Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Toàn-Tri

Mục sư Phan Thanh Bình: Toàn-Tri

Toàn-Tri

Cái biết của con người thật kỳ-diệu. Người ta muốn biết nguồn-gốc, sự việc trong thế-giới vật-chất. Chưa thỏa, người ta còn muốn biết cả thế-giới vô-hình. Ngành khảo-cổ đưa con người ngược dòng thời-gian tìm hiểu những dự-kiện trong quá-khứ. Thế-giới hiện-tại vẫn còn nhiều bí-ẩn mà nhân-loại không sao hiểu thấu. Dầu vậy, người ta vẫn hướng về tương-lai tiên-đoán đủ thứ theo sự hiểu-biết giới-hạn của con người. Ước-vọng của con người vẫn là “thông thiên đạt địa” – thông-suốt trời, hiểu thấu đất, nghĩa là con người muốn trở thành “như Ðức Chúa Trời” (Sáng-thế ký 3:5) – Toàn-tri (omniscience).

“Ðức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều dối-trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi” (Giăng 1:47-48). Na-tha-na-ên nhận biết Chúa hiểu-biết mình cách trọn-vẹn hơn cả sự hiểu-biết của mình về chính mình. Na-tha-na-ên là con người chân-thật, không “kịch” nên chấp-nhận ngay lời Chúa Jêsus phán về mình. Dầu vậy, Na-tha-na-ên nêu lên thắc-mắc: “Bởi đâu thầy biết tôi”.

Có những cặp vợ chồng sống với nhau lâu ngày, chày tháng vẫn than không hiểu được nhau. Những ai dám mạnh miệng tuyên-bố biết rõ người này, người khác, “đi guốc trong bụng họ”; “thấu đến tim đen”, chỉ là những người ưa “đại ngôn”. Ai hiểu mình sai, nhưng theo chiều hướng thượng thì mình im – chấp-nhận. Ai hiểu mình sai, nhưng theo chiều hướng hạ thì mình “đính chính”. Mấy ai tìm được “tri-kỷ”. Nếu có “tri-kỷ” cũng “tri-kỷ” trong một vài lãnh-vực nào đó thôi, như Bá-nha và Tử-kỳ “tri-kỷ” trong lãnh-vực âm-nhạc.

Na-tha-na-ên nhận-biết Chúa hiểu mình cách trọn-vẹn. Sự hiểu-biết của Ngài vượt quá sự hiểu-biết thường tình của con người. Na-tha-na-ên phải tìm cho ra “nguồn” hiểu-biết phi-thường của Chúa Jêsus. “Bởi đâu thầy biết tôi”. Chúa Jêsus không nói cho Na-tha-na-ên biết “bởi đâu”, nhưng Ngài tỏ cho Na-tha-na-ên biết sự toàn-tri của Ngài. Ngài phán: “Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả”. Ngài cho Na-tha-na-ên biết chẳng những Ngài biết “con người thật” của Na-tha-na-ên, song Ngài còn biết cả những diễn-tiến trong cuộc đời của Na-tha-na-ên.

Cây nho và cây vả tiêu-biểu cho nước Y-sơ-ra-ên (Giô-ên 1:7). Biểu-hiệu cho thời-kỳ bình-yên là “Ai nấy sẽ ngồi dưới cây nho mình và cây vả mình” (Mi-chê 4:4). Người Y-sơ-ra-ên thích ngồi dưới bóng mát của cây vả để cầu-nguyện, hay suy-tư về những vần-đề thuộc-linh. Na-tha-na-ên là một trong những người nhiệt-tâm trông-đợi Ðấng Cứu-thế mà các tiên-tri đã dự-ngôn. Ai có lòng trông-đợi Ðấng Cứu-thế, chắc-chắn sẽ gặp vì Ngài biết người có lòng tìm-cầu Ngài. Ngài đã phán: Ai “tìm, sẽ gặp” (Ma-thi-ơ 7:7).

Na-tha-na-ên nghe lời Chúa Jêsus phán liền có tâm-trạng như Ða-vít: “Ngài đã dò-xét tôi, và biết tôi. Chúa biết khi tôi ngồi, lúc tôi đứng dậy; từ xa Chúa hiểu-biết ý-tưởng tôi” (Thi-thiên 139:1-2). Na-tha-na-ên liền thưa với Chúa Jêsus trong niềm tin-kính: “Lạy thầy, thầy là Con Ðức Chúa Trời, thầy là vua Y-sơ-ra-ên” (Giăng 1:49). Sự toàn-tri của Chúa Jêsus khiến cho Na-tha-na-ên xác-nhận niềm tin của mình nơi Chúa Jêsus: Ngài là “Con Ðức Chúa Trời” như lời tiên-tri về Ngài được ghi trong Thi-thiên 2:7 “Ta sẽ giảng ra mạng-lịnh: Ðức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi là Con ta; Ngày nay ta đã sanh ngươi”; Ngài là “vua Y-sơ-ra-ên” như lời tiên-tri về Ngài được ghi trong Ê-sai 9:6. “Quyền cai-trị và sự bình-an của Ngài cứ thêm mãi không thôi, ở trên ngôi Ða-vít, đặng làm cho nước bền-vững, và lập lên trong sự chánh-trực công-bình, từ nay cho đến đời-đời”.

Ngày nay, chúng ta có cả bộ Kinh-thánh làm chứng về Chúa Jêsus quả là Ðấng Cứu-thế, mà nhân-thế còn đang trông-đợi. Thế thì, quí vị còn chần-chờ chi nữa mà không xác nhận niềm tin của mình vào Ðấng Cứu-thế Jêsus. Ngài đã là Chúa Cứu-thế của hàng triệu-triệu người trên khắp năm châu. Chúa Jêsus đã thấy quí vị trước khi quí vị đọc bài này. Ngài mong nghe quí vị thành-tâm thưa với Ngài: Lạy Chúa, Ngài là Cứu Chúa tôi. Sau khi quí vị thưa với Chúa rồi, quí vị cần được giúp đỡ trong niềm tin-kính, xin quý vị liên-lạc với các Mục-sư ở Hội Thánh địa-phương hay gọi Mục-sư Phan-thanh-Bình ở số 619-444-1106.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top