Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Tìm

Mục sư Phan Thanh Bình: Chúa Tìm

Chúa Tìm

Tìm là hành-động của Ðức Chúa Trời đối với loài người sau khi loài người phạm tội. Lời phán đầu tiên của Ðức Chúa Trời với A-đam là: “Ngươi ở đâu?” (Sáng-thế ký 3:9). Chắc chúng ta lấy làm lạ. Ðức Chúa Trời toàn tri lẽ nào lại không biết A-đam đang ở đâu? Thật ra câu hỏi của Chúa chỉ có ý-nghĩa muốn A-đam tự-xét và tự thú về địa-vị hư-mất của mình sau khi phạm tội.

Chúng ta lại càng ngạc-nhiên về lời phán của Chúa Jêsus: “Bởi Con người đã đến để tìm và cứu kẻ bị hư-mất” (Lu-ca 19:10). Cả nhân loại đều đã “hư-mất” vì “chẳng có một người công-bình nào hết, dẫu một người cũng không … vì mọi người đều đã phạm tội” (Rô-ma 3:10,23). Như vậy Chúa đâu cần “tìm”. Bất cứ Ngài gặp ai cũng là người “hư-mất” cả. Lời Chúa Jêsus phán mang ý-nghĩa: Chúa “tìm” người nào biết mình bị “hư-mất” cần đến sự cứu-rỗi của Chúa.

Có một lần Hoàng-tử nước Anh viếng thăm nhà tù và tuyên-bố sẽ thả một người có tội. Hoàng-tử bước vào nhà tù, các tù nhân đến diện kiến Ngài và xin Ngài ban ân-huệ cho mình. Ai cũng tỏ ra là người còn một chút tốt; có người trình-bày nỗi hàm oan, bị phán-xét không công-minh. Hầu hết tù nhân đều cố chứng-minh họ không đáng ở nơi này, cần được Hoàng-tử phóng-thích. Duy có một người ngồi lặng thinh ở một xó. Hoàng-tử bước tới hỏi: Ngươi không có điều gì cầu xin ta chăng? Tù nhân ngước mắt nhìn Hoàng-tử chậm-rãi thưa:

– Thưa Hoàng-tử, tôi có tội. Tôi bị giam ở đây là đúng hình-phạt tôi phải chịu. Hoàng-tử nói với cận-vệ:

– Ðây chính là người ta tìm. Hãy đem người tội-lỗi này ra khỏi những người vô tội ở đây.

Ước mong Chúa Jêsus “tìm” thấy quí vị là người có tội, để Ngài cứu quí vị ra khỏi sự đoán-phạt tội-lỗi.

Hai môn-đệ đầu tiên của Chúa Jêsus là Giăng và Anh-rê. Anh-rê dẫn anh mình là Si-môn đến cùng Chúa. Ngài có tất cả ba môn-đệ. Cả ba đều tìm đến Ngài. Nhưng người môn-đệ thứ tư không tìm đến Chúa mà Chúa “tìm” đến người. Kinh-Thánh ghi: “Qua ngày sau, Ðức Chúa Jêsus muốn qua xứ Ga-li-lê, tìm Phi-líp mà phán rằng: Hãy theo ta. Vả Phi-líp là người Bết-sai-đa, đồng thành với Anh-rê và Phi-e-rơ” (Giăng 1:43-44).

Chúa Jêsus từ miền nam đi về hướng bắc đến xứ Ga-li-lê chỉ với mục-đích “tìm Phi-líp”. Tên Phi-líp, theo tiếng Greek có nghĩa là người ưa-thích ngựa (fond of horses). Nhưng thật ra Phi-líp ưa-thích sự hiện-đến của “Ðấng mà Môi-se có chép trong luật-pháp, và các đấng tiên-tri cũng có nói đến” (Giăng 1:45).

“Phi-líp là người Bết-sai-đa”, một thành-phố dân chúng sống về nghề chài lưới, cũng là một thành-phố nổi tiếng về gian-ác và cứng lòng. Chúa Jêsus đã nói về thành-phố này như vậy: “Khốn-nạn cho mầy, thành Cô-ra-xin! Khốn-nạn cho mầy, thành Bết-sai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm giữa bay, đem làm trong thành Ty-rơ và Si-đôn, thì hai thành đó thật đã mặc áo gai, đội tro, ăn-năn từ lâu rồi” (Ma-thi-ơ 11:21). Giữa một nơi như vậy, vẫn có người hướng lòng về Chúa. “Anh-rê và Phi-e-rơ” cũng người thành Bết-sai-đã đến gặp Ngài. Anh-rê được Giăng Báp-tít giới-thiệu Chúa Jêsus và đi theo Ngài. Phi-e-rơ được Anh-rê giới-thiệu Chúa và dẫn đến cùng Ngài. Phi-líp không được ai giới-thiệu, dẫn-dắt đến gặp Chúa thì Chúa đi “tìm Phi-líp”, người có lòng mong đợi Ðấng Cứu-thế.

Chúa gặp Phi-líp và phán cùng Phi-líp: “Hãy theo ta”. Chúng ta không rõ Phi-líp đã nghe biết về Chúa chưa? Hoặc giả biết về chuyện hai người cùng thành là Anh-rê và Phi-e-rơ đã theo Chúa Jêsus? Nhưng khi Phi-líp nghe Chúa phán: “Hãy theo ta” thì lập tức “theo” Ngài.

Trải qua hai mươi thế-kỷ, nhiều người đã quyết định “theo” Ngài, tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình vì được bạn-bè, người thân giới-thiệu Chúa; vì có dịp nghe các vị Mục-sư giảng-luận về Chúa. Có người chỉ đọc một tờ truyền-đạo đơn nói về sự cứu-rỗi qua Ðức Chúa Jêsus Christ thì liền được sự cảm-động “theo” Ngài, tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa của mình. Hầu hết những người “theo” Ngài cách chân-chính, không phải vì bị bắt-phục bởi lý-luận phải lẽ của người giới-thiệu Chúa Jêsus, song bị bắt-phục bởi quyền-năng mầu-nhiệm tiếng mời gọi của chính Chúa Jêsus: “Hãy theo ta”. Quí vị đang đọc bài này, Chúa đang “tìm” quí vị. Hãy lắng nghe tiếng Chúa mời gọi trong tâm-tư: “Hãy theo ta”. Ước mong quí vị đáp ứng thưa với Chúa: Con xin tin-nhận Ngài làm Cứu Chúa của con. Con xin “theo” Ngài.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top