Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:8-17

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:8-17

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 1:8-17

 

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Nếu bạn muốn chứng minh cho ai là bạn quan tâm đến người đó, bạn sẽ nói gì với người đó?  Ai có thể kiểm nhận sự thật về bạn?  Nếu bạn có cơ hội được đến gặp người đó, bạn sẽ đến hay không?  Gặp gỡ người đó để làm gì?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô tạ ơn Chúa về điều gì (1:8)? Tấm lòng của Sứ đồ Phao-lô như thế nào đối với Hội Thánh tại Rô-ma (1:9b)?  Ai có thể xác nhận điều đó (1:9a)?   Tấm lòng đó đã thể hiện qua điều gì (1:10a), và cuối cùng đưa tới quyết định nào (1:10b)?
  2. Vài lý do khiến Sứ đồ Phao-lô muốn đến thăm Hội Thánh Rô-ma là gì (1:11)?  Chuyến viếng thăm sẽ đem lại ích lợi gì cho ông (1:12)?  Với ước vọng đó, ông muốn các tín hữu tại Rô-ma hiểu điều gì (1:13a)?  Vì sao điều đó chưa được thực hiện (1:13b)?
  3. Ai là những người mà Sứ đồ Phao-lô phải chịu trách nhiệm rao giảng (1:14)? Những nhóm người đó bao gồm những ai? Điều đó liên hệ như thế nào trong việc Sứ đồ Phao-lô muốn đến giảng tại Rô-ma (1:15)?  Dân chúng tại Rô-ma thuộc loại người nào trong câu 1:14?  
  4. Thái độ của Sứ đồ Phao-lô đối với Phúc Âm là như thế nào (1:16a)? Tại sao (1:16b)?  Ai là những đối tượng có thể được cứu (1:16c)?  Điều gì được thể hiện trong Phúc Âm của Chúa (1:17a)?  Làm thế nào để một người có thể nhận được điều đó (1:17b)?  Điều gì xác nhận như vậy (1:17c)?
  5. Để hiểu thêm về câu hỏi số 4, bạn có thể ôn lại nội dung của Phúc Âm mà Sứ đồ Phao-lô đã nhắc ở phần trước.  Phúc Âm nói về ai (1:3a)? Dòng dõi của Ngài từ đâu (1:3b)?  Cựu Ước nói gì về điều này (Sáng Thế Ký 22:8; Ê-sai 7:14)? Ngài đã được gọi với danh hiệu nào (1:4)? Quyền năng của Ngài đến từ đâu? (1:4; Lu-ca 1:30-35)?  Ngài đã làm một việc phi thường nào (1:4), và Ngài chính là ai (1:4)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô là một học giả lỗi lạc, tuy nhiên Sứ đồ Phao-lô cho biết rằng ông mắc nợ trong việc truyền Tin Lành cho cả người thông thái lẫn những người ngu dốt (1:14).  Bạn và tôi là những người như thế nào? Theo bạn chúng ta đang mắc nợ trách nhiệm làm chứng về Chúa cho ai?
  2. Nếu có ai hỏi bạn về ý nghĩa của việc được xưng công bình bởi đức tin, đã được nhắc đến trong câu 1:17, bạn sẽ giải thích như thế nào?  Nếu bạn chưa thể trả lời được, bạn sẽ làm gì để học thêm để hiểu rõ về tín lý quan trọng này?

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top