Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Ta Với Người

Mục sư Phan Thanh Bình: Ta Với Người

Ta Với Người

Ma-ri, mẹ Chúa Jêsus cùng các môn-đồ Ngài dự tiệc cưới tại Ca-na. Sau bảy ngày tiệc-tùng thì hết rượu. “Vừa khi thiếu rượu, mẹ Ðức Chúa Jêsus nói với Ngài rằng: Người ta không có rượu nữa. Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng?” (Giăng 2:4). Theo luân-lý, chúng ta thật bất-mãn về cách trả-lời của Chúa Jêsus với mẹ mình, dầu là mẹ theo phần xác. Theo chân-lý, chúng ta học được nhiều điều trong câu trả lời của Chúa Jêsus với mẹ mình.

Chúa Jêsus là người con chí-hiếu với cha nuôi là Giô-sép và với mẹ theo phần xác là Ma-ri. Kinh-Thánh chỉ ghi lại một lời này: Ngài “chịu lụy cha-mẹ” (Lu-ca 2:51), đủ chứng-tỏ Chúa Jêsus làm trọn điều răn thứ năm: “Hãy hiếu-kính cha mẹ ngươi” (Xuất Ê-díp-tô ký 20:12).

Nhưng ở thời-điểm này, Ngài bắt đầu chứng-tỏ chức-vụ Cứu Chúa của nhân-loại. Bà Ma-ri với niềm tin Ngài là “Con Ðức Chúa Trời” nên đã trình lên Ngài nan-đề. Câu trả-lời của Chúa Jêsus với bà Ma-ri phải lẽ, vì Ngài phán với bà trong tư-thế “Con Ðức Chúa Trời”. Trong thời Cựu-ước, ngay trong tư-thế người Lê-vi là người phụng-sự Ðức Chúa Trời cũng không còn giữ mình trong sự liên-hệ gia-đình theo phần xác: “Lê-vi nói về cha-mẹ mình rằng: Tôi không hề thấy cha-mẹ; Người không nhận anh em mình …, chẳng biết đến con cái mình … vì người gìn-giữ lời Chúa, canh chừng giao-ước của Chúa” (Phục-truyền luật-lệ ký 33:9). Trong thời Tân-ước, người thuộc về Chúa cũng có sự nhận biết liên-hệ khác thường. Thánh Phao-lô xác-nhận: “Bởi đó, từ rày về sau, chúng tôi không theo xác-thịt mà nhận biết ai nữa; và dẫu chúng tôi đã từng theo xác-thịt mà nhận biết Ðấng Christ, song cũng chẳng còn nhận biết Ngài theo cách ấy đâu” (II Cô-rinh-tô 5:15). Trong thời Tân-ước, Cơ-đốc nhân nhận biết Ðức Chúa Trời là “Cha chúng tôi” (Ma-thi-ơ 6:9). Nhận biết Chúa Jêsus là “đầu của Hội-Thánh, Hội-Thánh là thân-thể Ngài” (Ê-phê-sô 5:23). Cơ-đốc nhân nhận biết nhau là anh chị em cùng một “Cha” và tất cả là “người thánh và rất yêu-dấu của Ngài” (Cô-lô-se 3:12).

Chúa Jêsus đã “không theo xác-thịt nhận biết” bà Ma-ri. Ngài phán: “Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng?” – Ta với ngươi có liên-hệ gì nữa đây? Hỏi tức là trả-lời. Khi Chúa Jêsus thi-hành chức-vụ của Ngài – “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15), làm Cứu Chúa cho cả nhân-loại (trong đó có cả bà Ma-ri) thì Ngài không còn liên-hệ với bất cứ ai trong thế gian này, kể cả mẹ Ngài theo phần xác. Kinh-Thánh phải ghi câu Ngài phán với bà Ma-ri: “Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng?” để đánh đổ tư-tưởng thần học: Bà Ma-ri hiệp nhất với con mình là Chúa Jêsus trong sự cứu-chuộc. Làm sao có thể minh định: “Sau cùng, Ðức Trinh-Nữ Vô-Nhiễm, được Thiên Chúa ngừa trước khỏi mọi tì-vết của tội nguyên tổ, đã được đưa lên vinh-quang trên trời, cả hồn lẫn xác, sau khi mẹ đã hoàn-tất cuộc đời trần-thế của Mẹ, và Mẹ đã được Chúa tôn-vinh là Nữ Vương vũ-trụ, và như vậy Mẹ đã hoàn-toàn phù-hợp với con mình là Chúa của các chúa, đã chiến thắng tội-lỗi và sự chết … Nhưng vai trò Mẹ đối vơi Giáo-Hội và tất cả nhân-loại còn đi xa hơn nữa. Mẹ đã góp phần độc nhất vô nhị vào công-cuộc của Chúa Cứu-Thế, nhờ sự vâng-lời của Mẹ, niềm cậy-trông và đức ái nồng-nàn của Mẹ, để mang lại sự sống siêu-nhiên cho các linh-hồn. Bởi vậy, trong lãnh-vực của ân-sủng, Mẹ đã trở thành Mẹ chúng ta”. Chúng ta tin như vậy sao? Tìm trong cả Kinh-Thánh không hề thấy một câu nào hỗ-trợ cho “ý-tưởng” trên. Hãy suy-gẫm lời Chúa Jêsus phán với bà Ma-ri: “Hỡi đàn bà kia, ta với ngươi có sự gì chăng?” – Dứt khoát là không. Không có sự liên-hệ nào giữa bà Ma-ri với Chúa Jêsus trong sự cứu-rỗi và Hội-Thánh Ngài. Lời Kinh-Thánh xác-định: “Ðấng Christ là đầu Hội-Thánh, Hội-Thánh là thân-thể Ngài”. Chỉ vậy thôi.

Chỉ một nan-đề tạm thời cần giải-quyết trong tiệc cưới, Chúa Jêsus đã nhơn cơ-hội này chứng-tỏ cho bà Ma-ri cũng như chúng ta biết: bà Ma-ri không dự phần gì vào công-việc của Ngài.

Về sự cứu-rỗi. – “Tôi phải làm chi cho được cứu-rỗi?” Câu trả lời chính-xác – “Hãy tin Ðức Chúa Jêsus thì ngươi và cả nhà ngươi sẽ được cứu-rỗi” (Công-vụ các sứ-đồ 16:20-21).

Về Hội-Thánh. – Ðược minh-định là “Hội-Thánh của Ðức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết Ngài” (Công-vụ các sứ-đồ 20:28); “Hội-Thánh của Ðấng Christ” (Rô-ma 16:16). Tất cả Cơ-đốc nhân chỉ được phép “tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15). Mỗi Cơ-đốc nhân là chi-thể trong thân-thể Ðấng Christ phải “đồng lo-tưởng đến nhau” (I Cô-rinh-tô 12:25). Vậy là đủ.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top