Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Quan Điểm: Hội Thánh Cần Khỏe Mạnh Để Tăng Trưởng

Quan Điểm: Hội Thánh Cần Khỏe Mạnh Để Tăng Trưởng

church_01

Forget Church Growth,
Aim for Church Health

By Rick Warren

When I wrote The Purpose Driven Church, I predicted that church health – not church growth – would be the primary concern of the 21st Century church. I believe that prediction is proving itself true.

The New Testament says a lot about the health of the church. Consider just a few verses:

“As each part does its own special work, it helps the other parts grow, so that the whole body is healthy and growing. …” (Ephesians 4:16b, NLT)

“The focus of my letter wasn’t on punishing the offender but on getting you to take responsibility for the health of the church.” (2 Corinthians 2:9, Msg)

“You can develop a healthy, robust community that lives right with God and enjoy its results only if you do the hard work of getting along with each other. …” (James 3:18, Msg)

Church health is the key to church growth. All living things grow if they’re healthy. You don’t have to make them grow – it’s just natural for living organisms. As a parent, I didn’t have to force my three children to grow. They naturally grew up. As long as I removed the hindrances, such as poor nutrition or an unsafe environment, their growth was automatic.

If my children had not grown up, something would have been terribly wrong. I would have done whatever it took to discover the disease and correct it. I wouldn’t have remained passive, spouting clichés about faithfulness, or wanting “quality not quantity” in my children.

The same principle is true for the church. Since the church is a living organism, it’s natural for it to grow if it’s healthy. The church is a Body, not a business – an organism, not an organization. It’s alive. If a church is not growing, it is dying.

What then is the secret of church health?

In a word, it’s balance!

Your body has nine different systems (circulatory, respiratory, digestive, skeletal, etc.). When these systems are all in balance, it produces health. But when your body gets out of balance, we call that “disease.” Likewise when the Body of Christ becomes unbalanced, disease occurs. Health and growth can only occur when everything is brought into balance.

Our entire world is based on this principle of balance. Our planet was perfectly balanced by God, at just the right angle on its axis to support life. It rotates at a speed that minimizes vibration. If this planet were just a little closer to the sun, we’d burn up and, if it were just a few miles further away from the sun, we’d freeze to death.

Nature is a collection of ecosystems that live in balance with each other. We now know that even the tiniest variation in the ecosystem creates a chain reaction. God has set up a food chain with plants and animals in balance.

In architecture, structures must be balanced. If the stress isn’t balanced, a building will collapse or a bridge will fall. There must be equilibrium. If your life is not balanced, you might collapse, and if your congregation is not balanced, it might collapse.

As pastors and counselors we must realize that healing is the recovery of balance to the body, soul, and congregation.

Healthy, lasting church growth is multi-dimensional. I’ve written extensively on the fact that church health has five facets: every church needs to grow warmer through fellowship, deeper through discipleship, stronger through worship, broader through ministry, and larger through evangelism.

These five purposes of the church are commanded by Jesus in the Great Commandment and Great Commission, explained by Paul in Ephesians 4, described in Jesus’ prayer for the church in John 17, and modeled by the first church in Jerusalem.

In Acts 2:42-47 these five facets of health are mentioned: They fellowshipped, edified each other, worshipped, ministered, and evangelized. As a result, verse 47 (NIV) says, “And the Lord added to their number daily those who were being saved.”

The Five Dimensions of a Healthy Church:

  1. Churches grow warmer through fellowship.
  2. Churches grow deeper through discipleship.
  3. Churches grow stronger through worship.
  4. Churches grow broader through ministry.
  5. Churches grow larger through evangelism.

Church growth is the natural result of church health. But church health can only occur when our message is biblical and our mission is balanced. Each of the five New Testament purposes of the church must be in equilibrium with the others for health to occur.

Now this is important: Because we are imperfect beings, balance in a church does not occur naturally. In fact, we must continually correct imbalance! It’s human nature to overemphasize the aspect or purpose of the church we feel most passionate about.

Most evangelical churches already do the five purposes of the church – sort of.

But they don’t do them all equally well. One church may be strong in fellowship, yet weak in evangelism. Another may be strong in worship, yet weak in discipleship. Still another may be strong in evangelism, yet weak in ministry.

Why is this? It’s the natural tendency of leaders to emphasize what they feel strongly about and neglect whatever they feel less passionate about. Around the world you can find churches that have become the extension of their pastor’s giftedness. They focus only on what he cares about most.

Unless you set up a system and structure to intentionally balance the five purposes, your church will tend to overemphasize the purpose that best expresses the gifts and passion of its pastor.

Healthy churches are built on purpose! By focusing equally on all five of the New Testament purposes of the church, your church will develop the healthy balance that makes lasting growth possible.

 

Tạm Quên Việc Hội Thánh Tăng Trưởng,
Chú Tâm Làm Hội Thánh Khỏe Mạnh

Rick Warren

Khi tôi viết cuốn Hội Thánh Có Mục Đích, tôi tiên đoán rằng Hội Thánh khỏe mạnh – chứ không phải Hội Thánh tăng trưởng – là mối ưu tư chính của Hội Thánh trong thế kỷ 21.  Tôi tin rằng điều tiên đoán tự chứng minh cho sự thật đó.

Thánh Kinh Tân Ước nói nhiều về sự khỏe mạnh của Hội Thánh.  Hãy suy gẫm một vài câu:

“Mỗi bộ phận hoạt động theo chức năng của mình, khiến cho những bộ phận khác tăng trưởng, vì thế cả thân thể khỏe mạnh và phát triển …” Ê-phê-sô 4:16b.

“Trọng tâm bức thư của tôi không phải là để trừng phạt những người gây rối, nhưng hướng anh em nhận trách nhiệm về sự khỏe mạnh của hội thánh” II Cô-rinh-tô 2:9.

“Anh em có thể gây dựng một cộng đồng khỏe mạnh, vững vàng để sống ngay thẳng với Đức Chúa Trời và hưởng những kết quả chỉ khi nào anh em cố gắng sống hài hòa với nhau.” Gia-cơ 3:18.

Sức khỏe của Hội Thánh là chìa khóa của sự tăng trưởng.  Mọi sinh vật đều phát triển nếu chúng khỏe mạnh.  Bạn không cần làm cho nó tăng trưởng – đó là chuyện tự nhiên của những vật sống.  Là một người cha, tôi không cần ép các con tôi lớn.  Chúng tự nhiên lớn lên.  Khi nào tôi cất đi những điều ngăn trở sự tăng trưởng như thức ăn kém dinh dưỡng hay môi trường không lành mạnh, tăng trưởng là điều tự động.

Nếu các con tôi không tăng trưởng, có những sai trật trầm trọng đang xảy ra.  Tôi phải làm bất kỳ chuyện gì cần thiết để tìm ra nguyên nhân và chữa trị.  Tôi không thể ở trong tình trạng thụ động, nói những lời hoa mỹ về sự thành tín, hay cho rằng chỉ cần “chất lượng chứ không phải số lượng” về các con tôi.

Nguyên tắc đó cũng đúng cho Hội Thánh.  Vì Hội Thánh là một vật sống, bản chất tự nhiên của Hội Thánh là phải tăng trưởng nếu Hội Thánh khỏe mạnh.  Hội Thánh là một Thân Thể, không phải là một dịch vụ – một bộ phận hữu cơ chứ không phải là một tổ chức.  Hội Thánh sống động.  Nếu Hội Thánh không tăng trưởng, Hội Thánh đang chết.

Như vậy, bí quyết để Hội Thánh khỏe mạnh là gì?

Điều đó tóm tắt trong một chữ: quân bình.

Thân thể chúng ta gồm chín hệ thống (tuần hoàn, hô hấp, tiêu hóa, xương, ….).  Khi tất cả những hệ thống này quân bình, chúng tạo nên sự khỏe mạnh.  Nhưng khi thân thể bạn không quân bình, chúng ta gọi đó là “bệnh.”  Cũng vậy, khi Thân Thể của Đấng Christ không quân bình, bệnh tật xảy ra.  Sức khỏe và tăng trưởng chỉ có thể xảy ra khi mọi thứ hoạt động trong sự quân bình.

Cả thế giới của chúng ta cũng dựa trên nguyên tắc quân bình này.  Hành tinh của chúng ta được Đức Chúa Trời đặt trong vị trí quân bình cách toàn hảo, nghiêng một góc vừa phải để có thể bảo tồn sự sống.  Trái đất xoay với một vận tốc thích hợp nhằm giảm đến mức tối thiểu những rung động.  Nếu hành tinh này chỉ gần mặt trời hơn một chút, chúng ta sẽ bị thiêu cháy; và nếu nó chỉ xa mặt trời thêm vài dặm, chúng ta sẽ chết cóng.

Thiên nhiên là một tập hợp của những hệ thống sinh thái sống với nhau trong sự quân bình.  Chúng ta hiện nay biết rằng chỉ có một biến chuyển rất nhỏ trong hệ thống sinh thái sẽ tạo nên một loạt những phản ứng dây chuyền.  Đức Chúa Trời đã sắp đặt một dây chuyền thực phẩm gồm cây cối và động vật để giữ sự quân bình.

Trong ngành kiến trúc, cấu trúc phải quân bình.  Nếu có áp lực thì không có quân bình, cao ốc sẽ sập và cầu sẽ sụp.  Phải có trạng thái cân bằng.  Nếu cuộc sống của bạn không có quân bình, bạn có thể suy sụp; và nếu hội thánh của bạn không quân bình, hội thánh cũng có thể suy sụp.

Là những mục sư và những người cố vấn, chúng ta phải biết rằng sự chữa lành mang lại sự quân bình cho thân thể, linh hồn và hội thánh.

Sự tăng trưởng hội thánh cách lành mạnh và lâu dài bao gồm nhiều phương hướng.  Tôi đã viết rất nhiều về sự kiện hội thánh khỏe mạnh phải có năm phương diện:  Mỗi hội thánh cần tăng trưởng nồng nàn hơn trong mối giao thông, sâu đậm hơn trong việc huấn luyện, mạnh mẽ hơn trong sự thờ phượng, bao quát hơn trong các giáo vụ, và rộng hơn trong việc truyền giảng.

Năm mục đích của Hội Thánh đã được Đức Chúa Giê-xu truyền trong Đại Mạng Lệnh và Đại Sứ Mạng, được giải thích bởi Sứ đồ Phao-lô trong Ê-phê-sô chương 4, được mô tả trong lời cầu nguyện của Đức Chúa Giê-xu trong Giăng chương 17, và đã hình thành hội thánh đầu tiên tại Jerusalem.

Trong Công Vụ 2:42-47, năm phương diện của sức khỏe này đã được nhắc lại: Họ thông công, khuyên dạy nhau, thờ phượng, chăm sóc và truyền giảng. Và kết quả trong câu 47 chép rằng: “Hằng ngày, Chúa gia thêm số người được cứu.”

Năm Phương Hướng cho một Hội Thánh Khỏe Mạnh là:

  1. Các hội thánh tăng trưởng nồng ấm hơn qua sự thông công.
  2. Các hội thánh tăng trưởng sâu nhiệm hơn qua huấn luyện.
  3. Các hội thánh tăng trưởng mạnh mẽ hơn qua sự thờ phượng.
  4. Các hội thánh tăng trưởng bao quát hơn qua giáo vụ.
  5. Các hội thánh tăng trưởng rộng hơn qua việc truyền giảng.

Sự tăng trưởng của hội thánh là kết quả tự nhiên của một hội thánh khỏe mạnh.  Nhưng hội thánh khỏe mạnh chỉ có thể có được khi sứ điệp của chúng ta đặt trên Kinh Thánh và sứ mạng của chúng ta quân bình.  Mỗi mục đích trong năm mục đích của Hội Thánh được nhắc đến trong Thánh Kinh Tân Ước phải cân bằng với những mục đích khác để sự khỏe mạnh được xảy ra.

Và đây là điều quan trọng: Bởi vì chúng ta là những con người bất toàn, sự quân bình trong hội thánh không tự nhiên diễn ra. Thật ra, chúng ta phải tiếp tục sửa chữa những điều mất quân bình!  Bản chất tự nhiên của con người là nhấn mạnh đến một vấn đề hay một mục đích của hội thánh mà chúng cảm thấy yêu thích.

Phần lớn các Hội Thánh Tin Lành đã thực hiện ít hay nhiều năm mục đích của hội thánh.  Nhưng chúng ta không làm tốt cách đồng đều.  Một hội thánh có thể mạnh trong sự thông công nhưng yếu trong việc truyền giảng.  Hội thánh khác có thể mạnh trong sự thờ phượng nhưng yếu trong việc huấn luyện.  Và vẫn có hội thánh mạnh trong việc truyền giảng nhưng yếu trong các giáo vụ.

Tại sao như vậy?  Đó là khuynh hướng tự nhiên của những lãnh đạo nhấn mạnh vào điều gì mà họ cảm thấy được thúc giục mạnh mẽ và quên những điều mà họ ít tha thiết. Khắp thế giới, bạn có thể tìm thấy những hội thánh đã trở thành một cơ quan mở rộng từ tài năng của vị mục sư của họ.  Họ chỉ quan tâm tới điều gì mà mục sư mình quan tâm nhiều nhất.

Trừ khi bạn thiết lập một hệ thống và một cấu trúc hướng về sự quân bình cả năm mục đích, hội thánh của bạn thường nhấn mạnh đến mục đích nào thể hiện tốt nhất những ân tứ và tình cảm của mục sư.

Hội thánh khỏe mạnh được xây dựng trên mục đích!  Bằng cách tập trung đồng đều vào năm mục đích của hội thánh được dạy trong Thánh Kinh Tân Ước, hội thánh của bạn sẽ phát triển sự quân bình cách lành mạnh và có thể đem lại sự tăng trưởng lâu dài.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top