Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Na-tha-na-ên

Mục sư Phan Thanh Bình: Na-tha-na-ên

Na-tha-na-ên

Na-tha-na-ên có nghĩa là món quà của Ðức Chúa Trời (God’s gift). “Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng có nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con của Giô-sép. Na-tha-na-ên nói rằng: Há có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao? Phi-líp nói: Hãy đến xem” (Giăng 1:45-46).

Giới-thiệu Chúa Jêsus cho người khác không dễ. Nếu giới-thiệu Chúa Jêsus không đúng, người nhẹ dạ tin, tin sai. Nếu giới-thiệu Chúa Jêsus không đúng, người biết suy-xét khó tin. Phi-líp đã gặp Chúa Jêsus, nhận biết Chúa Jêsus quả là Ðấng Cứu-thế mà Kinh-Thánh đã dự-ngôn. Phi-líp chạy đi tìm bạn mình là Na-tha-na-ên để chia-xẻ sự khám-phá của mình. “Phi-líp gặp Na-tha-na-ên, nói với người rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng nói đến; ấy là Ðức Chúa Jêsus”. Nếu Phi-líp dừng tại đây thì đúng quá, Na-tha-na-ên không thắc-mắc, và sẵn lòng theo Phi-líp đến gặp Chúa Jêsus. Song Phi-líp đã nói thêm “Ấy là Ðức Chúa Jêsus ở Na-xa-rét, con Giô-sép”.

Na-tha-na-ên am-hiểu Kinh-Thánh. “Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp” được ghi trong Phục-truyền luật-lệ ký 18:15,18: “Từ giữa anh em ngươi, Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi sẽ lập lên một đấng tiên-tri như ta, các ngươi khá nghe theo đấng ấy! … ta sẽ lập lên cho chúng một đấng tiên-tri như ngươi, thuộc trong anh em chúng, ta sẽ lấy các lời ta để trong miệng người, thì người sẽ nói cho chúng mọi điều ta phán-dặn người”. Na-tha-na-ên cũng biết “các đấng tiên-tri đã nói đến” Chúa Cứu-thế như vầy: Nơi xuất hiện Chúa Cứu-thế không phải là Na-xa-rét mà là Bết-lê-hem như lời tiên-tri Mi-chê đã nói: “Hỡi Bết-lê-hem Ép-ra-ta, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ ngươi sẽ ra cho ta một Ðấng cai-trị trong Y-sơ-ra-ên, gốc-tích của Ngài bởi từ đời xưa, từ trước vô-cùng” (Mi-chê 5:1). Hơn thế nữa, Ðấng Cứu-thế làm sao có thể là “con Giô-sép” vì lời tiên-tri Ê-sai khẳng-định: “Vậy nên, chính Chúa sẽ ban một điềm cho các ngươi; nầy, một gái đồng trinh sẽ chịu thai, sanh ra một trai và đặt tên là Em-ma-nu-ên” (Ê-sai 7:14). Bởi sự hiểu-biết, nếu Na-tha-na-ên nói: Há có Ðấng Cứu-thế ra từ Na-xa-rét được sao? thì quá đúng. Nhưng Na-tha-na-ên lại nói: “Há có điều gì tốt ra từ Na-xa-rét được sao?” nên sai.

Tự nhiên, Phi-líp chưa thể hiểu rành-rẽ về gốc-tích Chúa Jêsus, nên đã giới-thiệu Chúa không được đúng lắm. Dầu vậy Phi-líp đã nhận-định đúng về Chúa Jêsus là Ðấng Cứu-thế. Phi-líp không bào-chữa, biện-luận điều mình nói, song mời Na-tha-na-ên đến gặp Chúa: “Hãy đến xem” như mình đã vâng lời mời của Chúa Jêsus “Hãy đến xem” (Giăng 1:39).

Con cái Chúa không cần phải chờ-đợi hiểu biết nhiều về Chúa Jêsus, rồi mới nói cho người khác về Chúa Jêsus. Con cái Chúa chỉ cần nói cho người khác biết thể nào mình “đã gặp” và đặt niềm tin nơi Chúa Jêsus: đã hưởng được sự tha tội, được cứu-rỗi, đã trở thành con cái Chúa nơi trần-thế và sẽ ở cùng Chúa sau khi qua đời, hay khi Chúa Jêsus từ trời trở lại là tạm đủ. Nếu người nghe thắc-mắc điều gì thì chỉ cần mời họ đến gặp mục-sư của quí vị hay xin họ gọi điện-thoại cho mục-sư Bình là yên chuyện.

Nhưng các đầy-tớ Chúa là người giãi-bày Chúa Cứu-thế Jêsus cho nhân-thế thì phải có tâm-tình như Phao-lô mong “được biết Ngài, và quyền-phép sự sống lại của Ngài, và sự thông-công thương-khó của Ngài, làm cho tôi nên giống sự chết của Ngài, mong cho tôi được đến sự sống lại từ trong kẻ chết” (Phi-líp 3:10-11). Tôi đang học thêm về Cứu Chúa Jêsus và viết những điều tôi học được để quý vị cùng biết, hầu quí vị có thể đặt niềm tin trọn-vẹn nơi Ngài. Tôi sẽ tiếp-tục học biết thêm về Cứu Chúa Jêsus cho đến ngày gặp Chúa mới hoàn-tất. “Ðến bấy giờ tôi sẽ biết (Chúa) như Chúa đã biết tôi vậy” (I Cô-rinh-tô 13:12).

Na-tha-na-ên bằng lòng theo Phi-líp “đến xem. Ðức Chúa Jêsus thấy Na-tha-na-ên đến cùng mình, bèn phán về người rằng: Nầy, một người Y-sơ-ra-ên thật, trong người không có điều gì dối-trá chi hết. Na-tha-na-ên thưa rằng: Bởi đâu thầy biết tôi? Ðức Chúa Jêsus đáp rằng: Trước khi Phi-líp gọi ngươi, ta đã thấy ngươi lúc ở dưới cây vả. Na-tha-na-ên lại nói: Lạy thầy, thầy là Con Ðức Chúa Trời, thầy là Vua dân Y-sơ-ra-ên”. (Giăng 1:46-49). Phi-líp không đủ khả-năng giúp Na-tha-na-ên nhận biết chính-xác về Chúa Jêsus. Nhưng chính Chúa Jêsus giúp Na-tha-na-ên nhận biết chính-xác về Ngài. Quí vị không cần phải hiểu nhiều về Chúa Jêsus mới quyết-định tin nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Quí vị cứ tin và chính Chúa sẽ giúp quí vị xác-định niềm tin của mình là đúng.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top