Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Dẫn Người Ðến Chúa

Mục sư Phan Thanh Bình: Dẫn Người Ðến Chúa

Dẫn Người Ðến Chúa

Kỹ-thuật thông-tin ngày nay quả thật quá tiến-bộ. Những việc xảy ra trên thế-giới được báo-chí, truyền-thanh, truyền- hình, mạng-lưới truyền-tin loan đi cách mau-chóng để ai muốn biết đều có thể biết. Ngành quảng-cáo ngày nay cũng cực thịnh. Bất cứ món hàng nào tung ra thị-trường đều phải qua ngành quảng-cáo để dân chúng biết đến. Nhưng cách “thông- tin” xưa như trái đất vẫn còn áp-dụng cho đến ngày nay: “rỉ tai” cho nhau biết.

Có điều gì ưng ý, thích-thú khó giữ riêng cho mình. Có điều gì mình mới khám-phá hoặc mới hay biết, cũng phải nói điều đó, ít nhứt cho một người biết mới thỏa-dạ. Không nói ra, ấm-ức chịu không được. Chuyện cổ-tích “Ông vua có tai lừa” nói lên tâm-trạng này. Ngày xưa một vị vua có tai lừa, trong dân-gian không ai biết vì vua thường đội mũ che cặp tai lừa của mình. Chỉ có anh chàng hớt tóc cho vua biết mà thôi. Nhưng nhà vua cấm anh không được nói cho ai biết, bất tuân bị chém đầu. Anh hớt tóc không nói, không chịu được. Một ngày kia, quá sức chịu đựng, anh bèn đào một cái hố sâu rồi cúi đầu xuống hét to: Nhà vua có tai lừa. Nói xong lấp đất lại, tưởng không ai nghe biết. Nhưng mọi người đều biết vì gió đã đưa lời anh nói ra đến mọi người.

Hai môn-đồ đi theo Ðức Chúa Jêsus, đến “nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài”. Kinh-Thánh không ghi lại hai môn-đồ đã “xem” thấy gì nơi Chúa Jêsus khi “ở lại cùng Ngài”. Nhưng Kinh-Thánh xác-nhận họ đã “xem” thấy Ngài là “Ðấng Mê-si-a (nghĩa là Ðấng Christ)” (Giăng 1:40). Tôi đã luận về “Ðấng Christ” trong bài số 205. Tôi xin nhắc lại vài điểm trong bài đó.

Mê-si-a (Messiah) là tiếng Hebrew, văn-tự viết kinh Cựu-Ước. Christ là tiếng Greek, văn-tự viết kinh Tân-Ước. Mê-si-a hay Christ có nghĩa là Ðấng được xức dầu (anointed one). Theo luật Chúa truyền, người được xức dầu là người được biệt-riêng ra để làm công việc Chúa giao-phó. Thầy tế-lễ là người được xức dầu (Xuất Ê-díp-tô ký 29:7). Tiên-tri của Ðức Chúa Trời là người được xức dầu (I Các Vua 19:16). Người làm vua nước Y-sơ-ra-ên phải được xức dầu (I Sa-mu-ên 10:1). Nhưng tất cả những người “được xức-dầu” không có danh xưng là “Mê-si-a”, mà chỉ được gọi là “người chịu xức dầu của Ðức Giê-hô-va” (the Lord’s anointed one). Danh xưng “Mê-si-a” chỉ được tiên-tri Ða-ni-ên nói đến, tiên-tri về Chúa Jêsus. “Ðấng chịu xức dầu” (Ða-ni-ên 9:25-26).

Ðối với dân Do-thái, người chịu xức dầu (anointed one) thì nhiều, nhưng Ðấng chịu xức dầu (Messiah) chỉ có một. Ðối với dân Do-thái, Ðấng Mê-si-a là Ðấng Cứu-Thế cuối cùng của dân-sự Ðức Chúa Trời (the final Savior of His people). Ai cũng biết, ai cũng trông-đợi.

Hai môn-đồ đi theo Chúa Jêsus đến “nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài”. Một người tên là “Anh-rê, em của Si-môn Phi-e-rơ. Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si-a (nghĩa là Ðấng Christ). Người bèn dẫn Si-môn đến cùng Chúa Jêsus” (Giăng 1:40-42).

Anh-rê nhận biết Chúa Jêsus là “Ðấng Mê-si-a (nghĩa là Ðấng Christ)” là Ðấng Cứu-thế. Ngài quả là “Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi”, thì làm sao có thể yên-lặng được. Anh-rê không thể loan báo điều mình khám-phá cho mọi người hay. Nhưng ít nhứt cũng phải nói cho người nhà mình. “Trước hết người gặp anh mình là Si-môn, thì nói rằng: Chúng ta đã gặp Ðấng Mê-si-a”. Nguyên-tắc chia-xẻ Tin-Lành Cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời bởi Ðấng Cứu-thế Jêsus phải bắt đầu người mình có thể tiếp-cận. Người đó có thể là người trong gia-đình, trong trường học, trong sở làm hay nơi mình cư-ngụ.

Si-môn đâu có dễ tin điều thằng em khám-phá. Có lẽ Si-môn đòi thằng em chứng-minh Chúa Jêsus là “Ðấng Mê-si-a”. Anh-rê thật khó giải-bày và thuyết-phục anh mình tin Chúa Jêsus là “Ðấng Mê-si-a”. Có lẽ Anh-rê lại áp-dụng cách của Chúa Jêsus đối với mình. Anh-rê nói với Si-môn: “Hãy đến xem” và “dẫn Si-môn đến cùng Chúa Jêsus”.

Kính thưa quí vị chưa phải là Cơ-đốc nhân. Quý vị đôi khi ngạc-nhiên thấy những Cơ-đốc nhân chân-chính lúc nào cũng nói về “Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15) cho mọi người biết. Chúng tôi nói vì đây là điều chúng tôi đã chứng-nghiệm và vui-thỏa trong ơn cứu-rỗi của Ðức Chúa Trời, qua sự tin-nhận Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình. Chúng tôi ước-mong dẫn được Quí vị đến cùng Chúa Jêsus, chỉ vì muốn quí vị cũng được Chúa “cứu-vớt người có tội”, hầu quí vị “không bị hư-mất mà được sự sống đời-đời” (Giăng 3:16). Xin quí vị theo chúng tôi mà đến cùng Chúa.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top