Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Nước Biến Thành Rượu

Mục sư Phan Thanh Bình: Nước Biến Thành Rượu

Nước Biến Thành Rượu

Ba năm Chúa Jêsus thi-hành chức-vụ cách công-khai nơi trần-thế, Ngài làm rất nhiều phép-lạ. Phép lạ đầu tiên là biến nước thành rượu tại tiệc cưới ở Ca-na.

Kinh-thánh ký-thuật sự việc như vầy: “Vả, tại đó có sáu cái ché đá, định dùng về sự rửa sạch cho người Giu-đa, mỗi cái chứa hai ba lường nước (mỗi lường độ 38 lít). Ðức Chúa Jêsus biểu họ rằng: Hãy đổ nước đầy những ché này; thì họ đổ đầy tới miệng. Ngài bèn phán rằng: Bây giờ hãy múc đi, đem cho người coi tiệc. Họ bèn đem cho. Lúc kẻ coi tiệc nếm nước đã biến thành rượu” (Giăng 2:6-9).

Trong trần-thế công-việc nào cũng phải tuần-tự như tiến. Có những công-việc có thể “đốt giai-đoạn” – một hình-thức đi đường tắt để tiến đến đích mau hơn một chút. Thời nay, trong ngành ảo-thuật, người ta cũng có thể biến từ vật này qua vật khác. Bỏ một mỹ nữ vào một cái hộp lớn. Úm-ba-la! Mở hộp ra là một con sư-tử. Ðậy nắp hộp lại. Úm-ba-la! Con sư-tử lại biến thành mỹ nữ. Tan màn, nhà ảo-thuật chở cả con sư-tử lẫn mỹ nữ đi trình-diễn ở nơi khác.

Chúa Jêsus không phải là nhà ảo-thuật. Ngài là Ðức Chúa Trời quyền-năng. Dầu Ngài là Ðức Chúa Trời quyền-năng, Ngài cũng không bao giờ tạo cơ-hội để “trình-diễn” quyền-năng.

Giả-dụ ngày nay có một “đầy-tớ Chúa” được quyền-năng siêu-phàm như Chúa Jêsus trong trường-hợp của Chúa Jêsus thời đó. Có lẽ vị đó đã đứng trước bàn tiệc trịnh-trọng tuyên-bố tình-trạng thiếu rượu khiến niềm vui không trọn. Sau đó sai gia nhân khiêng mấy cái ché đựng nước trước hiên nhà đem vào để ngay một chỗ mà mọi người có thể thấy rõ. Có thể vị đó mời một vị cao tuổi lên xem xét những cái ché không để chứng-tỏ trong ché không giấu-diếm một thứ gì. Kế tiếp, vị đó sai gia nhân đổ đầy nước các ché. Một phút yên lặng. Mọi con mắt đều hướng về “đầy-tớ Chúa”. “Ðầy-tớ Chúa” mặt nghiêm-nghị, ngước mắt lên trời, giơ tay quơ qua, quơ lại trên các ché đầy nước, miệng lẩm-nhẩm, rồi ngưng lại. Ðảo mắt nhìn cử-tọa. Yêu-cầu mọi người ngồi yên tại chỗ, không ai được phép làm gì cho đến khi có lệnh của “đầy-tớ Chúa”. Gia-nhân được lệnh đem nước trong ché rót đầy ly mỗi người. Chờ cho ly mỗi người được rót đầy, bấy giờ “đầy-tớ Chúa” mới dõng-dạc mời toàn thể nâng ly. Cả trăm cái miệng “à” lên một tiếng sau hớp đầu tiên. Nước đã biến thành rượu. Thế là “đầy-tớ Chúa” thay cô dâu chú rể làm nhân-vật chính, tha-hồ mà giảng-đạo.

Tiệc cưới thiếu rượu là một sự sỉ-nhục và khổ tâm cho gia chủ. Chúa Jêsus không chơi cái trò của một số “đầy-tớ Chúa” ngày nay thường phô-diễn quyền-năng Chúa để giảng-đạo. Chúa Jêsus đã xử-dụng quyền-năng Ngài để “giải-cứu” gia chủ ra khỏi tình-trạng khó-khăn.

Chúa Jêsus quyền-năng. Quyền-năng Ngài “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời-đời không hề thay đổi” (Hê-bơ-rơ 13:8). Sau khi Chúa Jêsus chịu chết trên thập-tự giá đền tội cho cả nhân-loại, Ngài chịu chôn trong mồ-mả, đến ngày thứ ba, Ngài đã sống lại. Trước khi Ngài thăng-thiên về trời. Ngài phán với người thuộc về Ngài rằng: “Hết thảy quyền-phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy, hãy đi dạy-dỗ muôn dân, hãy nhơn danh Ðức Cha, Ðức Con, và Ðức Thánh-Linh mà làm phép báp-têm cho họ, và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và nầy, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận-thế” (Ma-thi-ơ 28:18-20).

Tất cả Cơ-đốc nhân đều có quyền-năng siêu-phàm của Chúa Jêsus vì Chúa Jêsus đang “ở cùng” với Cơ-đốc nhân. Cơ-đốc nhân chân-chính không bao giờ phô-diễn quyền-năng Chúa để làm các việc phi-thường. Tuy nhiên, đôi lúc Chúa cho phép Cơ-đốc nhân xử-dụng quyền-năng làm những việc phi-thường để “giải-cứu” một vài trường-hợp theo ý Chúa. Chủ yếu năng-quyền của Cơ-đốc nhân là xử-dụng để đưa người “từ tối-tăm qua sáng láng, từ quyền-lực của quỉ Sa-tan mà đến Ðức Chúa Trời” (Công-vụ các sứ-đồ 26:18). Chúa Jêsus khẳng-định Cơ-đốc nhân có năng-quyền phi-thường để hành-sự. Ngài phán: “Nhưng khi Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép, và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các sứ-đồ 1:8). Hai ngàn năm qua, biết bao Cơ-đốc nhân đã xử-dụng quyền-năng siêu-phàm này để biến biết bao người tội-lỗi trở nên “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12). Chính tôi cũng đã cậy “quyền-năng” Chúa mà viết những hàng chữ này “đặng mở mắt họ” (Công-vụ các sứ-đồ 26:18) hầu cho một số người thấy được mình là người tội-lỗi, vô phương tự cứu; thấy được Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-thế “đã đến trong thế-gian để cứu vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15), hầu bằng lòng tin nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, để nhận được “quyền-năng” của Chúa tác-động trên đời sống mình như lời Kinh-Thánh phán hứa: “Nhưng hễ ai nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền-phép trở nên con cái Ðức Chúa Trời, là ban cho những người tin danh Ngài” (Giăng 1:12).

Ngày xưa Chúa Jêsus dùng quyền-năng phi-thường biến nước thành rượu để “giải-cứu” một hoàn-cảnh khó-khăn trong tiệc cưới. Ngày nay, Chúa Jêsus đang muốn dùng quyền-năng phi-thường để “giải-cứu” quí vị ra khỏi tình-trạng “không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16), biến quí vị từ một tội nhân đáng bị hình-phạt đời-đời thành “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài”, để hưởng trọn ơn-phước Ngài dành cho quí vị cả đời này lẫn đời sau. Mong quí vị hãy để Ngài “biến”.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Comments (1)

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top