Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:21-32

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:21-32

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 1:21-32

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có bao giờ bạn đã chọn lựa cách sai lầm hay không?  Nếu có, sau đó bạn đã làm gì?  Bạn tiếp tục đi xa hơn trong sự sai lầm của mình, hay ngồi nuối tiếc vì sự chọn lựa sai lầm của mình, hay tìm kiếm sự hướng dẫn của Chúa?  Chúa đã làm gì với bạn trong hoàn cảnh đó.    

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sau khi một người khước từ Chúa (1:21a), Sứ đồ Phao-lô đã nhấn mạnh ba lần rằng Đức Chúa Trời đã làm gì với người đó (1:24; 1:26; 1:28)? Theo bạn vì sao Chúa có thái độ như vậy (a. Vì Chúa tôn trọng quyền tự do chọn lựa của người đó. b. Vì Chúa muốn người đó học những bài học từ sự chọn lựa sai lầm của mình. c. Vì Chúa không còn trách nhiệm bảo vệ những người không vâng phục Ngài nữa)? Kinh Thánh cho biết khi Đức Chúa Trời quyết định làm như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra (Ô-sê 4:17; I Sa-mu-ên 12:9; II Các Vua 17:20; Nê-hê-mi 9:27; Thi Thiên 106:41)?
  2. Trong sự chọn lựa sai lầm đầu tiên, con người đã đánh đổi điều gì của Đức Chúa Trời để chọn lựa điều gì cho mình (1:23)? Đức Chúa Jesus đã làm gì khi đối diện với sự chọn lựa tương tự (Ma-thi-ơ 4:8-10)? Do sự chọn lựa đó của con người, Đức Chúa Trời đã phó họ cho điều gì (1:24)? Ngược lại người được Chúa cứu chuộc nên dùng thân thể của mình như thế nào (II Cô-rinh-tô 1:20)?
  3. Trong sự chọn lựa sai lầm thứ hai, con người đã đánh đổi hai điều gì thuộc về Đức Chúa Trời để chọn lựa những điều gì cho mình (1:25)? Kinh Thánh cho biết lẽ thật hay chân lý là ai (1:25; Giăng 14:6)? Đấng Tạo Hóa là ai (1:25; Giăng 1:1-4)? Ai là cha của kẻ nói dối (Giăng 8:44)? Như vậy trong câu 1:25 Sứ đồ Phao-lô muốn nói con người đã chọn ai và lìa bỏ ai? Do sự chọn lựa đó của con người, Đức Chúa Trời đã phó họ cho điều gì (1:26-27)? Kinh Thánh nói gì nếp sống bất bình thường của những người này (Sáng Thế Ký 18:20-21; 19:4-9; I Cô-rinh-tô 6:9-10; Giu-đe 1:7)? Số phận của họ sẽ như thế nào (Sáng Thế Ký 19:24-25)? Chúa muốn người tin Chúa nên làm gì với những người như vậy (Sáng Thế Ký 19:10-23)?
  4. Trong sự chọn lựa sai lầm thứ ba, con người đã làm gì (1:28a)? Do sự chọn lựa đó của con người, Đức Chúa Trời đã phó họ cho điều gì (1:28b)? Ngược lại Kinh Thánh cho biết những người có Chúa trong tâm trí mình sẽ sống như thế nào (Rô-ma 12:1-2; Ê-phê-sô 4:13-24)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Trong khi một số người ngày nay cho rằng vấn đề đồng tính luyến ái bắt nguồn từ yếu tố di truyền.  Trong khúc Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô cho biết nguyên nhân của điều đó đến từ đâu (1:21-23)?  Cũng từ những câu Kinh Thánh này, làm thế nào để một người có thể ngăn ngừa để giữ mình khỏi xu hướng đó?
  2. Kinh Thánh cho biết tâm trí đồi bại xui khiến con người làm những điều đồi bại xấu xa (1:28-31)?  Có bao giờ bạn làm một trong những điều đã được ghi lại trong những câu Kinh Thánh trên hay không?  Có bao giờ bạn truy tìm xem nơi nào trong tâm trí bạn là cội nguồn của những hành động đó hay không?  Kinh Thánh đã hướng dẫn cách ngăn ngừa mầm móng nguy hại đó như thế nào (Châm Ngôn 4:13)?     

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top