Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-23

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:18-23

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 1:18-23

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Lúc con nhỏ, có bao giờ bạn cố tình làm sai với những điều mà cha mẹ bạn đã dặn hay không?  Lý do nào khiến bạn quyết định làm như vậy?  Kết quả dẫn đến điều gì?  Nếu bạn bây giờ hoặc trong tương lai sẽ căn dặn các con của bạn những điều như vậy, bạn sẽ nói như thế nào?  Bạn nghĩ rằng chuyện gì sẽ xảy ra?  Tại sao?

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời đã được dành cho ai (1:18a)? Với mục đích gì? Những người đó đã làm gì (1:18b)? Kinh Thánh cho biết những lý do nào có thể làm Đức Chúa Trời nổi giận (Dân Số Ký 16:41-46; 25:1-4; Giê-rê-mi 50:11-13; Sô-phô-ni 3:7-8; …)? Chữ “bức hiếp lẽ thật” hay “đàn áp chân lý” trong câu 19 có nghĩa là gì? Tại sao sự thạnh nộ của Đức Chúa Trời dành cho những người này là thích đáng (1:16; 1:19; 1:20c)?
  2. Từ thuở ban đầu Đức Chúa Trời đã làm gì để mặc khải chính Ngài cho loài người (1:20a)? Sự mặc khải đó đã được thể hiện qua những điều gì (1:20b; Hê-bơ-rơ 1:1; Thi Thiên 8:3-4; 19:1; 139:13-15)? Như vậy loài người có cơ hội để biết về Đức Chúa Trời hay không (1:21a)? Tuy nhiên họ đã làm những điều gì và không làm những điều gì theo ý của Đức Chúa Trời (1:21b-23)?  Tại sao họ không thể biện minh với Đức Chúa Trời khi Ngài giáng cơn thạnh nộ của Ngài trên họ (1:20c)?    
  3. Rô-ma 1:18-23 mô tả mối quan hệ giữa loài người với Đức Chúa Trời như thế nào? Tại sao loài người lại chọn thờ phượng loài thọ tạo hơn là thờ phượng Đức Chúa Trời (1:19, 1:21-23, 1:25, 1:28)? Vì sao sự chọn lựa này dẫn đến những tội lỗi nghiêm trọng khác?  

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Từ xưa đến nay nhiều người cho rằng tin Chúa là điều ngu dại (I Cô-rinh-tô 1:18-21).  Ngược lại nhiều người đã thờ phượng loài thọ tạo thay vì thờ phượng Đấng Sáng Tạo (1:25) rồi lại nghĩ rằng như vậy là khôn ngoan (1:22). Nếu bạn có một người quen có những nhận thức như vậy, làm thế nào bạn có thể giải thích cho người đó?
  2. Hãy so sánh những điều đã được Sứ đồ Phao-lô viết trong các câu 1:21-32 với những gì đang xảy ra trong xã hội hiện nay. Có gì tương đồng? Có gì khác biệt?  Các tín hữu tại Rô-ma đã sống như thế nào trong một xã hội băng hoại như vậy (1:8)?  Sứ đồ Phao-lô đã có thái độ nào (1:16) và ông sẵn sàng làm gì trong hoàn cảnh đó (1:15)?  Noi gương các tín hữu tại Rô-ma và Sứ đồ Phao-lô, chúng ta là những người tin Chúa cần làm gì cho xã hội hiện nay?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top