Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Bỏ Giăng Theo Chúa Jêsus

Mục sư Phan Thanh Bình: Bỏ Giăng Theo Chúa Jêsus

Bỏ Giăng Theo Chúa Jêsus

Cuộc sống con người luôn-luôn thay đổi. Người ta ví dòng đời như thể dòng sông, đổi thay từng giây phút. Mọi việc ngày hôm qua chẳng phải là ngày hôm nay và mọi việc ngày hôm nay cũng không thể hoàn-toàn là công-việc của ngày mai.

Trong đời người biết bao là đổi thay theo sự tân-tiến của nhân loại, theo trào lưu, theo thời-thế, theo hoàn-cảnh, theo học-hỏi, theo kinh-nghiệm và có khi theo … người ta cho hợp thời, cho tiện-nghi, cho thoải-mái .v.v.

Trong đời người theo sự tăng-trưởng của cơ-thể và tri-thức mà có sự thay đổi. “Khi tôi còn là con trẻ, tôi nói như con trẻ, tư-tưởng như con trẻ, suy-xét như con trẻ; khi tôi đã thành-nhân, bèn bỏ những điều thuộc về con trẻ” (I Cô-rinh-tô 13:11).

Một bác-sĩ tới bên người bệnh mà mình đã chữa-trị lâu năm sắp lìa trần. Bác-sĩ cho bệnh nhân biết mình đã tận-lực cứu chữa, nhưng không đạt được kết-quả mong muốn. Bác-sĩ hỏi bệnh nhân có muốn gì nữa không. Bệnh nhân thều-thào: Cho tôi gặp bác-sĩ khác.

Có bệnh mà thầy nầy, thuốc nọ chữa hoài không hết thì phải thay thầy đổi thuốc.

Giăng giảng đạo về sự ăn-năn tội. Người ăn-năn tội chịu Giăng làm phép báp-têm, chứng-tỏ sự ăn-năn của mình. Giăng cũng thu nhận môn-đồ để hiệp với Giăng giảng đạo và làm phép báp-têm.

“Ngày mai, Giăng lại ở đó với hai môn-đồ mình; nhìn Ðức Chúa Jêsus đi ngang qua, bèn nói rằng: Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời! Hai môn-đồ đó bèn đi theo Ðức Chúa Jêsus” (Giăng 1:35-37). Chắc-chắn Giăng đã nói cho hai môn-đồ mình biết: Giăng không phải là Ðấng Cứu-thế, và Ðấng Cứu-thế là “Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi” (Giăng 1:29) sẽ đến sau Giăng. Giăng và môn-đồ Giăng đều trông-đợi Ðấng Cứu-thế – “Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi”.

“Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội” (I Ti-mô-thê 1:15). Giăng thấy Chúa Jêsus thì nói với hai môn-đồ mình: “Kìa, Chiên con của Ðức Chúa Trời”. Hai môn-đồ Giăng biết ngay người mà Giăng chỉ kia là Ðấng Cứu-thế. Hai môn-đồ Giăng lập tức bỏ Giăng lại một mình và “đi theo Chúa Jêsus”.

Hai môn-đồ này theo Giăng chỉ vì ăn-năn tội, nhưng Giăng không thể cứu họ ra khỏi tội, hầu “tránh khỏi cơn thạnh-nộ ngày sau” (Lu-ca 3:7). Nay được Giăng giới-thiệu Ðấng Cứu-thế, “là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi” thì làm sao còn phải bám lấy Giăng. Hai môn-đồ bỏ Giăng không phải là bất-trung hay phản-bội Giăng. Hai môn-đồ bỏ Giăng như một học sinh bỏ lớp dưới mà lên lớp trên. Hai môn-đồ đã học với Giăng về “ăn-năn tội”, học xong, được Giăng giới-thiệu “Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi”. Hai môn-đồ liền “lên lớp” – “đi theo Ðức Chúa Jêsus”.

Tất cả các tôn-giáo trong thế-gian chỉ cho người ta biết tội và có hình-phạt đời sau bởi tội-lỗi trong con người. Các tôn-giáo cũng mường-tượng một nơi hạnh-phước, cực-lạc cho người vô-tội và đề ra một vài phương-thức tu-hành hầu giảm tội và có cơ may linh-hồn đến nơi mường-tượng đó. Nhưng chẳng có tôn-giáo nào có thể giới-thiệu đến tội-nhân một Ðấng Cứu-thế “cứu vớt người có tội”.

Kính thưa quí vị đã nhận thức mình là một tội nhân qua tôn-giáo mình đang theo, đang tu-hành để mong thoát tội, nhưng “lực bất tùng tâm”. Tôi xin giới-thiệu đến quí vị: “Ðức Chúa Jêsus-Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”. Thế thì quí vị còn chần-chờ chi mà không “bỏ” điều mình đang tin, nơi mình đang đứng, mà “đi theo Chúa Jêsus”; là tin-nhận Ðức Chúa Jêsus làm Cứu Chúa của mình, hầu chứng-nghiệm sự cứu-rỗi trọn-vẹn trong Cứu Chúa Jêsus Christ, mà hàng triệu-triệu người trong thế-gian suốt gần 20 thế-kỷ đã chứng-nghiệm.

Chúng tôi là Cơ-đốc nhân không quyến-dụ quí vị “đi theo Chúa Jêsus”, chúng tôi chỉ mong-ước quí vị “đi theo Chúa Jêsus” như chúng tôi, để được “thoát khỏi cơn đoán-phạt ngày sau”, mà còn được phước hạnh đời-đời trên nước Chúa. Chúng tôi chỉ xin giới-thiệu với quí vị: “ Ðức Chúa Jêsus Christ đã đến trong thế-gian để cứu-vớt người có tội”. Còn “đi theo Chúa Jêsus” là quyết-định của quí vị. Mong rằng quí vị nhận-định sáng-suốt như hai môn-đồ của Giăng. Mong lắm thay.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top