Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Thầy Ở Ðâu?

Mục sư Phan Thanh Bình: Thầy Ở Ðâu?

Thầy Ở Ðâu?

Tại Việt-Nam, gặp-gỡ nhau ở các buổi họp trong chính-quyền. Hỏi thăm nhau ở đâu có nghĩa là làm ở phủ tổng-thống hay ở bộ nào, trong quân-đội thì ở binh chủng nào. Ðịnh cư ở xứ này, gặp người ngoại-quốc hỏi chúng ta: Where are you from? Thì phải hiểu rằng họ không hỏi ta đang ở đâu trên đất nước này. Họ muốn biết ta là dân-tộc nào đến đất nước này.

“Ðức Chúa Jêsus xây lại, thấy hai người đi theo mình, thì phán rằng: Các ngươi tìm chi? Thưa rằng: Ra-bi (nghĩa là Thầy), Thầy ở đâu?” (Giăng 1:38).

Bên bờ sông Giô-đanh gần làng Bê-tha-ni là nơi hai môn-đồ của Giăng gặp Chúa Jêsus. Hai môn-đồ của Giăng một người tên là Anh-rê và một người nữa có lẽ là Giăng. Hai người đã trả lời câu hỏi của Chúa Jêsus: “Các ngươi tìm chi?” bằng tiếng xưng-tụng Ngài là “Ra-bi”. Hàm ý trả lời câu-hỏi: chúng tôi đang tìm “Thầy” (Teacher or Master).

Kinh-Thánh không ghi lại Chúa Jêsus học ở trường nào. Kinh-Thánh chỉ ghi lại khi Ngài 12 tuổi, Ngài theo Ma-ri và Giô-sép lên đền thờ. Tại đền thờ “Ngài ngồi giữa mấy thầy thông-thái, vừa nghe, vừa hỏi. Ai nấy nghe, đều lấy làm lạ về sự khôn-ngoan và lời đối-đáp của Ngài” (Lu-ca 2:46-47). Người đương thời với Ngài đều xưng-tụng Ngài là thầy, là Chúa (Lord). Giáo-sư Ni-cô-đem nhận biết Ngài là “giáo-sư từ trời đến” (Giăng 3:2); Dân chúng thường gọi Ngài là “Chúa, Chúa” (Lu-ca 6:46). Chúa Jêsus xác-nhận địa-vị Ngài là “Thầy, là Chúa” như vầy: “Các ngươi gọi ta bằng Thầy, bằng Chúa; các ngươi nói phải, vì ta thật vậy” (Giăng 13:13). Hai môn-đồ có tri-thức thuộc-linh nên nhận biết đúng về Chúa Jêsus và xưng-tụng “Ra-bi”. Con cái Chúa có tri-thức thuộc-linh cũng biết “tôn Ðấng Christ, là Chúa, làm thánh trong lòng mình” (I Phi-e-rơ 3:15).

Hai môn-đồ hỏi Chúa: “Thầy ở đâu?”

Hai môn-đồ không truy-cứu lý-lịch, nguồn-gốc Chúa Jêsus, nhưng muốn biết nơi ở của Ngài. Hai môn-đồ không muốn truy-cứu gia-cảnh của Ngài, nhưng muốn đến nơi Ngài đang ở. Hai môn-đồ không muốn gặp Ngài “qua đường”, nhưng muốn “sống chung” với Ngài một thời-gian để học nơi “Ra-bi”, hầu hiểu-biết thêm về “Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi”.

“Thầy ở đâu?” – Ngày nay người được hỏi có thể trao một danh thiếp có ghi đầy-đủ chức-vị, địa-chỉ, số điện-thoại v.v. và nói thêm một câu đẩy-đưa: Có việc gì cần, xin liên-lạc với tôi. Chúa Jêsus không cho hai môn-đồ địa-chỉ nơi Ngài cư-ngụ. Ngài không có một nơi “chủ-trì” tu-hành, giảng-dạy giáo-lý, thuyết pháp hành-đạo. Sự tương-quan giữa Ngài với nhân-loại không qua một địa-chỉ mà là chính Ngài: Ngài đến với nhân-thế và nhân-thế đến với Ngài.

“Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem. Vậy, hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài trong ngày đó; lúc bấy giờ độ chừng giờ thứ mười (bốn giờ chiều) (Giăng 1:39).

Trả-lời câu-hỏi: “Thầy ở đâu? Ngài phán rằng: Hãy đến xem”. Chắc-chắn Chúa không muốn các môn-đồ “đến xem” chỗ Ngài ở. Tội-nghiệp nhiều người vẫn ước-ao “đến xem” chỗ một thời Chúa Jêus đã ở, đã đi, đã sống. May quá, Ngài không lưu lại một dấu vết nào trên trần-thế để nhân-thế có thể “đến xem” trọng-vọng và sùng-bái. Ngài chỉ mong nhân-thế “đến xem” Ngài.

Kinh-Thánh không cho biết từ nơi hai môn-đồ gặp Chúa đến “nơi Ngài ở” là bao xa và “nơi Ngài ở” là nơi nào? Kinh-Thánh chỉ ghi lại: “Hai người đi, thấy nơi Ngài ở, và ở lại cùng Ngài”. Ðây cũng là nguyên-tắc cho tất cả Cơ-đốc nhân: Ði theo Chúa. Chúa Jêsus phán: “Hãy theo ta” (Mác 1:17); theo Chúa đến “nơi Ngài ở” và cũng là chỗ chúng ta ở. Chúa Jêsus phán: “Trong nhà Cha ta có nhiều chỗ ở” (Giăng 14:2) đủ cho mọi người đi theo Ngài. Cuối cùng là “ở lại cùng Ngài”. Chúa Jêsus phán: “Hầu cho ta ở đâu thì các ngươi cũng ở đó” (Giăng 14:3).

Chúa Jêsus phán với tất cả Cơ-đốc nhân rằng: “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi” (Giăng 15:4). Cơ-đốc nhân chân-chính là “nơi Ngài ở”. “Ngài ở” trong tâm-linh của Cơ-đốc nhân. Thân-thể của Cơ-đốc nhân là “đền thờ của Ðức Chúa Trời”, có Chúa Jêsus ngự-trị (I Cô-rinh-tô 3:16; 6:19). Ước-mong mỗi Cơ-đốc nhân có thể hãnh-diện mời mọi người “đến xem … nơi Ngài ở” và họ nhận ra Ngài là “Thầy, là Chúa” của chúng ta, và vui lòng “ở lại cùng Ngài” – tiếp nhận Ngài là “Thầy, là Chúa” như chúng ta.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top