Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Paul Washer: Bạn Có Kết Quả Hay Không? Do You Bear Fruit?

Paul Washer: Bạn Có Kết Quả Hay Không? Do You Bear Fruit?

Sứ điệp: Bạn Có Kết Quả Hay Không? 
Nguyên văn: Do You Bear Fruit?
Kinh Thánh: Giăng 15
Diễn giả: Mục sư Paul Washer
Dịch: Sứ Điệp Tỉnh Thức

Đức Chúa Jesus là cây nho thật

1. “Ta là cây nho thật, Cha Ta là người trồng nho. 2. Bất cứ cành nào trong Ta không kết quả thì Ngài chặt bỏ, còn những cành nào kết quả thì Ngài tỉa sửa để được kết quả nhiều hơn. 3. Các ngươi đã được tinh sạch nhờ lời Ta đã truyền cho các ngươi. 4. Hãy cứ ở trong Ta thì Ta sẽ ở trong các ngươi. Như cành nho, nếu không ở trong cây nho thì tự nó không thể kết quả được. Nếu các ngươi không cứ ở trong Ta thì cũng như vậy. 5. Ta là cây nho, các ngươi là những cành. Ai cứ ở trong Ta, và Ta trong người đó, thì người đó sinh ra nhiều quả, bởi vì ngoài Ta các ngươi không làm gì được. 6. Nếu ai không ở trong Ta, thì giống như cành nho bị ném ra ngoài, rồi bị khô héo, người ta nhặt lấy, ném vào lửa, thì nó cháy. 7. Nếu các ngươi cứ ở trong Ta, và những lời của Ta ở trong các ngươi, hãy cầu xin bất cứ điều gì mình muốn, các ngươi sẽ nhận được điều đó. 8. Cha Ta được tôn vinh vì điều nầy: Đó là các ngươi kết quả thật nhiều và trở thành những môn đồ của Ta. 9. Như Cha đã yêu thương Ta thể nào, Ta cũng yêu thương các ngươi thể ấy. Hãy cứ ở trong tình yêu thương của Ta. 10. Nếu các ngươi vâng giữ những điều răn của Ta thì các ngươi sẽ ở trong tình yêu thương của Ta, cũng như Ta đã vâng giữ các điều răn của Cha Ta và cứ ở trong tình yêu thương của Ngài. 11. Ta nói với các ngươi những điều nầy để niềm vui của Ta ở trong các ngươi, và niềm vui của các ngươi được đầy trọn.

12. Đây là điều răn của Ta: Các ngươi hãy yêu thương nhau, giống như Ta đã yêu thương các ngươi. 13. Không có tình yêu thương nào lớn hơn tình yêu thương vì bạn hữu mà hy sinh mạng sống của mình. 14. Nếu các ngươi làm theo điều Ta truyền dạy thì các ngươi là bạn hữu của Ta. 15. Ta không còn gọi các ngươi là những đầy tớ nữa, bởi vì đầy tớ không biết điều chủ làm. Nhưng Ta gọi các ngươi là bạn hữu, vì Ta đã bày tỏ cho các ngươi biết tất cả những gì Ta đã nghe nơi Cha của Ta. 16. Không phải các ngươi đã chọn Ta, nhưng Ta đã chọn và bổ nhiệm các ngươi, để các ngươi đi, được kết quả, và quả của các ngươi cứ còn mãi; để bất cứ điều gì các ngươi nhân danh Ta cầu xin Cha thì Ngài ban cho các ngươi. 17. Ta truyền những điều nầy cho các ngươi để các ngươi yêu thương nhau.”

Sự ghen ghét của thế gian

18. “Nếu thế gian ghét các ngươi thì hãy biết rằng thế gian đã ghét Ta trước các ngươi. 19. Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thế gian yêu thương những người thuộc về mình. Tuy nhiên bởi vì các ngươi không thuộc về thế gian, và Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét các ngươi. 20. Hãy nhớ lời Ta đã nói với các ngươi: ‘Đầy tớ không hơn chủ.’ Nếu họ bắt bớ Ta, họ cũng sẽ bắt bớ các ngươi. Nếu họ vâng giữ lời Ta, họ cũng sẽ vâng giữ lời các ngươi. 21. Nhưng vì danh Ta, họ sẽ làm mọi điều đó cho các ngươi, bởi vì họ không biết Đấng đã sai Ta. 22. Nếu Ta không đến và không nói với họ, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ không thể bào chữa cho tội của mình. 23. Ai ghét Ta, thì cũng ghét Cha của Ta. 24. Nếu Ta không làm ở giữa họ những việc mà chưa có người nào làm, thì họ không có tội. Nhưng bây giờ họ đã thấy mà lại ghét cả Ta lẫn Cha của Ta. 25. Như vậy, lời đã chép trong luật pháp của họ được ứng nghiệm: ‘Chúng ghét Ta vô cớ.’

26. Khi Đấng An Ủi đến, là Đấng từ nơi Cha, mà Ta sẽ sai đến với các ngươi, tức là Thần Chân Lý, là Đấng đến từ Cha, chính Ngài sẽ làm chứng về Ta. 27. Các ngươi cũng làm chứng về Ta, bởi vì các ngươi đã ở với Ta từ ban đầu.”

Thư Viện Tin Lành (2022)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top