Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Zain

Ý Nghĩa Thuộc Linh Của Mẫu Tự Hy-bá-lai: Zain

sword_01
Chữ Thứ Bảy:
ZAIN (Khí giới)

Số tiêu biểu: 7

Chữ thứ bảy trong mẫu tự Hy-bá-lai là ZAIN (đọc như chữ Z) có nghĩa là “khí giới”.

Danh từ chỉ về “khí giới” trong tiếng Hy-bá-lai có bảy từ ngữ, được nêu ra trong 23 câu Kinh Thánh. Nó bao gồm các loại như: gươm, giáo, áo giáp, thuẫn, giây nịt lưng, mũ, giày, cung, tên, búa, rìu v. v…

Trước cơn Đại Hồng Thủy có một người sanh từ dòng dõi Ca-in tên là Tu-banh Ca-in, là “người rèn đủ thứ khí giới bằng đồng và bằng sắt” (Sáng Thế Ký 4:22). Chúng ta không lấy làm lạ vì sao Tu-banh Ca-in biết rèn đủ thứ khí giới mà không cần thụ huấn nơi một trường huấn nghệ nào cả, vì tổ tiên của ông ta là Ca-in, con đầu lòng của A-đam và Ê-va đã biết dùng khí giới để giết người trước tiên, nên các thứ khí giới bằng đồng và bằng sắt được sản xuất từ dòng dõi ấy.

Từ ấy đến nay các loại khí giới được thông dụng hơn. Công dụng của khí giới là “tự vệ” và “tiêu diệt kẻ thù”. Người Đông phương thuở xưa khi đi đường hay mang rìu trên vai (giống như dân tộc thiểu số hay mang rựa hoặc chà gạt) để tự vệ như đề phòng giặc cướp hay chống cự với thú dữ.

Người đàn ông Tô-cách-lan (Scotland) được phép võ trang một “đoản kiếm” (gươm ngắn) để tự vệ. Mỗi cá nhân là một cảnh sát viên có quyền xử dụng loại đoản kiếm ấy, nhưng vì nhiều người lạm dụng thứ khí giới ấy để giết người cách dễ dàng nên đến năm 1828 họ bỏ lối trang bị vũ khí ấy, và thành lập một đội cảnh sát riêng biệt, huấn luyện kỹ càng và võ trang bằng súng ống như hiện nay.

Một quân nhân, một cảnh sát viên có bổn phận bảo vệ an ninh cho quốc gia, chống ngoại xâm, trừng phạt những người phạm pháp vì vậy họ cần có khí giới để thi hành pháp luật. Kinh Thánh không có ý phủ nhận khí giới của loài người chế tạo ra nếu họ biết dùng cho phải lẽ. Phao-lô dạy rằng: “Vì quan quyền là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ích cho người. Song nếu ngươi làm ác thì hãy sợ, vì người cầm gươm chẳng phải là vô cớ, vì là chức việc của Đức Chúa Trời để làm ra sự công bình và phạt kẻ làm dữ” (Rô-ma 13:4).

Loài người dùng khí giới vật chất do chính mình làm ra. Vậy thì con cái Đức Chúa Trời cũng có bổn phận bảo vệ luật pháp của Đức Chúa Trời bằng thứ khí giới thuộc linh, vì khí giới bằng kim khí chỉ dành cho người có trách nhiệm bảo vệ an ninh, tức là những người thi hành phận sự công dân khi quốc gia đòi hỏi. Luật pháp của Đức Chúa Trời là cao trọng có cả hai yếu tố: “yêu thương” và “tha thứ”. Nhưng luật của loài người khác hẳn, không có sự yêu thương trong một cảnh sát viên khi họ bắt được một phạm nhân, vì ông ta được chỉ định thi hành luật pháp chớ không phải để thi thố tình thương.

Cơ Đốc nhân vừa là chiến sĩ cũng vừa là cảnh sát viên thuộc linh để thi hành phận sự công dân thiên quốc. Họ bảo vệ linh hồn mình bằng cách chống cự cùng ma quỷ. Họ phải được huấn luyện và võ trang đầy đủ mọi khí giới thuộc linh để thi hành phận sự công dân thiên thượng. Họ vừa bảo vệ linh hồn mình, vừa lo mở mang vương quốc của Đức Chúa Trời. Họ không được võ trang bằng những gươm lưỡi chói lòa, hay các thứ vũ khí tối tân nào khác. Nhưng khí giới của họ là khí giới “công bình” được Đức Chúa Trời ban phát “cầm những khí giới công bình ở tay hữu và tay tả” (II Cô-rinh-tô 6:7). Trong trận chiến thuộc linh họ phải “mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ”. Không có phân đoạn Kinh Thánh nào mô tả đầy đủ về các thứ khí giới của Cơ Đốc nhân như thơ Ê-phê-sô 6:14-17. Đó là khí giới của Tin Lành, là khí giới được chế tạo từ thiên đàng, được ban cho chúng ta quyền xử dụng qua sự chết của Chúa Giê-xu nơi thập tự giá.

Dòng dõi Ca-in là dòng dõi gian ác nên chế tạo các thứ khí giới giết người còn lưu truyền đến ngày nay. Dòng dõi Đấng Christ là dòng dõi yêu thương, những khí giới “công bình” ấy chỉ “cứu tội nhân”, tiêu diệt tội lỗi và ma quỷ. “Vả, những thứ khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời, có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy, nhờ khí giới đó chúng tôi đánh đổ các lý luận, mọi sự cao tự nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục Đấng Christ” (II Cô-rinh-tô 10:4, 5). Dù mọi người đều là tội nhân đáng chết, song sau khi họ ăn năn trở lại tin nhận công lao của Đấng Christ trên thập tự giá thì lập tức họ trở nên những chiến sĩ được võ trang đầy đủ, sẵn sàng xông ra trận mạc. Bởi chưng Đấng Christ là “khí giới” mà Đức Chúa Trời dùng để bảo vệ luật pháp của thiên đàng. Ngài làm phu phỉ mọi điều mà luật pháp đòi hỏi. Chính Ngài là “gươm của Thánh Linh” là “Lời Đức Chúa Trời” và “Ngài mặc áo nhúng trong Huyết, danh Ngài là “Lời Đức Chúa Trời” (Khải Huyền 19:13) “Miệng Ngài thò ra thanh gươm nhọn hai lưỡi” nên Ngài chiến thắng ma quỷ, sự tối tăm mọi quyền lực của đời nầy và đời sau. Chính Ngài đã tuyên bố: ” Ta đã thắng thế gian rồi”.

Lời Đức Chúa Trời bảo vệ Tin Lành thuần túy của Đức Chúa Trời, không một thứ khí giới nào có thể chiến thắng nổi.

 Bà Mục sư Phạm Văn Năm

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top