Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Diễn Giả: Mục Sư Đặng Ngọc Báu

Mục sư Đặng Ngọc Báu, Quản nhiệm Hội Thánh Tin Lành Giám Lý (United Methodist Church) Garden Grove, California.

Nhận Thức Trong Năm Mới

January 28, 2001 ()

Bible Text: Ê-sai 6:1-13 |

Series:

Leave a comment

Lo Lắng

Leave a comment

Người Mới

February 2, 2018 ()

Bible Text: Rô-ma 7:1-24 |

Series:

Leave a comment

Thọ

January 26, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 |

Series:

Leave a comment

Lộc

January 19, 2018 ()

Bible Text: Châm Ngôn 12:11; 22:7; II Tê-sa-lô-ni-ca 3:10-12 |

Series:

Leave a comment

Phước

January 12, 2018 ()

Bible Text: Thi Thiên 32 |

Series:

Leave a comment

Thời Gian

January 5, 2018 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 8:13-14 |

Series:

Leave a comment

Đức Chúa Jesus Giáng Sinh

December 29, 2017 ()

Bible Text: Sáng Thế Ký 3:14-25; Lu-ca 1:26-38; Ma-thi-ơ 1:18-25 |

Series:

Leave a comment

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

December 22, 2017 ()

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 |

Series:

Leave a comment

Ơn và Phước

December 15, 2017 ()

Bible Text: Lu-ca 1:26-38; |

Series:

Leave a comment

©2012-2017 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top