là thành viên của Hội Thánh đó, bạn sẽ trả lời như thế nào?  Những người bên ngoài Hội Thánh đang nhận xét như thế nào về nếp sống của những tín hữu trong Hội Thánh của bạn? Bạn và những người trong Hội Thánh của bạn có thể làm gì để danh Chúa được tôn kính – thay vì bị xúc phạm (2:24) – qua nếp sống của chính mình? 

Đọc thêm: 

Kinh Thánh: Rô-ma 2

Sự Phán Xét của Ðức Chúa Trời

1. Vì vậy, hỡi người kia! Ai xét đoán người khác, thì không thể được miễn trừ, bởi vì bạn, là người đang xét đoán, cũng làm những việc giống như vậy, thì bạn tự kết án chính mình trong chuyện mà bạn đã xét đoán người khác. 2. Chúng ta biết rằng sự phán xét của Ðức Chúa Trời dành cho những người hành động như vậy là phù hợp với chân lý. 3. Hơn nữa, hỡi người kia, nếu như bạn lên án người khác làm những điều đó mà chính bạn cũng làm những việc giống như vậy, bạn tưởng có thể thoát khỏi sự phán xét của Ðức Chúa Trời hay sao? 4. Hay là bạn xem thường sự rộng lượng của lòng nhân từ, nhịn nhục và khoan dung của Ðức Chúa Trời? Bạn không biết rằng lòng nhân từ của Ðức Chúa Trời là để cho bạn có cơ hội ăn năn hay sao? 5. Tuy nhiên tấm lòng cứng cỏi, không ăn năn của bạn đang tích lũy cho mình sự phẫn nộ trong ngày thịnh nộ và thể hiện sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời, 6. là Đấng sẽ báo trả mỗi người tùy theo việc họ làm. 7. Thật vậy, sự sống đời đời được ban cho những ai kiên tâm làm lành, tìm kiếm vinh quang, tôn trọng và bất tử; 8. còn ai ích kỷ, không vâng phục chân lý, vâng phục sự bất chính thì chuốc lấy sự giận dữ và thịnh nộ. 9. Hoạn nạn và khốn khổ sẽ giáng trên mọi người làm ác, trước cho người Do Thái, sau cho người Hy Lạp; 10. vinh quang, tôn trọng và bình an sẽ ban cho mọi người làm lành, trước cho người Do Thái, sau cho người Hy Lạp. 11. Bởi vì Đức Chúa Trời không thiên vị ai.

Mọi Người Sẽ Bị Chúa Phán Xét

12. Nhưng ai không biết luật pháp mà phạm tội, sẽ bị hư vong không theo luật pháp; còn những ai có luật pháp mà phạm tội, thì sẽ bị phán xét bởi luật pháp. 13. Bởi vì đối với Ðức Chúa Trời, không phải những người nghe luật pháp được kể là công chính, nhưng những người làm theo luật pháp mới được xưng công chính. 14. Dân ngoại vốn không có luật pháp, nhưng theo bản năng tự nhiên thực hiện những việc luật pháp dạy, thì dù không có luật pháp, những điều này đã là luật pháp cho chính họ. 15. Họ chứng tỏ rằng những gì luật pháp đòi hỏi đã được khắc ghi trong lòng họ; lương tâm họ chứng thực điều đó; còn tư tưởng họ khi thì cáo buộc, khi thì biện hộ giữa những điều đó. 16. Rồi có một ngày, theo Phúc Âm của tôi, Đức Chúa Trời sẽ phán xét những việc thầm kín của nhân loại qua Đấng Christ Jesus.

Người Do Thái và Luật Pháp

17. Tuy nhiên, nếu bạn mang danh là người Do Thái, ỷ lại vào luật pháp, tự hào về Ðức Chúa Trời, 18. cho rằng mình hiểu biết ý muốn Ngài, và xác định những điều cao cả nhờ những dạy dỗ từ luật pháp, 19. hơn thế nữa tự nghĩ rằng mình là người dẫn đường cho người mù, ánh sáng cho người đi trong tối tăm, 20. giáo sư của người khờ dại, thầy của người ấu trĩ, biểu tượng của tri thức và chân lý, 21. vậy tại sao bạn dạy người khác mà không dạy chính mình? Bạn giảng đừng ăn cắp, bạn có ăn cắp không? 22. Bạn nói đừng phạm tội ngoại tình, bạn có ngoại tình không? Bạn gớm ghét hình tượng, bạn có cướp bóc các đền miếu không? 23. Bạn tự hào về luật pháp, nhưng sao bạn vi phạm luật pháp, làm nhục Đức Chúa Trời? 24. Như có lời chép: “Vì các ngươi mà danh Đức Chúa Trời bị sỉ nhục giữa các dân ngoại.”

25. Thật vậy, nếu bạn vâng giữ luật pháp thì việc cắt bì thực sự có giá trị; nhưng nếu bạn vi phạm luật pháp thì dù bạn có cắt bì cũng như không có cắt bì. 26. Vậy, nếu một người không chịu cắt bì mà tuân giữ các điều răn của luật pháp, thì việc không chịu cắt bì của người đó lại không được kể như đã chịu cắt bì rồi sao? 27. Những người không cắt bì trên thân xác nhưng tuân giữ luật pháp, sẽ đoán xét bạn, là người có văn bản của luật pháp và được cắt bì mà lại vi phạm luật pháp. 28. Vì một người chỉ có bề ngoài là người Do Thái thì không phải là người Do Thái thật; sự cắt bì cũng vậy, chỉ ở bên ngoài trên thân xác. 29. Nhưng một người bên trong là người Do Thái mới thực là người Do Thái; sự cắt bì thật phát xuất từ tấm lòng, bởi Đức Thánh Linh, chứ không bằng văn tự. Một người như vậy sẽ được khen ngợi, không phải từ loài người, mà từ Đức Chúa Trời.

Bản Dịch Việt Ngữ

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top