Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7

Cùng Học Kinh Thánh: Rô-ma 1:1-7

Lời Ban Biên Tập:

Rô-ma là một sách trong Kinh Thánh chứa đựng nhiều tín lý quan trọng của người tin Chúa.  Bắt đầu từ tuần này, mời bạn đọc cùng học sách Rô-ma.  Một số kiến thức căn bản trong phần khái quát về sách Rô-ma sẽ có ích cho bạn khi học nội dung của sách này.

Trong Chúa,

Ban Biên Tập Thư Viện Tin Lành.  

Cùng Học Kinh Thánh
Rô-ma 1:1-7

Câu Hỏi Gợi Ý

  1. Có nơi nào mà bạn chưa bao giờ đến, nhưng bây giờ bạn muốn đến thăm hay không? Bạn có quen ai tại đó hay không?  Nếu có, bạn muốn nhờ người quen giúp bạn điều gì khi bạn đến đó?  Nếu không, làm thế nào bạn có thể tự giới thiệu về mình để những người tại nơi đó có thể vui lòng tiếp đón bạn?   

Câu Hỏi Thảo Luận

  1. Sứ đồ Phao-lô gọi mình là ai (1:1a)? Ông được kêu gọi vào chức vụ nào (1:1b; Ga-la-ti 1:1)? Để làm gì (1:1c)?  Phúc Âm mà ông có trách nhiệm phổ biến liên hệ gì với Cựu Ước (1:2)? 
  2. Phúc Âm đó nói về ai (1:3a)? Dòng dõi của Ngài từ đâu (1:3b)? Cựu Ước nói gì về điều này (Sáng Thế Ký 22:8; Ê-sai 7:14)? Ngài đã được gọi với danh hiệu nào (1:4)? Quyền năng của Ngài đến từ đâu? (1:4; Lu-ca 1:30-35)?  Ngài đã làm một việc phi thường nào (1:4), và Ngài là ai (1:4)?
  3. Sứ đồ Phao-lô đã nhận được hai điều gì (1:5b)? Nhờ ai mà ông có những điều đó (1:5a)? Ông có những điều đó để làm gì (1:5c)? Và để phục vụ cho điều gì (1:5d)?
  4. Những điều Phao-lô vừa trình bày về Đức Chúa Jesus cũng như về chức vụ của ông có liên hệ gì đến các tín hữu tại Rô-ma (1:6)? Sứ đồ Phao-lô đã gọi các tín hữu tại Rô-ma bằng hai danh hiệu nào (1:7a)?  Ông cầu chúc cho họ những điều gì (1:7b)?  Những điều đó đến từ đâu (1:7c)?

Câu Hỏi Suy Gẫm

  1. Sứ đồ Phao-lô nhận mình vừa là đầy tớ của Chúa vừa là sứ đồ của Chúa; điều đó nói gì về con người và trách nhiệm của ông? Đức Chúa Jesus được gọi là Con của Đức Chúa Trời, Ngài đã làm gì? Tương tự, chúng ta là những con cái của Chúa, phẩm chất và trách nhiệm nào mà chúng ta cần phải có?
  2. Trong những câu Kinh Thánh mở đầu (1:2-1:4), Sứ đồ Phao-lô đã tóm tắt ngắn gọn những điểm chính trong Phúc Âm của Đức Chúa Trời. Những điểm chính đó là gì?  Nếu bạn cần phải chia sẻ ngắn gọn về Phúc Âm của Chúa cho một ai đó, bạn sẽ nói gì?
  3. Trong khúc Kinh Thánh này, Sứ đồ Phao-lô đã nhận được từ nơi Chúa những điều gì? Là người tin Chúa chúng ta đã và đang nhận được từ nơi Chúa những điều gì? Chúng ta đã làm gì với tất cả những điều mà Chúa đã ban cho mình.   

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Đọc thêm: 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top