Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 2:1-16

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 2:1-16

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 2:1-16

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc còn nhỏ, bạn có bao giờ bị cha mẹ của bạn kỷ luật hay không? Nếu có, bạn bị kỷ luật vì làm điều gì?  Bạn có được căn dặn về điều đó trước khi bị kỷ luật hay không?  Theo bạn, cha mẹ bạn có bất công khi kỷ luật bạn như vậy hay không?     

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô đã đưa ra lời khuyến cáo cho ai (2:1a)? Nếu người đó làm gì (2:1b)? Ai là người sẽ phán xét người đó (2:2)? Phán xét vào lúc nào (2:16)? Tại sao sự phán xét này là cần thiết và hợp lý (2:3)? Động lực nào khiến một số người đã hành động như vậy (2:4a)? Họ không hiểu điều gì (2:4b)?
  2. Lý do nào đem đến sự đoán phạt cho một người (2:5)? Chúa sẽ làm gì (2:6)? Sự sống đời đời sẽ được ban cho ai (2:7)? Ngược lại cơn giận và sự thạnh nộ của Chúa dành cho ai (2:8)? Hoạn nạn và khốn khổ sẽ được ban cho những người nào (2:9)? Sự vinh hiển, tôn trọng, và bình an sẽ được dành cho ai (2:10)? Chúa có phân biệt chủng tộc trong khi thực hiện những điều này hay không (2:9-10)?  Sự phán xét của Chúa dựa trên những điều gì (2:5-10)?
  3. Đức Chúa Trời là Đấng như thế nào (2:11)? Luật pháp đóng vai trò nào trong việc phân xử của Đức Chúa Trời với loài người (2:12)? Yếu tố căn bản để xác nhận một người công chính là gì (2:13)? Sứ đồ Phao-lô giải thích Đức Chúa Trời sẽ xét xử như thế nào với dân ngoại là những người không biết luật pháp trong Cựu Ước (2:14)? Thật ra luật pháp của Chúa đã được ghi khắc ở đâu (2:15a; Hê-bơ-rơ 1:1-2)? Nhận thức đó đã đưa đến điều gì (2:15b)? Trong tương lai Đức Chúa Trời sẽ phán xét nhân loại dựa trên yếu tố quyết định nào (2:16)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong phân đoạn Kinh Thánh này bạn học biết thêm gì Đức Chúa Trời? Sự nhân từ của Đức Chúa Trời khiến bạn cảm nhận được tình thương của Đức Chúa Trời để rồi ăn năn, hay là lạm dụng điều đó để phạm thêm nhiều tội nữa (2:4)?
  2. Trong câu (1:16-17; 3:31) Sứ đồ Phao-lô nhấn mạnh rằng người công chính sẽ sống nhờ đức tin. Trong phân đoạn Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô cho biết một người có thể nhận được sự sống đời đời nhờ vào điều gì (2:7) hay nhận được sự công chính nhờ đâu (2:13)? Như vậy Sứ đồ Phao-lô có tự mâu thuẩn trong những dạy dỗ của mình hay không? Thật ra việc tìm kiếm “sự vinh hiển, sự tôn trọng và sự chẳng hề chết” được viết (2:7) có nghĩa là gì (Cô-lô-se 3:1)?  Sứ đồ Phao-lô đã giải thích thêm về ý nghĩa của chữ “luật pháp” trong (2:13) như thế nào (2:14-15; 8:2)? Từ những ý nghĩa căn bản đó, Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt số phận của một người được Đức Chúa Trời phán xét từ yếu tố quyết định nào (2:16)?      

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top