Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Theo Phúc Âm Giăng

Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Theo Phúc Âm Giăng

Phim: Cuộc Đời Đức Chúa Jesus – Theo Phúc Âm Giăng
Đọc Kinh Thánh Sách Giăng

0:00:00​ – Giới thiệu sách Giăng
Chương 01: (0:00:51)​ Lời của sự sống – Sứ điệp của Giăng Báp-tít – Chiên Con của Đức Chúa Trời – Những môn đệ đầu tiên – Chúa gọi Phi-líp và Na-tha-na-ên
Chương 02: (0:12:50​) Đám cưới tại Cana – Đức Chúa Jesus vào Đền Thờ
Chương 03: (0:19:58​) Ni-cô-đem đến gặp Chúa- Lời chứng của Giăng Báp-tít về Đức Chúa Jesus – Đấng đến từ trời
Chương 04: (0:25:17​) Đức Chúa Jesus và người phụ nữ Sa-ma-ri – Chúa chữa lành con trai một vị quan
Chương 05: (0:34:12​)  Chúa chữa lành người bại – Ngày Sa-bát
Chương 06: (0:42:41​)  Chúa hóa bánh cho năm nghìn người – Đức Chúa Jesus đi bộ trên mặt biển – Bánh sự sống
Chương 07: (0:57:39​)  Đức Chúa Jesus tại Giê-ru-sa-lem vào lễ Lều Tạm
Chương 08: (1:05:11​)  Chúa xử người phụ nữ ngoại tình – Chúa là ánh sáng của thế gian – Chân lý đem đến tự do – Con cái của ma quỷ – Đức Chúa Jesus và Áp-ra-ham
Chương 09: (1:16:06​)  Chúa chữa lành người mù – Mù lòa thuộc linh
Chương 10: (1:24:16​)  Người chăn nhân lành
Chương 11: (1:30:36​)  Chúa làm cho La-xa-rơ sống lại
Chương 12: (1:40:51)  Đức Chúa Jesus được xức dầu – Chúa vào Giê-ru-sa-lem – Người Hy Lạp xin gặp Chúa – Sự vô tín của người Do Thái
Chương 13: (1:51:00​)  Chúa rửa chân cho các môn đồ – Chúa nói trước Giu-đa sẽ phản bội – Điều răn mới
Chương 14: (2:00:10​)  Đường đến với Đức Chúa Cha – Đức Chúa Jesus hứa ban Đức Thánh Linh
Chương 15: (2:04:53​)  Chúa là gốc nho thật – Sự thù ghét của thế giới
Chương 16: (2:09:16​)  Công việc của Đức Thánh Linh – Buồn vui – Đắc thắng thế gian
Chương 17: (2:14:34)  Chúa cầu nguyện cho các môn đệ
Chương 18: (2:18:55​) Chúa bị bắt
Chương 19: (2:28:03​) Chúa bị đóng đinh
Chương 20: (2:40:54​) Chúa sống lại
Chương 21: (2:47:42​) Chúa xuất hiện với các môn đồ

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top