Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Mục sư Phan Thanh Bình: Ðức Thánh-Linh Ngự Xuống Trên Ngài

Mục sư Phan Thanh Bình: Ðức Thánh-Linh Ngự Xuống Trên Ngài

Ðức Thánh-Linh Ngự Xuống Trên Ngài

Kinh-thánh ghi: “Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Ðức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trời phán rằng: Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đường” (Ma-thi-ơ 3:16-17).

Vài giáo phái trong Cơ-đốc giáo nắm lấy sự-kiện “Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài” mà cho rằng Chúa Jêsus cũng chỉ là người, và sau khi Ngài chịu phép báp-têm thì được ban cho Thánh-Linh để làm công-việc Ðức Chúa Trời. Các giáo-phái này phủ-nhận Chúa Jêsus là Ðức Chúa Trời thành nhân.

Ðức Chúa Jêsus ra mắt quần chúng với tư-thế “Chiên con của Ðức Chúa Trời, là Ðấng cất tội-lỗi thế-gian đi”. Ðồng thời Ngài cũng trình-diện với Ðức Chúa Trời trong tư thế “Con” Ðức Chúa Trời nơi thế-hạ. Ðức Chúa Trời bèn sai “Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài” như một dấu ấn chứng-nhận Ngài là Cứu Chúa của nhân-loại.

Quý vị dễ-dàng nhận biết có Trời một cách nguyên-tri không cần ai dạy bảo – Mở miệng kêu Trời. Quý vị cũng có thể hiểu biết về Chúa Jêsus vì Ngài là một nhân-vật lịch-sử, khai sinh một kỷ-nguyên mới có niên-lịch mà cả thế giới đang dùng. Nhưng về Ðức Thánh-Linh thì phần nhiều trong chúng ta không hiểu nhiều về Ngài.

Ðức Thánh-Linh là một trong Ba Ngôi Ðức Chúa Trời. Ðức Thánh-Linh có ngôi-vị và đồng đẳng như Ðức Chúa Cha, Ðức Chúa Con. Chúng tôi không có ý dẫn quý vị vào thần-học “Ba Ngôi Hiệp Một Chân-Thần”. Nhưng chúng tôi mong quý vị hiểu một chút về Ðức Thánh-Linh. Ðức Thánh-Linh luôn khởi-động cho một công-cuộc khai-sáng.

Khi Ðức Chúa Trời tái-dựng vũ-trụ, “Thần Ðức Chúa Trời vận-hành trên mặt nước” (Sáng-thế ký 1:2). Khi Ngôi Hai Ðức Chúa Trời vào nhân-thế qua lòng trinh-nữ Ma-ri thì thiên-sứ đã phán cùng  Ma-ri rằng: “Ðức Thánh-Linh sẽ đến trên ngươi, và quyền-phép của Ðấng Rất-Cao sẽ che-phủ ngươi dưới bóng mình, cho nên Con Thánh sanh ra phải xưng là Con Ðức Chúa Trời” (Lu-ca 1:35). Và khi Chúa Jêsus chịu phép báp-têm, Ngài trình-diện với Ðức Chúa Trời trước mặt công-chúng để khởi-đầu chức-vụ Ðức Chúa Trời giao-phó. Ðức Chúa Trời bèn sai “Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài” để làm công-việc của Ðức Chúa Trời. Bất cứ ai làm công-việc của Ðức Chúa Trời đều cần có Ðức Thánh-Linh, vì chính Ðức Thánh-Linh là năng-lực để làm công-việc Ðức Chúa Trời. Trước khi Chúa Jêsus về trời, Ngài căn-dặn các môn-đồ: “Ðừng ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở đó chờ điều Cha đã hứa … Nhưng khi Thánh-Linh giáng trên các ngươi, thì các ngươi sẽ nhận lấy quyền-phép và làm chứng về ta tại thành Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, cho đến cùng trái đất” (Công-vụ các sứ-đồ 1:4,8). Chúng ta làm bất cứ việc gì, nhỏ hay lớn đều có thể cậy vào tài-trí, kinh-nghiệm, khả-năng. Nhưng làm công-việc Chúa, dầu lớn hay nhỏ đều phải cậy vào Ðức Thánh-Linh. Ngay Chúa Jêsus khi nhắn-nhủ đôi lời với các sứ-đồ, “Ngài cậy Ðức Thánh-Linh răn-dạy các sứ-đồ Ngài đã chọn” (Công-vụ các sứ-đồ 1:2) Ai làm công-việc Chúa mà không cậy Thánh-Linh là “chạy bá-vơ … đánh gió” (I Cô-rinh-tô 9:26).

“Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài”.  Bồ-câu là sinh-tế dâng lên Ðức Chúa Trời trong của lễ thiêu (Lê-vi-ký 1:14). Ðức Thánh-Linh lấy hình chim bồ-câu ngự trên Ngài để chứng-nhận Ngài là sinh-tế dâng lên Ðức Chúa Trời cứu-chuộc cả nhân-loại.

Bồ-câu là hình-ảnh hi-vọng và hòa-bình. Ðức Chúa Trời đã hủy diệt loài người bằng trận đại hồng thủy, chỉ có một mình gia-đình Nô-ê được cứu thoát. Hình-ảnh bồ-câu, “trong mỏ tha một lá ô-li-ve tươi” (Sáng-thế ký 8:11) là dấu-hiệu giai-đoạn trừng-phạt chấm-dứt và bắt đầu một thời-đại mới. “Thánh-Linh của Ðức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ-câu, đậu trên Ngài” là dấu hiệu sự đoán-phạt loài người chấm-dứt, và khởi nguyên thời-kỳ ân-sủng như lời Kinh-Thánh xác-quyết: “Cho nên hiện nay chẳng còn có sự đoán-phạt nào cho những người ở trong Ðức Chúa Jêsus-Christ” (Rô-ma 8:1).

Ngày nay, người ta lấy hình chim bồ-câu biểu-tượng cho hòa-bình. Nhưng chúng ta muốn có hòa-bình phải có Chúa Jêsus.

Mục sư Phan Thanh Bình

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top