Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Phim: Cuộc Đời Sứ Đồ Phao-lô

Phim: Cuộc Đời Sứ Đồ Phao-lô

Phim: Cuộc Đời Sứ Đồ Phao-lô

Nội dung: Không bao lâu sau khi Đức Chúa Jesus sống lại, có một người tên là Sau-lơ vì hiểu lầm về đạo Chúa nên đã tìm cách giết hại những người tin Chúa. Cuộc đời ông đã được biến cải sau khi ông gặp Chúa. Sau-lơ đã góp truyền bá niềm tin của Chúa sang Âu châu, và ngày nay người ta nhớ đến ông dưới danh hiệu là Sứ đồ Phao-lô.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top