Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền: Hội Thánh Thi-a-ti-rơ và Phi-la-đen-phi

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền: Hội Thánh Thi-a-ti-rơ và Phi-la-đen-phi

Phim Tài Liệu: Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền
Video: Our Daily Bread

Bảy Hội Thánh Trong Sách Khải Huyền

1: Ê-phê-sô: Hội Thánh đánh mất tình yêu ban đầu 
2: Si-miệc-nơ: Hội Thánh sẽ được thử nghiệm  
3: Bẹt-găm: Hội Thánh thỏa hiệp  
4: Sạt-đe: Hội Thánh chết  
5: Thi-a-ty-rơ: Hội Thánh bị pha trộn
6. Phi-la-đen-phi: Hội Thánh mở cửa 
7: Lao-đi-cê: Hội Thánh hâm hẩm

Khải Huyền 2:18-29

18 Hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Thy-a-ti-rơ: Con Ðức Chúa Trời, Ðấng có mắt như ngọn lửa và chân như đồng đánh bóng, phán thế này:

19 Ta biết các công việc của ngươi, tình yêu, đức tin, sự phục vụ, và lòng kiên trì chịu đựng của ngươi, và cũng biết những việc sau này của ngươi lớn lao hơn những việc lúc ban đầu. 20 Nhưng điều Ta trách ngươi là ngươi dung túng Giê-xê-bên, người đàn bà tự xưng là nữ tiên tri. Nó dạy dỗ và lừa gạt các tôi tớ Ta phạm tội gian dâm và ăn của cúng các thần tượng. 21 Ta đã cho nó thì giờ để ăn năn, nhưng nó không muốn ăn năn từ bỏ tội gian dâm của nó. 22 Này Ta sẽ quăng nó lên giường bịnh và khiến những kẻ ngoại tình với nó gặp hoạn nạn lớn, trừ phi chúng ăn năn những tội lỗi với nó. 23 Ta sẽ giết chết các con cái nó, và tất cả các hội thánh sẽ biết rằng Ta là Ðấng dò xét tâm trí và lòng dạ loài người. Ta sẽ thưởng phạt mỗi người trong các ngươi tùy theo những việc các ngươi làm. 24 Nhưng ta nói với ngươi, đối với những người còn lại của các ngươi tại Thy-a-ti-ra, những người không nghe theo sự dạy dỗ của người đàn bà ấy, những người không biết những thâm hiểm của Sa-tan, như người ta nói, thì Ta sẽ không đặt trên các ngươi gánh nặng nào khác. 25 Tuy nhiên hãy giữ vững những gì các ngươi có cho đến khi Ta đến. 26 Người nào thắng và trung tín giữ những công việc của Ta cho đến cuối cùng, Ta sẽ cho người ấy quyền cai trị các dân; 27 người ấy sẽ chăn dắt họ bằng cây gậy sắt và đập tan họ như đập vỡ những đồ gốm, 28 như Ta đã nhận quyền ấy từ Cha Ta. Ta cũng sẽ ban cho người ấy sao mai.

29 Ai có tai hãy nghe những gì Ðức Thánh Linh phán với các hội thánh.

Khải Huyền 3:7-13

7. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội thánh Phi-la-đen-phi rằng: Nầy là lời phán của Đấng thánh, chân thật, là Đấng có chìa khóa của Đa-vít, mở thì không ai đóng được, đóng thì không ai mở được:

8. Ta biết công việc ngươi; nầy, ta đã mở trước mặt ngươi một cái cửa không ai đóng được; vì ngươi có ít năng lực, mà đã giữ đạo ta, và chẳng chối danh ta. 9. Nầy, ta ban cho ngươi mấy kẻ trong những kẻ thuộc về hội quỉ Sa-tan, chúng nó xưng mình là người Giu-đa, mà kỳ thực không phải, nhưng chúng nó nói dối; nầy, ta sẽ khiến chúng nó đến sấp mình xuống dưới chân ngươi, và sẽ cho chúng nó biết rằng ta đã yêu ngươi. 10. Vì ngươi đã giữ lời nhịn nhục ta, ta cũng sẽ giữ ngươi khỏi giờ thử thách, là giờ sẽ đến trong khắp thế gian, đặng thử những người ở trên đất. 11. Ta đến mau kíp; hãy giữ lấy điều ngươi có, hầu cho không ai cất lấy mão triều thiên của ngươi.

12. Kẻ nào thắng, ta sẽ cho làm trụ trong đền Đức Chúa Trời ta, và người sẽ không ra khỏi đó nữa; ta lại sẽ lấy danh Đức Chúa Trời ta, danh của thành Đức Chúa Trời ta, là Giê-ru-sa-lem mới từ trên trời, bởi Đức Chúa Trời ta mà xuống, cùng danh mới ta, mà viết trên người. 13. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các Hội thánh!

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top