Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » Rivers of Babylon

Rivers of Babylon

Tựa đề: Rivers of Babylon
Lời: Thi Thiên 137:1, 3-4; Thi Thiên 19:14
Nhạc: Brent Dowe và Trevor McNaughton
Trình bày: Barefoot Truth and Naia Kete

“By the rivers of Babylon, there we sat down, yea, we wept, when we remembered Zion… They carried us away in captivity requiring of us a song… Now how shall we sing the Lord’s song in a strange land?

Let the words of my mouth, and the meditation of my heart, be acceptable in Thy sight…”

“Bên những dòng sông tại Babylon, chúng con ngồi và khóc khi nhớ lại Si-ôn… Những kẻ bắt chúng con làm phu tù yêu cầu chúng con hát một bài ca … Giờ đây, làm thế nào chúng con có thể hát một bài ca của Chúa trên đất xa lạ?

Nguyện cho những lời nói của miệng con và những suy gẫm của lòng con được đẹp ý Ngài.”

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top